งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 041
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    พิมมาศ
2. เด็กหญิงพชรพร    พลเวียง
3. เด็กหญิงนิศาชล    ชูชีพ
1. นางสาวปัญจพร    ชาติพุดซา
2 โรงเรียนพิกุลทอง ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงวรรณิษา    กาขาว
2. เด็กหญิงวริศรา    สมจิตร
3. เด็กหญิงรัตติยากร    อนงนวล
1. นางฐปนีกร    หาญนอก
3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงอุภาพร    กำลังเร่ง
2. เด็กหญิงลัดดา    พรหมสุระ
3. เด็กชายศราวุฒิ    พ่อสาร
1. นายชาตรี    กาศก้อง
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปักเคยะกา
2. เด็กชายสุรเดช    ขอดไธสง
3. เด็กชายศักดิ์ชัย    นิพิมาย
1. นายมงคล    สาสีดา
2. นางแสงเดือน    สาสีดา
5 โรงเรียนบ้านหนองยาง ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายเสาวนันท์    ดวงภักดีรัมย์
2. เด็กชายนันตพล    ภูสำเภา
3. เด็กหญิงศศิภา    สุขโน
1. นางสาวพรรณทิวา    บุญเครือบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................