งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 353
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายสิทธิกร    ปลื้มพล
1. นางสาวเย็นฤดี    ปะนันโต
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายรัชภูมิ    บัวนาค
1. นายอนุวัฒน์    ขันฑา
3 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายประเสริฐ    ทองถิ่น
1. นางสาวยุพาวรรณ    แก้วคำไสย์
4 โรงเรียนเมืองจากวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายปณิธิ    เดือนกลาง
1. นางนิตยา    รักคำ
5 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายปณิธาน    ยาณะสาร
1. นางวงเดือน    ธรมีฤทธิ์
6 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายนนทกรณ์    ชนิดนอก
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพล    แสนสุข
7 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายชญานนท์    เหล็กกนก
1. นายธำรง    วัชรพาณิชย์
8 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่10 1. นายสันติ    เฉียบพิมาย
1. นางสาวสุรีย์รัตน์    ใจชื่อ
9 โรงเรียนบ้านลุงตามัน ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. นายวุฒิกร    น้ำใส
1. นางเสาวณีย์    แหวนพิมาย
10 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายรุ่งเพชร    ห้อยไธสง
1. นายเดชนรงค์    ประโมทะโก
11 โรงเรียนบ้านตลาดไทร ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. นายธีรภัทร    นนตีนอก
1. นายวินัย    ศรีทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................