งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 013
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายอนุภาพ    ใจเรา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    พุทธา
3. เด็กหญิงปณิดา    จงกลกลาง
4. เด็กหญิงปิยนุช    รื่นรัมย์
5. เด็กชายมงคล    จันทพันธ์
6. เด็กหญิงประกายกานต์    แกนยางหวาย
1. นางนงค์ลักษณ์    เพชรนิล
2. นายสมบัติ    วรรณา
3. นางสาวสุพรรณี    สิงห์สุวรรณ
2 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงปาริชาติ    เตยดอน
2. เด็กหญิงปิยธิดา    ศรีคำมาย
3. เด็กหญิงสุพัตรา    แอกรัมย์
4. เด็กหญิงสิรภัทร    ลงเรียง
5. เด็กหญิงดารินทร์    บัวแพ
6. เด็กหญิงชลธิชา    ไตรภูมิ
1. นางชลิตา    ไชยราช
2. นางสาวประไพพร    ภู่ถนนอก
3. นางสาวปารินา    แครกระโทก
3 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายรชานนท์    ขวัญมั่น
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    แซมโพธิ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    แทนกุดเรือ
4. เด็กหญิงลลิตภัทร    เติมงาม
5. เด็กหญิงรมณียา    มาแสง
6. เด็กหญิงเจนจิรา    ผลพิมาย
1. นายประสิทธิ์    ตรีสันเทียะ
2. นางพรทิพย์    ตรีสันเทียะ
3. นายสามารถ    สาลีชน
4 โรงเรียนท่าลาด ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายศตวรรษ    ดีลาย
2. เด็กหญิงสุนิษา    นนทอุบล
3. เด็กหญิงสุชัญญา    ยาทองทิพย์
4. เด็กหญิง เสาวลักษณ์    ก้อนสีลา
5. เด็กหญิง อัมรา    มงคล
6. เด็กหญิงประไพพิมพ์    ประยุทธเต
1. นางนพวรรณ    อัปมาโท
2. นายภราดร    วนไธสง
3. นางสำเนียง    บำรุงการ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................