งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านไพล ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายราชศักดิ์    นาคขำ
2. เด็กหญิงวรารัตน์    สุทธสาร
3. เด็กชายจตุพล    นาผม
1. นางสุภาพร    เจือไธสง
2 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายชานนท์    ปะติตังเว
2. เด็กชายคงศักดิ์    ยางเครือ
3. เด็กชายคมกริบ    พลทองมาก
1. นางบุญวาส    อินทร์นอก
2. นางพุทธรักษ์    อินทร์นอก
3 โรงเรียนวัดวังน้ำ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงกิตติยา    พันธุ์เสนา
2. เด็กหญิงสุกัญญา    บัวบานสี
3. เด็กหญิงอินทิรา    ไร่นา
1. นางรัชนี    พรหมรศ
2. นายวุฒิพงษ์    พรหมรศ
4 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายปฏิญากร    เทียบสม
2. เด็กชายสิทธิกร    หมายบรรจง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    แน่นอุดร
1. นายวีระวัฒน์    เป็นพันธกุล
5 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ทองดีนอก
2. เด็กชายศราวุฒิ    ทองดีนอก
3. เด็กชายจักรพงษ์    ทองดีนอก
1. นายปรีชา    สงนอก
2. นางสมพร    สงนอก
6 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงจันทกานต์    กระฉอดนอก
2. เด็กชายศิวกร    แย้มศรี
3. เด็กหญิงอารียา    มูลนอก
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ผลาทิพย์
7 โรงเรียนบ้านหนองคึม ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายศุภวิทย์    แก้วสำโรง
2. เด็กชายธีรศักดิ์    กุณราช
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ปัสสา
1. นายพิทักษ์    เมืองแสน
2. นางศศิธร    เมืองแสน
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายก้องเกียรติ    หมั่นสาร
2. เด็กหญิงปาริชาต    มนพิมาย
3. เด็กหญิงกนกพร    ม่วงพิมาย
1. นางอมรรัตน์    จำปาโพธิ์
2. นางอรอุมา    ถนัดเลื่อย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................