งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงนัทชา    คงสอน
1. นางยุพา    โพธิ์ชัย
2 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงจันทกานต์    โตไธสง
1. นางสาวจรรยา    สวามีชัย
3 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงอาทิตา    ขันทะศิริ
1. นางสัมฤทธิ์    น้อมกลาง
4 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ ศูนย์เครือข่ายที่13 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ขาวสุข
1. นางสาวชลลธาน    ประภาเวชกุล
5 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    บุญงาม
1. นางสงวนศิลป์    ผ่องแผ้ว
6 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์    พันธ์ศรี
1. นางเยาวพา    โสสระเกษ
7 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงกฤตาณัฐ    จันสารี
1. นางทองเพียร    จันทีนอก
8 โรงเรียนเมืองจากวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายธีรพล    คชวงค์
1. นางชิสาพัชร์    รัตนพันธ์
9 โรงเรียนวัดวังน้ำ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์    ดีมา
1. นางสาวรุ่งอรุณ    เคนน้ำเที่ยง
10 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    แสงอ่อน
1. นางบุณยรัตน์    เนมขุนทด
11 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงกอบกุล    ปัตตาเวสา
1. นางสุนิกรณ์    พรศิวาลัย
12 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ราคายิ่ง
1. นางอนงค์    แหวนพิมาย
13 โรงเรียนบ้านโนนยอ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงเปียทิพย์    หาญทองหลาง
1. นางปราณี    ใจเที่ยง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................