งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 190
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านไพล ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายไวยวิทย์    พรมชิต
2. เด็กชายธุวานนท์    แท่นกระโทก
1. นายสุทธิพร    คล้ายเมืองปัก
2. นายเสงี่ยม    ทิพย์แสง
2 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายธิติศักดิ์    ด้วงตะกั่ว
2. เด็กชายวิทวัส    แดนพนา
1. นายจารุศักดิ์    รัตนรังสิกุล
2. นางสุภาพร    รัตนรังสิกุล
3 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายชาคร    ยองใย
2. เด็กชายชินกร    หมายนอก
1. นายวินัย    สมจิตร
4 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายธีรภัทร์    มีนา
2. เด็กชายสุรสิทธิ์    นามจินดา
1. นายอารมย์    สร้อยเพชร
5 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงผกามาศ    มณีศรี
2. เด็กชายสิทธิพร    ชวนอาจ
1. นางสาวศิริพร    กรำกระโทก
2. นางสาวสุภภร    อโนรี
6 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายสาธิต    พงสเดา
2. เด็กชายธนาวุธ    ปลั่งกลาง
1. นางพรรณี    ขามรัตน์
2. นางสาวละออง    รักนา
7 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ทองคร่ำ
2. เด็กชายอนุศิษฏ์    สุนากร
1. นายเทิด    สายโต
8 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายจิรวัฒน์    พลดอน
2. เด็กชายนิธิพนธ์    จือพิมาย
1. นางสาวบุญเรือน    จือพิมาย
9 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายยุทธพล    ศรีรัตน์
2. เด็กชายวุฒิชัย    เกิดโมลี
1. นางกุหลาบ    ทองศรีมะดัน
10 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง ศูนย์เครือข่ายที่11 1. นายอนาวิน    ทักกะทิน
2. นายองอาจ    ปาลืน
1. นายภาคภูมิ    ช่างเติม
11 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายณัฐพงษ์    เจริญศรี
2. เด็กชายพรเพชร    พิรมย์ลักษณ์
1. นางสาวรัตนา    สวัสดื์ดล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................