งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 032
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านไพล ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงลดาวัลย์    ไม้หวั่น
1. นางรสสุคนธ์    จริงไธสง
2 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงวัชราพรรณ    หาญกล้า
1. นายนฤนาท    แก้วยางนอก
3 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงภัทรนันทร์    แก้วจันทา
1. นางสมมาตย์    ศรีจันทร์
4 โรงเรียนบ้านดอนยาว ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์    แก่นนอก
1. นางธันคยาณีย์    นรินทร์
5 โรงเรียนเมืองจากวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงศรัณยา    กาวิท
1. นางชิสาพัชร์    รัตนพันธ์
6 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายธนากร    สีหาวะบุตร
1. นางจุฬาลักษณ์    ยอดยิ่ง
7 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    อินทรพรม
1. นายศรีทวน    อะสงค์
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    บุญตาม
1. นายอภิรัตน์    สุพิมพ์
9 โรงเรียนราษฎร์สโมสร ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. นายนพคุณ    ค้ากระบือ
1. นางชามาศ    ธีรคุณัญญา
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงวริสรา    น้อยคำภา
1. นายมงคล    สาสีดา
11 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงอทิติยา    สิ่วไธสง
1. นายสุทธิพงษ์    ศรีษะนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................