งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายไชยวัฒน์    เบียดนอก
1. นางงามตา    ลิมปิสวัสดิ์
2 โรงเรียนเพชรหนองขาม ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ศรีมงคล
1. นางสาวกำไล    กลิ่นโพธิ์กลาง
3 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงพิชญาภา    มากศรี
1. นางนุชรา    จุปมัดถา
4 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่13 1. เด็กหญิงศรัญญา    ปุราสกา
1. นายสมบัติ    ทองดี
5 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงพิรุณทิพย์    จันทร์เพ็ง
1. นางอมรรัตน์    จันทนุกูล
6 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงอริษา    พิลาลี
1. นางสวิตตา    ธรรมวิเศษสกุล
7 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงสุกฤษตา    เจนไพร
1. นางสัมพันธ์    ลีสม
8 โรงเรียนอรพิมวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงอริสา    ฤทธิ์งาม
1. นางรพรพรรณ    นวนงาม
9 โรงเรียนจารย์ตำรา ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    เร่งพิมาย
1. นางเยาวลักษณ์    แย้มเศียร
10 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงอริยา    เชิดรัมย์
1. นางบุณยรัตน์    เนมขุนทด
11 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    กล้าเด็ด
1. นางลำแพน    จันทร์เพ็ญ
12 โรงเรียนบ้านตลาดไทร ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงญาดาวดี    ลอยนอก
1. นางดารา    ธรรมสาร
13 โรงเรียนบ้านโนนยอ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เที่ยงเทพ
1. นางกันตินันท์    รัตนสีหา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................