งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายรัชพล    ราชสี
2. เด็กหญิงอรทัย    บุญรัง
3. เด็กหญิงสุภาพร    สมพันธุ์
1. นางอมรรัตน์    จันทนุกูล
2. นายเกียรติศักดิ์    ศรีชัยเชิด
2 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    กิติสกนธ์
2. เด็กหญิงอินทกานต์    อดทน
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    เพ็ชรพล
1. นางสาวรัตน์ติกูล    วงคำจันทร์
2. นางสาววิชชุณี    การค้า
3 โรงเรียนบ้านหนองตาด ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงนิดานุช    พลแสน
2. เด็กหญิงพิยดา    ชาติมนตรี
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ตอพล
1. นางสาวรำไพ    ศรีทนงาม
4 โรงเรียนวัดวังน้ำ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    นิยมดี
2. เด็กหญิงเกวลิน    เกตสกุล
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ด่านกลาง
1. นางรัชนี    พรหมรศ
2. นางรัตนมณี    มะลาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................