งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 323
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงธารทิพย์    ผ่องศิริ
1. นายจำเริญ    วัชรพาณิชย์
2 โรงเรียนบ้านหนองบง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายรชานนท์    จำนงนอก
1. นายจีรชนม์    สุพรรณนอก
3 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์    นาคสุข
1. นายธนวรรธน์    สิทธิ์เลิศสกุล
4 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายธวัชชัย    จอมมะเริง
1. นางบังอร    เสริมสุข
5 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงสุภาวดี    สิงห์วิสุทธิ์
1. นายประมวล    พันธุเวช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................