งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 339
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านพุทรา ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายอรรถพล    อยู่หมื่นไวย
2. เด็กชายรัตนพล    อู่พิมาย
3. เด็กชายอิทธิพันธ์    อยู่หมื่นไวย
4. เด็กชายธนภูมิ    รวยสูงเนิน
5. เด็กชายอนุวัฒน์    มานะดี
6. เด็กหญิงนิตยา    สิทธิ
7. เด็กหญิงมณฑิราลัย    พลวงนอก
8. เด็กชายพีรวิชญ์    หนูคง
9. เด็กหญิงพิมพ์ใจ    ถิรกิจ
1. นายบุญเชาว์    ประเทศา
2. นายสนอง    แหวนพิมาย
3. นางสุพรรณี    นิลเลี่ยม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................