งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 372
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ชิณวงศ์
1. นางจรูญศรี    ศรีแฉล้ม
2 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    สุดรัมย์
1. นางวิเชียร    คำด้วง
3 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา ศูนย์เครือข่ายที่13 1. เด็กหญิงอวิกา    ตลาดนา
1. นายวงกต    ชื่นดอนกลอย
4 โรงเรียนอรพิมวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงวรรณดา    จุไธสง
1. นางนุชจรินทร์    รายณสุข
5 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงนันนภัส    พ่วงวิเศษ
1. นางประพิณสรรค์    ภักดีรัตน์
6 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงวิภาดา    เต็มรัมย์
1. นางมณิดา    ชนะชัย
7 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงจิรัชยา    อุตรัตน์
1. นางพัชรินทร์    บุญเรือน
8 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงสิรพร    จงกล
1. นางสุเนตร    พาพินิจ
9 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงกัลยา    สีม่วงงาม
1. นางธเนศ    ทองน้อย
10 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงพุทธชาติ    ภูมิคอนสาร
1. นางจิราภรณ์    ถนัดค้า
11 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงปวีณา    ถินนอก
1. นางพาพิศ    อยู่ภักดี
12 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    พิมพิลา
1. นายเสมาณรงค์    สุวรรณหงษ์
13 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์    รัตนแสนศรี
1. นางเรืองรอง    คงประฐา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................