งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 345
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงมินทร์ตรา    จงโปร่งกลาง
2. เด็กหญิงธารทิพย์    ยังดี
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    เฉลี่ยกลาง
4. เด็กหญิงสุนิชา    อ่วยกลาง
5. เด็กหญิงจิรัชยา    แซนพิมาย
6. เด็กหญิงวโรชา    ยิ้มเยื้อน
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พราวศรี
8. เด็กหญิงวรรณวิษา    ดุมกลาง
9. เด็กหญิงจันจิรา    รอสูงเนิน
10. เด็กหญิงกัลยา    การเกษ
11. เด็กหญิงกัลยรัตน์    พัฒนกุล
12. เด็กหญิงสริตา    พราวศรี
13. เด็กชายประจักร    สินสวัสดิ์
14. เด็กหญิงอภิญญา    พิรักษา
15. เด็กหญิงณิชา    สู้ศึก
16. เด็กหญิงดาวเรือง    การเกษ
17. เด็กหญิงกนกวรรณ    ซื่อตรง
18. เด็กหญิงปวิตรา    โนนชัย
19. เด็กชายรัตนมน    สาดกลาง
20. เด็กชายหัตสกร    พวงทอง
1. นางพิมพันธุ์    ฟุ้งพิมาย
2 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    มากผล
2. เด็กหญิงฟ้าประกาย    ศิริเกลียวรัตน์
3. เด็กหญิงอุษณี    เพ็ญสุข
4. เด็กหญิงศิริกัลยา    พูนแก้ว
5. เด็กหญิงศิริธารารัตน์    หมอดง
6. เด็กหญิงจันทวรรณ์    มากดี
7. เด็กหญิงประวีณา    ใสดวง
8. เด็กหญิงรุ่งนภา    ประคองสุข
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์    หาสูงเนิน
10. เด็กหญิงวรรณภา    สุนเจิม
11. เด็กหญิงภาวนา    สุวรรณศรี
12. เด็กหญิงณัตฐวิการ์    ประสพผล
13. เด็กหญิงสุดารัตน์    บุญเสริม
14. เด็กหญิงเอื้อมพร    เพ็ญสุข
15. เด็กหญิงชลนิชา    เดชบุญ
16. เด็กหญิงบุษบาวรรณ    ศิริประภา
17. เด็กหญิงนิราวรรณ    สุขเกษม
18. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    เช่นพิมาย
1. นางชำเรือง    ค้าขาย
2. นางละเอียด    นมัสศิลา
3. นายวิเชียร    เงาโพธิ์
4. นายสมชาย    เชื่อฟัง
5. นายสามารถ    สาลีชน
6. นางเยี่ยม    เชื่อฟัง
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายภราดร    มีภาพ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ผินนอก
3. เด็กชายอนันต์    เมืองศรี
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    คงรีรัมย์
5. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    ผินนอก
6. เด็กชายภูริภัทร    วิไธสง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญมา
8. เด็กชายภูวนัย    ฟองไชย
9. เด็กหญิงอุทุมพร    พิศพล
10. เด็กหญิงอมรรัตน์    รักอู่
11. เด็กหญิงชวาลา    อ่อนหวาน
12. เด็กชายมารุต    วิไธสง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชัยสิทธิ์
14. เด็กชายศรันย์    สิทธิวงษ์
15. เด็กชายจตุพร    เพชรจะโป๊ะ
16. เด็กชายธวัชชัย    โคกทอง
17. เด็กชายณัฐชานนท์    ไชยสีหนาท
18. เด็กชายพีระวัฒน์    มีอยู่
19. เด็กหญิงดวงใจ    แสนศรี
20. เด็กหญิงปภัสสร    เรืองเวหา
1. นางกัณหา    เพ็ญสุข
2. นางณัฏฐาภรณ์    ชมภูสลุง
3. นายมานพ    ชัยสูงเนิน
4. นางรัตนาภรณ์    มานะงาน
5. นายสมเกียรติ    ชมภูสลุง
6. นางเกวลี    วานิชกลาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................