งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 370
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงปิยดา    สังศรี
1. นางคนึงนิจ    เลไธสง
2 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงชนิสรา    ตุนอก
1. นางพนิชา    สมวงษา
3 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงวีรญา    ชัยเชียงพิณ
1. นายเจนุวัตร    จงเจือกลาง
4 โรงเรียนอรพิมวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงวรรณิดา    จุไธสง
1. นางนุชจรินทร์    รายณสุข
5 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงสุทธิดา    สมสร้าง
1. นายปรินทร์    ศรีษะเนตร
6 โรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงสโรชา    แก้วธานี
1. นางเกยูร    ศิริคุณ
7 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์    จองแป๊ะ
1. นางจิราภรณ์    ถนัดค้า
8 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงกนกรัตน์    พิมพ์จันทร์
1. นางพวงทอง    วัชรพาณิชย์
9 โรงเรียนบ้านหนองแวง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ทนไธสง
1. นางสำเรียน    ปักการะโต
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงจินต์ศุจี    ผาทอง
1. นางปิยะวรรณ์    ศรีสุข
11 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แก้วดุลยธรรม
1. นางสุภิชา    แก้วยอด
12 โรงเรียนบ้านโนนยอ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงอริสา    ประพล
1. นางกันตินันท์    รัตนสีหา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................