งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 181
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านไพล ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายศิริวัฒน์    คุ้มเหล่ายูง
2. เด็กชายวชิรศักดิ์    มิ่งศูนย์
1. นายสุทธิพร    คล้ายเมืองปัก
2. นายเกรียงไกร    ทบบัณฑิต
2 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายสุวิชา    วงศ์ก่อ
2. เด็กชายเกษฎา    หาญชนะ
1. นายจารุศักดิ์    รัตนรังสิกุล
2. นางสุภาพร    รัตนรังสิกุล
3 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายชัยมงคล    อินทเนตร
2. เด็กชายรุ่งนิรันทร์    เพิ่มสุข
1. นางสาววรรณภา    ชัยลิ้นฟ้า
2. นายสุรัตน์    หุปกา
4 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายเกรียงไกร    โมรานอก
2. เด็กชายปริพัส    ศรีลิ้ม
1. นางสุกฤตา    ศรีลิ้ม
2. นางสาวเอมอร    ศรีเสมอ
5 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายรัชชานนท์    ต้ายไธสง
2. เด็กชายนนทชัย    โอนนอก
1. นายวุฒิกร    สีหาบุตร
2. นางหวานอ้อย    พันธ์โพธิ์กลาง
6 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายศุภกิตติ์    สวนพันธ์นอก
2. เด็กชายวรากรณ์    แย้มศรี
1. นายธนัน    จองโพธิ์
7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายธนวัฒน์    พึ่งพิมาย
2. เด็กชายเปรมมนัส    ผลพิมาย
1. นายสมาน    สอพิมาย
2. นางสาวอรพิณ    บุญญานุสนธิ์
8 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชื่นชู
2. เด็กชายอภิวิชญ์    ปลื้มจิตร์
1. นางสาวพานิช    สุตตะนา
2. นายเจริญชัย    บุตรสุด
9 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายวรรณกิจ    รัตนจันทร์
2. เด็กชายปวีกานต์    คาบพิมาย
1. นายเทิด    สายโต
10 โรงเรียนบ้านมะกอก ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายธีรภัทร    จีนมะเริง
2. เด็กชายอครพล    พวงแก้ว
1. นายนิตยา    มวยมั่น
2. นายบัญชา    อนุญาหงษ์
11 โรงเรียนบ้านตลาดไทร ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายธนวัฒน์    พลยางนอก
2. เด็กชายนพคุณ    แดนไธสง
1. นายสุขสันต์    พลอยจะบก
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายนพชัย    อาศัยป่า
2. เด็กชายมนตรี    ยังพิมาย
1. นางนภาพร    ม่วงชูอินทร์
2. นางสาวสุรีรัตน์    สืบค้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................