งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงพนิพร    ดีเดิม
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    กิติสกนต์
3. เด็กหญิงนัฐริกา    ด่อนศรี
1. นางอนงค์    วิชัยรัมย์
2 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์    ทอดแสน
2. เด็กหญิงธมนันท์    เชื้อจำเริญ
3. เด็กหญิงธีมาพร    หลวงเท้า
1. นางสาวเสาวลักษณ์    นาลาด
2. นางไพรินทร์    อัครสาร
3 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงจิตสุภา    เหล็กศักดา
2. เด็กหญิงศศิกา    เทพเกาะ
3. เด็กหญิงสุชาดา    อาจสุวรรณ
1. นางสาวนฤมล    พันธ์รักษา
2. นางปาริชาติ    เสริมพิมาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................