งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านไพล ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายนิติพันธ์    ขันธรักษา
2. เด็กชายกีรติ    รักคบ
1. นายสุทธิพร    คล้ายเมืองปัก
2. นายเสงี่ยม    ทิพย์แสง
2 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายสมจิตร    เขียวขำ
2. เด็กชายวัชรพร    นามมา
1. นายนคร    นาคเครือ
2. นางอมรรัตน์    นาคเครือ
3 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายวัชระ    วงศ์กว้าง
2. เด็กชายอุทร    ธนูชาญ
1. นางวิวัฒนา    สุขมา
4 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายพงศกร    สำลีกลาง
2. เด็กชายศักรินทร์    เกิดสันเทียะ
1. นายชนะชัย    แก้ววิจิตร
2. นางสาวละออง    รักนา
5 โรงเรียนห้วยบงวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ลุนไธสง
2. เด็กชายประสิทธิ์    เสือไพร
1. นายอนันต์    โหนา
6 โรงเรียนบ้านมะกอก ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายธนภัทร    ปิ่นวรรณา
2. เด็กชายอนุพงษ์    บุญเสริม
1. นางสาวนิตยา    มวยมั่น
2. นายบัญชา    อนุญาหงษ์
7 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายบอล    ภูโยฤทธิ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์    ถังนอก
1. นางสาวจารุวรรณ    แก้ววิชัย
2. นางสาวมะลิสา    หนูไธสง
8 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายภานุพงษ์    ไชยเชษฐ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์    แสงจันทร์
1. นายเกรียงศักดิ์    ทองศรีมะดัน
9 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง ศูนย์เครือข่ายที่11 1. นายนันทวัฒน์    มีโภคา
2. เด็กชายภูมิปัญญา    พาณิชย์บุญญา
1. นายภาคภูมิ    ช่างเติม
10 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายพงศ์พิสิทธิ์    ทองภูบาล
2. เด็กชายธนาธิป    ทารี
1. นางสาวรัตนา    สวัสดื์ดล
11 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายทักขิญ    หล้าบา
2. เด็กชายมงคล    จันทะนันท์
1. นางกาญจนา    วงศ์นรินทร์
2. นายมนตรี    วงศ์พระราม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................