งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 004
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. นายสุกฤษณ์    โพธิ์สิทธิ์
2. นายเทิดศักดิ์    สุขมาก
3. นายธีรวัฒน์    เอี่ยมขุนทด
1. นางสาวราตรี    ศรีสวัสดิ์
2. นายสันทัด    น้อมกลาง
2 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายธีรพัฒน์    วิงไธสง
2. เด็กชายชนินทร์    ทาภักดี
3. เด็กชายอภิรักษ์    ภูบาลชื่น
1. นายประวิทย์    คำรังษี
3 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงอาภัสรา    เทียมกลาง
2. เด็กหญิงสุวิชา    ชมวิชา
3. เด็กหญิงชลธิชา    ไทยภักดี
1. นายประนอม    แนบกลาง
4 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายธนพล    ระเมียดดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    เสรัมย์
3. เด็กชายอภินันท์    แก้วประเสริฐ
1. นายธนาวัฒน์    เที่ยงขันธ์
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายอดิศร    ปินะกาเส
2. เด็กชายวราพจน์    ปักกาเวสุ
3. เด็กชายฉัตรชัย    สุขทั่ว
1. นางนิภาภรณ์    ซ้ายโพธิ์กลาง
2. นางสาวลลิตา    พรทั้งสี่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................