งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 335
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงกนกศิลป์    กล้าขยัน
1. นายธนวรรธน์    สิทธิ์เลิศสกุล
2 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์    อ่ำวิลัย
1. นายประมวล    พันธุเวช
3 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงกัลยลักษณ์    ชุ่มสีดา
1. นายพีระวัส    ธนาตย์ทวีปัญญา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................