งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 348
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงดารุณี    วารี
2. เด็กหญิงสุภางค์    ศรีอ่อนทา
3. เด็กหญิงพิมพ์อักษร    แสงสงวน
4. เด็กหญิงสิริยากร    กสิผล
5. เด็กหญิงวริศรา    จอมสวรรค์
6. เด็กหญิงอริสา    เตตานัง
7. เด็กชายชัยมงคล    กองทรัพย์
8. เด็กชายจักรกฤษ    สาทนอก
9. เด็กชายวีรยุทธ    ผ่องแผ้ว
10. เด็กชายธนวัฒน์    เรืองพรม
11. เด็กหญิงนิชาชล    เที่ยงบุญ
12. เด็กหญิงรัชนีพร    นามสุดตา
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ตะวัน
14. เด็กหญิงพัชราภรณ์    นานอก
15. เด็กหญิงธมลวรรณ    ศรีษะนอก
16. เด็กหญิงวิภารัตน์    ปัจจัย
17. เด็กหญิงกฤติมา    ศรีจันษา
18. เด็กหญิงวราพร    สุขหอม
19. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สีดำ
20. เด็กชายธีรภัทร์    ราชภักดิ์
21. เด็กชายวุฒิชัย    อุปแดง
22. เด็กหญิงพรพรรณ    จันขุนทด
23. เด็กชายวชิราวุธ    เที่ยงบุญ
24. เด็กชายศตวรรต    กังขอนนอก
25. เด็กชายดลวาการ    โฮมวงค์
26. เด็กชายศรายุทร    เพชรรักษา
27. เด็กชายปณิดา    เตตานัง
28. เด็กชายภากร    อินนอก
1. นายณรงค์    เอกพันธ์ุ
2. นางถวิลวงษ์    เดินรีบรัมย์
3. นางวรรณศิริภรณ์    เสนาราช
4. นางศิริพร    โฮมวงค์
5. นางสงวนศิลป์    ผ่องแผ้ว
6. นางสำราญ    คัมภิรา
7. นายเชษฐา    โฮมวงค์
8. นายเอกพล    ศรีไวย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................