งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 038
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดงหลบ ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงเพียงฝัน    หงษ์ศิริ
1. นายณภัทร    เทียรวรรณ
2 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงอนุสร    พลดงนอก
1. นางสุธิดา    มาแสวง
3 โรงเรียนเมืองจากวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงสุปรียา    ทบอุด
1. นางชิสาพัชร์    รัตนพันธ์
4 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงจิตติกานต์    จิตพิมาย
1. นายศรีทวน    อะสงค์
5 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    เทียมแสน
1. นางสาวจุไรรัตน์    กาดนอก
6 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงณัฐกุล    รุณนก
1. นางบุณยรัตน์    เนมขุนทด
7 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ชะรอยรัมย์
1. นายสาธิต    พรศิวาลัย
8 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงกิตติยา    กลีบพิมาย
1. นายชาตรี    กาศก้อง
9 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ศรีมีงาม
1. นางถวิล    ทำนุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................