งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 352
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองแวง ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายพีรดน    ณรงค์นอก
1. นายธงชัย    แก้วเดช
2 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายกฤตชรัตน์    ยวดยาน
1. นางสาวรินดา    รังดิษฐ์
3 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายไกรวิชญ์    ทองภู
1. นางสาวจันทราภรณ์    อินทะราชา
4 โรงเรียนวัดปลักแรต ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายวรภพ    พิณพงษ์
1. นางสาวกัญญาพัชญ์    ทำไธสง
5 โรงเรียนบ้านจาบ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายพณาสิทธิ์    คิดถูก
1. นางปัณณิตา    กล้าหาญ
6 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายณัฐนันท์    มีจิตติ
1. นางโฉมสวย    ขวัญมา
7 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายชนะชัย    วรรณกิจ
1. นายสมบูรณ์    ทองโกย
8 โรงเรียนกุลโน ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายอรรณพ    แซ่ตัน
1. นายไพฑูรย์    กลุ่มกลาง
9 โรงเรียนบ้านละโว้ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายวิศรุต    ธรรมประดิษฐ์
1. นายคีตะ    อรรถวัน
10 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายวีระวัฒน์    ส้มศรีเอี่ยม
1. นายเจริญทรัพย์    ขอบพิมาย
11 โรงเรียนบ้านหนองโสน ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    หมอสัมฤทธิ์
1. นางสาวสุกัญญา    กลิ่นบุบผา
12 โรงเรียนบ้านหนองแวง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายชญานนท์    เรียนไธสง
1. นางสำเรียน    ปักการะโต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................