งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเพชรหนองขาม ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงพรไพลิน    ประเสริฐการ
2. เด็กชายพรศักดิ์    หิ้วพิมาย
3. เด็กหญิงอาทิตยา    นาเท
1. นางสุจาริน    กาศก้อง
2. นางอรพันธ์    ชายคง
2 โรงเรียนบ้านไพล ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงณัฐนรี    ช่อชัยกุล
2. เด็กหญิงพรลภัส    ช่อชัยกุล
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ชื่นใจช่ำ
1. นางสาวนางสาวสุวิมล    สิทธิมงคล
2. นางสุภาพร    เจือไธสง
3 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงวาพฤกษา    ช่วยพิมาย
2. เด็กหญิงนันทิตา    ม้ายพิมาย
3. เด็กหญิงวีนัด    หมายบรรจง
1. นางสาวธิดารัตน์    โพธิขำ
2. นายเสฏฐวุฒิ    ทะเลดอล
4 โรงเรียนบ้านชีวาน ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงกฤษณา    ดวงดี
2. เด็กหญิงศิริมา    สนิทบุญ
3. เด็กหญิงพรชิตา    ภูมิไถล
1. นางธัญญาพร    เก่งวิริยกุล
2. นางเตือนใจ    สนิทบุญ
5 โรงเรียนบ้านประสุข ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงภัทรพร    พลอยกลาง
2. เด็กหญิงศิริประภา    เชื่อฟัง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    โตทองหลาง
1. นางชุมพร    ตะคอนรัมย์
2. นางสาววณิชา    พรทั้งสี่
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงรัตนมณี    อู่พิมาย
2. เด็กหญิงปนัดดา    ชูแสง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ปรองพิมาย
1. นางพิลาพร    ธิติเสรี
2. นางอุไร    คำดี
7 โรงเรียนบ้านหนองคึม ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงนิศรา    การัมย์
2. เด็กหญิงปณิดา    อ้อมนอก
3. เด็กหญิงสุชานรี    นานคำ
1. นางสาวชุณหกานต์    ชูดี
2. นางศศิธร    เมืองแสน
8 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายคณิสร    นครไธสง
2. เด็กชายสงกรานต์    จรรยากร
3. เด็กหญิงอภิภาพร    พึึ่งพา
1. นางรัตนา    พูนสระน้อย
2. นางรุ่งอรุณ    แสงงาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................