งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 373
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายสหรัฐ    หาญสุด
1. นางประทุม    แทวกระโทก
2 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายเอกภพ    ภาษี
1. นางนพมาส    พาโคกทม
3 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายศิวัช    นำพา
1. นางกมลพรรณ    วาดพิมาย
4 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายนพรัตน์    โลสระศิริ
1. นายสุภาพ    ไชสง
5 โรงเรียนบ้านกล้วย ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายชินวัตร    ชุ่มชื่น
1. นางพุธชาติ    พงษ์พิมาย
6 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายอานนท์    ศรีวิเศษ
1. นายสุรศักดิ์    สัตย์ซื่อ
7 โรงเรียนบ้านโนนยอ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. นายวุฒินันท์    สุดขำ
1. นางกันตินันท์    รัตนสีหา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................