งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 047
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเพชรหนองขาม ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงกัณทิมา    อ้มทองหลาง
2. นางสาวศิรินทรา    สุขดี
1. นางจินตนา    เผื่อนงูเหลือม
2 โรงเรียนดอนมัน ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงกฤติยา    ศรีษเกตุ
1. นางเรวดี    ทองอยู่
3 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงเมธิตา    ปาคำสี
2. เด็กหญิงสายรุ้ง    กล้าหาญ
1. นายจักรี    ศรีคำ
2. นางวารี    เทพจิตร
4 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงสโรชา    เสนนอก
2. เด็กหญิงสโรชา    เชิงจอหอ
1. นางจงกล    สิริวงษ์อังกูร
5 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงอารียา    เพื่อนร่วมจิตต์
2. เด็กหญิงชลธิชา    แย้มศรี
1. นางสาวปัญจพร    ชาติพุดซา
6 โรงเรียนจารย์ตำรา ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    คงควร
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    ออมกระโทก
1. นางสุรัชนี    สัมมารุ่งโรจน์
7 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงวนิดา    เงินพิมพ์
2. เด็กชายธนาวุธ    จันทินมาธร
1. นายสุภาพ    ไชสง
2. นายองอาจ    เดชนอก
8 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงลินดา    ร่วมทองหลาง
2. เด็กหญิงลักษมี    สุขสุทธิ์
1. นายสาธิต    พรศิวาลัย
2. นางสุนิกรณ์    พรศิวาลัย
9 โรงเรียนห้วยบงวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงอัมพิกา    วรรณปะเข
2. เด็กชายอิศเรศ    โศรกกระโทก
1. นางบุญญานันท์    บุญจันทร์
2. นางสำรวม    แสนเย็น
10 โรงเรียนราษฎร์สโมสร ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงศุภานัน    ชมเชย
2. เด็กหญิงปิ่นมุข    วงค์วัน
1. นางชามาศ    ธีรคุณัญญา
11 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายนนทรัตน์    ทองพูน
2. เด็กหญิงชลธิชา    อินนอก
1. นายมนตรี    วงศ์พระราม
2. นางสมบัติ    ทะชาดา
12 โรงเรียนบ้านหนองยาง ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ปานสว่าง
2. เด็กหญิงอนุชิดา    กรมไธสง
1. นางสาวพรรณทิวา    บุญเครือบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................