งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 174
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอัมพวันวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายธนวิทย์    คำหาญ
2. เด็กชายไชยวัฒน์    ศิริวัฒน์
1. นายศุภพงศ์    แสนศรี
2. นายเอกภพ    ภายศรี
2 โรงเรียนบ้านไพล ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เขียวขำ
2. เด็กชายธเนศ    เศษศรีกาง
1. นางรสสุคนธ์    จริงไธสง
2. นายสุทธิพร    คล้ายเมืองปัก
3 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ ศูนย์เครือข่ายที่13 1. เด็กชายบวรวิชญ์    พินิจ
2. เด็กชายศุภวิชญ์    พันธไชย
1. นายคณากร    พลหมั่น
2. นางสาวอรอนงค์    ผินโพธิ์
4 โรงเรียนสระประดู่ ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายธีราทร    โพตะโก
2. เด็กชายธีรภัทร์    เหลาชัย
1. นายจตุ    หาสุนโม
5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายภูผา    ศีรษะนอก
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    สุวรรณรัตน์
1. นางอรัญญาณี    คำวงค์
6 โรงเรียนอรพิมวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายวิทวัส    มาตยารัษ์
2. เด็กชายภูริณัฐ    ดีเอิบ
1. นายบุรี    สีหาบุตร
2. นายวิศรุต    บัวสาย
7 โรงเรียนบ้านโนนรัง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายอาชัน    สง่าศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์    พิลาศรี
1. นางกันจณา    ปวงปะชัน
2. นายไพศาล    สง่าศรี
8 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์    ดุมกลาง
2. เด็กชายสรยุทธ    สาดกลาง
1. นายพงศ์พิรัต    บุญแซม
9 โรงเรียนห้วยบงวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายธีรพัฒน์    รวยสันเทียะ
2. เด็กชายจิรายุ    แก้วดอนรี
1. นายนิคม    หินจำปา
10 โรงเรียนท่าลาด ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายทิวัตถ์    นาบุญ
2. เด็กชายพงศ์กร    พาลราษฎร์
1. นายสมพิศ    พานไหม
2. นายสมาน    หน้าพิมาย
11 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายธนวัฒน์    คูณพิมาย
2. เด็กชายกฤษณา    บังพิมาย
1. นายสมวงศ์    มนัสการ
2. นางเพ็ญศรี    สอพิมาย
12 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายศุภกร    เพ็ชรกันภูมิ
2. เด็กชายรัฐภูมิ    สีหาภาค
1. นายรงคเทพ    ชัยลา
2. นายเชษฐชัย    บะขุนทด
13 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายอภิชิต    สีธรรม
2. เด็กชายพงศธร    โตสนั่น
1. นางขนิษฐา    ชูตระกูล
2. นางนิตยา    โพธิสม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................