งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 314
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองโปร่ง ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายพงศพัศ    พละมา
1. นายเกียรติศัดิ์    เนาว์ถึง
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    ทินกระโทก
1. นายจำเริญ    วัชรพาณิชย์
3 โรงเรียนบ้านหนองบง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายอรรถชัย    บุญนอก
1. นายจีรชนม์    สุพรรณนอก
4 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงกนกพร    ศิริประเสริฐ
1. นางบังอร    เสริมสุข
5 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงศรัณยพร    แขมพิมาย
1. นายประมวล    พันธุเวช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................