งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 374
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงอุษา    ศรีสวรรค์
1. นางนพมาส    พาโคกทม
2 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ    กล้าหาญ
1. นายวรรชัย    สิทธิตา
3 โรงเรียนเมืองจากวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงบุษบา    สอนกลาง
1. นายสุนทร    สะเริญรัมย์
4 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงสุรินทร    ยำรัมย์
1. นายสุภาพ    ไชสง
5 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงประการัตน์    ขอกรดสำโรง
1. นายสนธยา    พากเพียร
6 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงสิรภัทร    ลงเลียง
1. นางสาวประไพพร    ภู่ถนนนอก
7 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ    ผลิพล
1. นางจิราภรณ์    ถนัดค้า
8 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงอรปรียา    สุรพยัคฆพงษ์
1. นายสุรศักดิ์    สัตย์ซื่อ
9 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงจีรณัฐ    ศิริ
1. นายสถาพร    งามสอน
10 โรงเรียนบ้านโนนยอ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    การพล
1. นางกันตินันท์    รัตนสีหา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................