งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 325
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงกิรณา    ภาวจันทึก
1. นายธนวรรธน์    สิทธิ์เลิศสกุล
2 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงพัชราพร    เรียนรู้
1. นางบังอร    เสริมสุข
3 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี    ภู่ทอง
1. นายประมวล    พันธุเวช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................