งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 375
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายจรูญวิทย์    ทองนอก
2. เด็กหญิงอัจฉรา    ปล่อยนอก
3. เด็กชายกฤตานนท์    รักษาธรรม
4. เด็กชายพุฒิพงศ์    บุญไธสง
5. เด็กชายภานุวัฒน์    เดชโนนสังข์
6. เด็กชายศุภณัฐ    พรมน้ำ
7. เด็กชายอภิวัฒน์    พรหมเกษ
8. เด็กชายวัชระ    ผมพันธ์
9. เด็กหญิงอนันตญา    สียะวงศ์
10. เด็กหญิงอุสาวสันต์    แสนพล
11. เด็กหญิงอรนุช    ขุนลา
12. เด็กหญิงทัทนิดา    ทักษิณ
13. เด็กหญิงเบญญาภา    ทิพย์คูนอก
14. เด็กหญิงเบญญาภา    ทิพย์คูนอก
15. เด็กหญิงชนนิกานต์    พาชื่นใจ
16. เด็กชายเกรียงไกร    แบบอย่าง
17. เด็กชายกิตติพงศ    พาชื่นใจ
18. เด็กชายภูวดล    บุญผ่อง
19. เด็กชายปฐพี    ปิ่นศิริ
20. เด็กชายธนกฤต    ห่อศรี
21. เด็กชายไชยพศ    กองนอก
22. เด็กชายณัฐวุฒิ    พาขุนทด
23. เด็กชายภูบดินทร์    นาเจริญ
24. เด็กชายธรรมดา    จรดล
25. เด็กชายกษิดิ์เดช    วิชิตธนานนท์
26. เด็กหญิงปนัดดา    ปลูกกิน
27. เด็กหญิงสุภัสสร    สนั่นนอก
28. เด็กชายอภิวัตร    พึ่งตาแสง
29. เด็กชายธนวัฒน์    มารศรี
30. เด็กชายสมคิด    ง่วนทอง
31. เด็กชายธนัน    อินทร์อิ่ม
32. เด็กชายนภัทร    กองทองนอก
33. เด็กชายจักรพันธ์    ฤทธิ์พิษ
34. เด็กชายศิลิวัตร์    จอดนอก
1. นายวีระชัย    รักษาธรรม
2 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายเทพพิทักษ์    บุญสร้าง
2. เด็กชายพชรพงษ์    พรหมโสดา
3. เด็กชายภิมเดช    วีรชาติยานุกุล
4. เด็กชายชานนท์    ทองพันธ์
5. เด็กชายเมชินท์    ทือเกาะ
6. เด็กชายพงศกร    โม่งปราณีต
7. เด็กชายจิรศักดิ์    สารภี
8. เด็กชายวัชรพงศ์    ลาชมภู
9. เด็กชายธิติ    หมั่นคง
10. เด็กชายศรัณย์    ถ่ายกลาง
11. เด็กชายสามารถ    เทียมกระโทก
12. เด็กชายพรมมินทร์    เกนอก
13. เด็กชายนิติพงษ์    โพธิ์ทอง
14. เด็กชายภานุพงษ์    น้อยแสง
15. เด็กชายพัฒนากร    วรสาร
16. เด็กชายศุภชัย    ชุติยาวรานนท์
17. เด็กชายเมธากร    โม่งปราณีต
18. เด็กชายศักรินทร์    ทวีคูณ
19. เด็กชายบุญรักษ์    ชนิดนอก
20. เด็กหญิงกิติมา    มุ่งสอนกลาง
21. เด็กหญิงทัศนา    หาญกล้า
22. เด็กหญิงสุธาสินี    ดีสี
23. เด็กหญิงณัฐชยา    เหลืองอร่าม
24. เด็กหญิงอารียา    คำเสียง
25. เด็กหญิงณัฐธิดา    ไปรแดน
26. เด็กหญิงศิริกัลยา    องอาจ
27. เด็กหญิงอัจฉริยาภา    พรมมานอก
28. เด็กหญิงอนุธิดา    ฉัตรพิมาย
29. เด็กหญิงอนันตา    เกษมสุข
30. เด็กหญิงกฤษรารัตน์    สุขบุญ
31. เด็กหญิงธิดารัตน์    สำโรง
32. เด็กหญิงธิดาวรรณ    สำโรง
33. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    กุนอก
34. เด็กหญิงณัฐริณี    ร่งรัตน์
35. เด็กหญิงกรชวัล    เกิดโมลี
36. เด็กหญิงอาริยาพร    พัฒนวิชัยกุล
37. เด็กหญิงพรรณศิริ    พึ่งงาม
38. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ป้อมกลาง
39. เด็กหญิงกัลยรัตน์    โนรีย์
40. เด็กหญิงพรรณวิภา    ศรีนอก
1. นายกฤตภัค    มารศรี
2. นายกฤษดา    ทิพย์วัฒน์
3. นางสาวมะลิสา    หนูไธสง
4. นางสาวรจนา    หนองเรือง
5. นายสุรศักดิ์    สัตย์ซื่อ
6. นายสุรศักดิ์    ฉวีวงศ์
7. นายเลิศศักดิ์    สามิดี
8. นายเอนก    สังมาตร
3 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    พิมพิลา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ตมกลาง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    จ้อยศักดา
4. เด็กชายทักษิณ    บุญอุดร
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์    นิพิมาย
6. เด็กชายอิษฎา    ขาพิมาย
7. เด็กชายนันทวุฒิ    มุทุจิตต์
8. เด็กหญิงปัจมา    รัตนจันทร์
9. เด็กหญิงสุมิตา    ขอขันกลาง
10. เด็กชายเจษฎา    เที่ยงตรง
11. เด็กหญิงศิริวิภา    มินพิมาย
12. เด็กหญิงพิชชยา    แฟนพิมาย
13. เด็กชายณกูล    ไชยสิทธิ์
14. เด็กหญิงนัฐริการ    โตสนั่น
15. เด็กหญิงกรองแก้ว    แซ่จอง
16. เด็กหญิงจุฬารัตน์    เจริญศรี
17. เด็กหญิงมุกมณี    ชลเทพ
18. เด็กหญิงชลธิชา    พวกกลาง
19. เด็กหญิงกมลรัตน์    แฟนพิมาย
20. เด็กชายพงศธร    โตสนั่น
21. เด็กชายรัชโยธิน    วันนอก
22. เด็กหญิงดลฤดี    นราจันทร์
23. เด็กหญิงพรรณษา    ทองอุ่น
24. เด็กชายเทพพิทักษ์    น้ำนิล
25. เด็กหญิงอรพิน    ถึงจอหอ
26. เด็กชายมงคล    ทิณรัตน์
27. เด็กหญิงศิรินทรา    บุญคุ้ม
28. เด็กหญิงสุภนิดา    ศรีสัน
29. เด็กหญิงอัญชลี    นิพิมาย
30. เด็กหญิงภัทรวดี    ตรีเดช
31. เด็กหญิงปัทมา    โตสนั่น
32. เด็กหญิงปรียาภรณ์    บุญล้น
33. เด็กชายชนะพล    วัดจำนงค์
34. เด็กชายอภิชัย    สีธรรม
35. เด็กชายต้นหนาว    สุขกระชอน
36. เด็กหญิงภัทราพร    ตรีเดช
37. เด็กชายศรัณย์ภัทร    ไชยชุม
38. เด็กหญิงจิตติมา    ราภา
39. เด็กชายอภิรักษ์    ปิตาระพา
40. เด็กชายอภิชิต    สีธรรม
1. นางขนิษฐา    ชูตระกูล
2. นายคม    พงษ์พิมาย
3. นางชนิสรา    รักษาศิลป์
4. นายณัฐศิษฏ์    พากเพียร
5. นางสาวรัตนา    สวัสดิ์ดล
6. นางอรุณี    ภารัตนวงศ์
7. นายเสนอ    จังอินทร์
8. นายเสมาณรงค์    สุวรรณหงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................