งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 369
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายศิริรัฒน์    จอดนอก
1. นายสัมฤทธิ์    จันทร์นวล
2 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายบวรรัตน์    เทียมทัน
1. นางสาวละออง    มุ่งแซกกลาง
3 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายไกรวิชญ์    ทองภู
1. นางสาวจันทราภรณ์    อินทะราชา
4 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายปรัญชัย    เลิศนา
1. นางอรวรรณ    อุปเถย์
5 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายวีระพงษ์ศักดิ์    กุระจินดา
1. นายวันชัย    ทองคำ
6 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายปิยวัฒน์    ก้านพิมาย
1. นางประพิณสรรค์    ภักดีรัตน์
7 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายสุทธิโชค    ดาทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพล    แสนสุข
8 โรงเรียนบ้านประสุข ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายพีรพัฒน์    มุ่งแฝงกลาง
1. นายเวช    กันตังกุล
9 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายภัทรพล    เจดคำขวา
1. นายธเนศ    ทองน้อย
10 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายอนันตชัย    บำรุงนา
1. นางจิราภรณ์    ถนัดค้า
11 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายอาณัฐ    กล้าเด็ด
1. นางพาพิศ    อยู่ภักดี
12 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายอิษฎา    ขาพิมาย
1. นายเสมาณรงค์    สุวรรณหงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................