งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงกษิราพร    เสมหิรัญ
1. นางจรูญศรี    ศรีแฉล้ม
2 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงไอลดา    จ่าอินทร์
1. นางรัตติยา    เสริมเปล่งศรี
3 โรงเรียนบ้านไพล ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงศศิธร    พรลุธะ
1. นางรสสุคนธ์    จริงไธสง
4 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่13 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    อุบพะตา
1. นายชวลิต    นามวิเศษสิริ
5 โรงเรียนบ้านนาดี ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    อ่องเนียม
1. นางประวีณา    พรหมพันธ์
6 โรงเรียนอรพิมวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายพิตรพิบูล    เที่ยงเทพ
1. นางนุชจรินทร์    รายณสุข
7 โรงเรียนบ้านหนองตาด ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงจิตสุภา    ไพรพฤษ์
1. นางชลธิชา    บุญศร
8 โรงเรียนวัดโชติการาม ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายสุวิทย์    จันทรศร
1. นางวรรณกร    พรมบุญด่าน
9 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    สอบเหล็ก
1. นางปรุงจิต    ฝอยตะคุ
10 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงปุณณนัดดา    ศิริ
1. นางสมใจ    นงค์สูงเนิน
11 โรงเรียนบ้านวังม่วง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงสุพัตตรา    โรงกลาง
1. นางกาญจนา    เกษรเทียน
12 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงชนกภัทร์    คำภูเงิน
1. นางเสาวณี    พันธ์ทอง
13 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    ยางเดื่อ
1. นางศศิชา    ดีรบรัมย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................