งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 030
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงปุณิกา    พิทักษ์ประทาย
1. นางชูเกษม    ญาณประดับ
2 โรงเรียนเพชรหนองขาม ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงศศิพัฒน์    ประเสริฐการ
1. นางกฤษณา    โฉมทอง
3 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี    ชื่นหญ้าปลอก
1. นางสดศรี    เจนไธงสง
4 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ ศูนย์เครือข่ายที่13 1. เด็กหญิงสุขใจทิพย์    หาญนอก
1. นางวนิดา    พวงสมบัติ
5 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายอรรถพร    ชนิดนอก
1. นางพูลศรี    นพวัฒน์
6 โรงเรียนเมืองจากวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงอรปรีญา    เบ็ญจศีล
1. นางสิริรัตน์    สุขโน
7 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงวรัญญา    วงษ์แหวน
1. นางปราณี    แก้วไธสง
8 โรงเรียนบ้านพุทรา ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายวรปรัชญ์    เกือนสันเทียะ
1. นางกุศล    จรมั่งนอก
9 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงสมฤทัย    เพิ่มพูน
1. นางณัฐกานต์    ชาติเพชร
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงอาทิตยา    สดโคกกรวด
1. นางกุสุมา    นาคพิมพ์
11 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงนิชนันท์    ลือวรรณ
1. นางอัมพร    จอดนอก
12 โรงเรียนบ้านโนนยอ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงนุชวรา    หมายดี
1. นางปราณี    ใจเที่ยง
13 โรงเรียนบ้านหนองยาง ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงปวิชญา    จันรัมย์
1. นางสาวพรรณทิวา    บุญเครือบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................