งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดงหลบ ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงฐาปนีย์    มะวัน
2. เด็กชายสหรัฐ    ราวพิมาย
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    ทูลไธสง
1. นางสาวดวงใจ    พาแกดำ
2. นางวิภาดา    โพธิ์ขำ
2 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายศราวุธ    ดีชุ่ม
2. เด็กหญิงอังคนา    เขาวงกรด
3. เด็กหญิงนพรัตน์    เทียมโคกสูง
1. นางกัญจ์ญาณัฐ    วรินทร์หิรัญ
3 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์    จันทะปะขาว
2. เด็กหญิงริศรา    คล้ายคลึงมี
3. เด็กหญิงปรีญา    เดินเที่ยงรัมย์
1. นางสาวรัตน์ติกุล    วงคำจันทร์
2. นางสาววิชชุณี    การค้า
4 โรงเรียนบ้านโนนรัง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ม่วงใส
2. เด็กหญิงอนันตญา    เทือกชาลี
3. เด็กหญิงจันจิรา    ภูจำนงค์
1. นางสาวนวลนารี    กูลขำ
2. นางยุภาพิน    ทึนหาร
5 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงกาญจนา    สำเร็จงาน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พร้อมสันเทียะ
3. เด็กหญิงรัตติการ    กุนอก
1. นางสาวนฤมล    พันธ์รักษา
2. นางสาวละออง    รักนา
6 โรงเรียนบ้านละโว้ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์    รถเพ็ชร
2. เด็กหญิงปิยะดา    สีสังข์
3. เด็กหญิงสุภาพ    แนบกลาง
1. นางจำเนียร    สุขทั่ว
2. นางสาวมาลัย    ขวัญดี
7 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายจินดามณี    อรัญญา
2. เด็กชายศุภชาธร    ฤทธิ์บุญ
3. เด็กชายโชคชัย    ชาวสวน
1. นางฉวีวรรณ    การค้า
2. นางชนาภา    พลานิวัติ
8 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงวรวี    เพ็งวึก
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    การสร้าง
3. เด็กหญิงจรรยา    เสริมนอก
1. นางกุหลาบ    ทองศรีมะดัน
2. นายเกรียงศักดิ์    ทองศรีมะดัน
9 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายชินดนัย    สุพรรณนอก
2. เด็กชายทัศนพล    เอี่ยมนอก
3. เด็กหญิงศศิวิภา    สาลีเทศ
1. นางสาวนันทิชา    เบียดนอก
2. นายบัญญัติ    อยู่ชุมพล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................