งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 371
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงนิตยา    ฝีมือสาร
1. นายสรรค์    เถื่อนกลาง
2 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    สันทิพย์
1. นางสาวอรียา    สมใจ
3 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงวาณิชตา    สุพลแสง
1. นางนพมาส    พาโคกทม
4 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงจรรยาทิพย์    สรสิทธิ์
1. นายภัทรวัฒน์    บุวรวงศ์เสาร์แก้ว
5 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    สวาสดี
1. นายวรรชัย    สิทธิตา
6 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงอ้อยอิ่ง    ประเวสังข์
1. นายยงยุทธ    อินทร์ไธสง
7 โรงเรียนบ้านโนนรัง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงปวีณา    ลุนไธสง
1. นางยุภาพิน    ทึนหาร
8 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงสิรินภา    ล้อมพิมาย
1. นางกมลพรรณ    วาดพิมาย
9 โรงเรียนพิกุลทอง ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงวรรณพร    อินทรากูล
1. นายปวริศร์    บุบผามาลา
10 โรงเรียนท่าลาด ศูนย์เครือข่ายที่11 1. นางสาวพรศิริ    แหลมไธสง
1. นายอนุรักษ์    บัวนาค
11 โรงเรียนบ้านลุงตามัน ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. นางสาวสุนิตา    ฤทธิ์บุญ
1. นางเสาวณีย์    แหวนพิมาย
12 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงปภัสรา    ปราบอาจ
1. นายมาโนช    บาริศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................