งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 341
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองโปร่ง ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายพงศพัศ    พละมา
2. เด็กหญิงวริศรา    ปลั่งกลาง
3. เด็กหญิงพรกนก    พลแสน
4. เด็กชายชุติพนธ์    ตามแต่รัมย์
5. เด็กหญิงนันณภัส    กลางรัมย์
6. เด็กชายศราวิน    บุษบรรณ
7. เด็กชายฉัตรชัย    อ่อนสันเทียะ
8. เด็กชายสิงหา    เพียกโว
9. เด็กชายจักกฤษณ์    เหล่าภักดี
10. เด็กชายบัณฑิต    ร้อยกัลยา
11. เด็กหญิงเหมือนฝัน    ฮุยนอก
12. เด็กหญิงณิชนันท์    พลแสน
13. เด็กหญิงชญาดา    อินนอก
14. เด็กชายณัฐพงษ์    โกรัมย์
15. เด็กชายอาทิยะ    ทุ่งนา
1. นางสาวนันทพร    จิตรจำลอง
2. นายศุภชัย    ทานกระโทก
3. นายเกียรติศัดิ์    เนาว์ถึง
4. นางสาวโชติกา    ลัทธิธรรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................