งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเพชรหนองขาม ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงธัญญานุช    กิมเชื้อ
2. เด็กหญิงศิรดา    อาศัยไร่
3. เด็กหญิงลำแพน    เสาะแสวง
1. นายบุญพร้อม    อาจสามารถ
2. นายสมจิตร    เฉลิมแสน
2 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายธนวัฒน์    แย้มศรี
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ทองไทย
3. เด็กชายวรินทร    ทองไทย
1. ว่าที่ร้อยตรีพรเฉลิม    เคลิ้มกระโทก
2. นางอภิญญา    พลละคร
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายธีระศักดิ์    บัวนาค
2. เด็กหญิงกรพินธุ์    คุณแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    ไวตะโคตร
1. นายประยุทธ    ขินหนองจอก
2. นางสำรวย    ขินหนองจอก
4 โรงเรียนดอนมัน ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายสมชาย    สะแกกลาง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    นามนาเมือง
3. เด็กหญิงดวงดาลัด    ชอบการไร่
1. นางสาวกาณจนาพร    ทุมนานอก
2. นายบำรุง    ฉาไธสง
5 โรงเรียนเมืองจากวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เรืองเดช
2. เด็กหญิงนันธญา    จอดนอก
3. เด็กหญิงศิรประภา    กัณหา
1. นางสาวนิตยา    รักคำ
2. นายสันติมา    อรรคดี
6 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    นาลาด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทอดแสน
3. เด็กชายภูมินทร์    ทองเงิน
1. นางศิริวรรณ    พันใย
2. นางไพรินทร์    อัครสาร
7 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายวรายุทธ์    เพชรวิเศษ
2. เด็กชายภาคภูมิ    ขอหาญกลาง
3. เด็กชายอภินันท์    จันทร์หมื่นไวย
1. นางพรรณี    ขามรัตน์
2. นางสาวเสาวกุล    ป้องทองหลาง
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงภัสรา    สุดทองมน
2. เด็กหญิงวิชุดา    สีดา
3. เด็กชายบดินทร์    ปาราสิตัง
1. นางสาวณภาภัช    แสงหิรัญ
2. นายอภิรัตน์    สุพิมพ์
9 โรงเรียนบ้านลุงตามัน ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงวรรณิภา    งามล้วน
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    สีบุญ
3. เด็กหญิงโสรัตน์ดา    บำรุงไร่
1. นายประสิทธิชัย    อารมณ์เพียร
2. นางสาวลิตา    กุ้งมะเริง
10 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายวัชริศ    แฝดกลาง
2. เด็กชายสมพร    จำปาคำ
3. เด็กชายสหรัฐ    โม่กลาง
1. นางสาวรจนา    หนองเรือง
2. นางสาวศิริรัตน์    แข็งขัน
11 โรงเรียนบ้านหนองคึม ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงกนกนิภา    มาลี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จุพิมาย
3. เด็กหญิงชื่นนภา    สุขยิ่ง
1. นางสาวรุ่งจิต    ปรัชญาสันติ
2. นางสาวลลิตา    แสงสี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................