งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 184
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายภานุกร    เมืองชมพู
2. เด็กชายเจตพล    นนตะรัตน์
1. นายวิศรุต    เหล่าพิทักษ์โยธิน
2. นางสาวสุนิสา    หลักชัย
2 โรงเรียนบ้านไพล ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายวชิรพันธ์    มิ่งศูนย์
2. เด็กชายสมัญญา    ฉาบไธสง
1. นายสุทธิพร    คล้ายเมืองปัก
2. นายเสงี่ยม    ทิพย์แสง
3 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายวีรพงศ์    เวสา
2. เด็กชายวีรภัทร    แก้วธานี
1. นายนิยม    เพลินบุญ
2. นางสาวรินดา    รังดิษฐ์
4 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายขวัญ    เกิดประดิษฐ์
2. เด็กชายธนกฤต    ศรีษะนอก
1. นายสุรัตน์    หุปกา
5 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายศิริชัย    พาเทพ
2. เด็กชายอัครพล    โตนน้ำขาว
1. นายวินัย    สมจิตร
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ดงนอก
2. เด็กชายพงศกร    อินทรเสนา
1. นายสุรศักดิ์    สีระสูงเนิน
7 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายพงษ์ธาดา    สียางนอก
2. เด็กชายภัคพงษ์    วังไธสง
1. นายสมชาย    ปลื้มพันธ์
8 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายดิดษ์    รวดเร็ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พัดไธสง
1. นางสาวจริญญา    ปักกาโร
2. นายพิทยา    พงศ์ประภัสร
9 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายสมิต    เที่ยงเทพ
2. เด็กชายวรรธนะ    ฤทธิ์ไธสง
1. นายสมาน    สอพิมาย
10 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายชติพล    เหล็กประสุข
2. เด็กชายสรยุทธ    อุททา
1. นายเทิด    สายโต
11 โรงเรียนบ้านขามใต้ ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายสันติณรงค์    พึ่งพิมาย
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    เสริมพิมาย
1. นางสาวลาวัลย์    ผูกจันอัด
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงรักษิณา    รุมงูเหลือม
2. เด็กหญิงณัฎฐยา    ศรีแสง
1. นายมานพ    ชัยสูงเนิน
2. นายสมเกียรติ    ชมภูสลุง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................