งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงธีราพร    ทิพย์รักษา
2. เด็กหญิงศรัณลักษณ์    กูกขุนทด
1. นางงามตา    ลิมปิสวัสดิ์
2. นางจรูญศรี    ศรีแฉล้ม
2 โรงเรียนเพชรหนองขาม ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายพีรพัฒน์    กว้างพิมาย
2. เด็กหญิงปนัดดา    เยี่ยงอย่าง
1. นางสาวกำไล    กลิ่นโพธิ์กลาง
2. นางนาตยา    ไชยโยราช
3 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงสุวิศา    สุขดำ
2. เด็กหญิงมาลินี    ฉายเชิด
1. นางณัฐกฤตา    วุฒิพันธ์
2. นางสาวประยูร    แก้วสีใส
4 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่13 1. เด็กหญิงนันทนา    ศรีสันติธรณ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา    อ้วนสา
1. พระมหาอนันต์    ติสฺสเทโว (อุปสิทธิ์)
2. นายสมบัติ    ทองดี
5 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงพันพัสสา    ยืนยง
2. เด็กหญิงดาริกา    ดอนเตาเหล็ก
1. นางสมควร    จงเจือกลาง
2. นายเจนุวัตร    จงเจือกลาง
6 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช    นาคเครือ
2. เด็กหญิงอนัญญา    ขจีรัมย์
1. นายสวาท    จงเพียร
7 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงสุปรียา    สีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงลัยลา    อ่อนละออ
1. นางสุฌารักษ์    อัยลา
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงมนพรรษ    ยุดไธสง
2. เด็กหญิงสุรีพร    โพธิ์อุไร
1. นางนัยนา    ยุดไธสง
2. นางสุณีภรณ์    สารสิน
9 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงพรกนก    โพธิงาม
2. เด็กชายคณิศร    ปะวะเสริม
1. นางบุญวาส    อินทร์นอก
2. นางพุทธรักษ์    อินทร์นอก
10 โรงเรียนจารย์ตำรา ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงอริศรา    ม่วงพะเนา
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์    หมายสุข
1. นางสุรัชนี    สัมมารุ่งโรจน์
11 โรงเรียนบ้านยางวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงรวิพร    ทนาวร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เขียวนอก
1. นางนิจ    จันทร์คุ้ม
2. นางสมทรัพย์    ภิญโญ
12 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงนันทัชพร    แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงชฎาธาร    ขุงสันเทียะ
1. นางปรุงจิต    ฝอยตะคุ
13 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    สงสุเก
2. เด็กหญิงปฐมพงศ์    ชุดนอก
1. นายมนตรี    วงศ์พระราม
2. นางสมบัติ    ทะชาดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................