งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 022
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเพชรหนองขาม ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายพงศกร    รายพิมาย
2. เด็กชายกิตติพงษ์    ทองพิมาย
3. เด็กชายธนพล    รัตนพลแสน
1. นางปัฐมาภรณ์    ทองธีระ
2. นายอัครเดช    ไชยโยราช
2 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายภูสิทธิ์    อุดมนิวิ
2. เด็กชายคฑาวุธ    เข็มโรจน์
3. เด็กหญิงวาสนา    หลินศรี
1. นางกฤษณา    ขุมทอง
2. นายวิศรุต    เหล่าพิทักษ์โยธิน
3 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายปรัตถกร    แสวงชัย
2. เด็กหญิงอธิชนัน    กันยารัตน์
3. เด็กหญิงพิยดา    รักคบ
1. ว่าที่ร้อยตรีพรเฉลิม    เคลิ้มกระโทก
2. นางอภิญญา    พลละคร
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุโพธิ์
2. เด็กชายสิทธิกร    พันธ์รัมย์
3. เด็กชายโกมินทร์    พรมโชติ
1. นายจตุพร    เจริญ
2. นางวนิดา    ใสสะรัง
5 โรงเรียนวัดปลักแรต ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายชัชวาลย์    เทียงพาที
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    เดชสิริ
3. เด็กหญิงจิราพัชญ์    ทำไธสง
1. นายองอาจ    พลสง
2. นายไวพจน์    เสมียนพิมพ์
6 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    โยพันดุง
2. เด็กชายอรรถชัย    สรสิทธิ์
3. เด็กชายสุรชัย    ยี่จอหอ
1. นายภัทรวัฒน์    บุวรวงศ์เสาร์แก้ว
2. นางสาวอริชนันท์    เชื้อชัยอนันท์
7 โรงเรียนเมืองจากวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงทิตฐิตา    สอนวงษ์แก้ว
2. เด็กชายธิดารัตน์    พลวิเศษ
3. เด็กชายสุรศักดิ์    แคนหนอง
1. นางสาวนิตยา    รักคำ
2. นายสันติมา    อรรคดี
8 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายสมพงษ์    หลวงปราบ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    เยี่ยมในเมือง
3. เด็กหญิงรุ่งลดา    แฝดกลาง
1. นางสาวนฤมล    พันธ์รักษา
2. นางพรรณี    ขามรัตน์
9 โรงเรียนห้วยบงวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายณัฐกรณ์    สร้อยสูงเนิน
2. เด็กชายสุธีระ    สร้อยสูงเนิน
3. เด็กชายธีรพงษ์    รวยสันเทียะ
1. นางจารุณี    พิมพ์ขนิษฐ์
2. นายยุทธจักร    พิมพ์ขนิษฐ์
10 โรงเรียนบ้านลุงตามัน ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายนพชัย    บังพิมาย
2. เด็กชายพงศกร    ปักการะสัย
3. เด็กชายจีรศักดิ์    โพธิ์สาลี
1. นายชัยสิทธิ์    พลฉิม
2. นายประสิทธิชัย    อารมณ์เพียร
11 โรงเรียนบ้านหนองคึม ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงนิสา    กังขอนนอก
2. เด็กชายคมกฤษ    ชัยปัญหา
3. เด็กชายจตุพล    พลดงนอก
1. นางชุณหกานต์    ชูดี
2. นายสุรชัย    สกุลพอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................