งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงวิยะดา    กับรัมย์
2. เด็กหญิงลักขณาวรรณ    นาสุข
3. เด็กชายภูวดล    บุตรศรีภูมิ
1. นางสุนิตร    วัจฉละอนันท์
2. นายสุวรรณรัตน์    ปานแก้ว
2 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงศิริยากร    ส่วยหม่วย
2. เด็กชายวิสุทธิ์    อันวิเศษ
3. เด็กหญิงเกศรินทร    ทับทัน
1. นางสาววรรณกรกมล    กันตรสวงษ์วดี
3 โรงเรียนบ้านโนนรัง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงปรางรัตน์ชญา    ปากะตัง
2. เด็กหญิงสุวรรยา    ดอนโคตรจันทร์
3. เด็กหญิงศศิชา    สิทธิมาศ
1. นางสาวนวลนารี    กูลขำ
2. นางยุภาพิน    ทึนหาร
4 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายณัฐกิตดิ์    เกณมา
2. เด็กหญิงแพรพลอย    ยางเครือ
3. เด็กหญิงรัตติกาล    ประทุมภา
1. นางบุญวาส    อินทร์นอก
2. นางพุทธรักษ์    อินทร์นอก
5 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์    คำแก้ว
2. เด็กหญิงอธิชา    ภูลับ
3. เด็กหญิงสุจิตรา    ภูมิลา
1. นางลำแพน    จันทร์เพ็ญ
2. นางสาวอุษาวดี    ใจตรง
6 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงอารยา    แสงประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปรียา    โหจันทร์แสง
3. เด็กหญิงรินลดา    ทิพย์บำหลาบ
1. นางสาวทิษฏยา    อาแคนใส
2. นางศิราณี    ตามจะโปะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................