งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเมืองจากวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์    คำปาโน
2. เด็กชายวงศธร    แสนสุข
3. เด็กหญิงพนิกา    เจริญศรี
1. นางสาวนิตยา    รักคำ
2. นางหวาน    ทำนุ
2 โรงเรียนห้วยบงวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงศศิชา    เยี่ยมยอด
2. เด็กชายตรีวิทย์    ปวงขุนทด
3. เด็กชายน้ำฝน    อาจสัญจร
1. นางบุญญานันท์    บุญจันทร์
2. นางสำรวม    แสนเย็น
3 โรงเรียนบ้านลุงตามัน ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. นางสาวสุนิตรา    หยาดทอง
2. นางสาวสุกัญญา    บุญมาก
3. นางสาวอารีรัตน์    หลวงโคตร
1. นางอรุณ    แพะขุนทด
2. นางสาวอัญชลี    ระบือพิณ
4 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงปณิดา    ใจซื่อ
2. เด็กหญิงกรรรณิการ์    พรหมนิยม
3. เด็กหญิงราตรี    จิตอาวรณ์
1. นางสาวษมาสิริ    โชติกลาง
2. นางสิริพร    เชื้อนิด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................