งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 012
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงเกื้อกูล    คูณนาเมือง
2. เด็กหญิงกนกนภัทร    จันทีนอก
3. เด็กหญิงณฐพร    ญาณประดับ
4. เด็กหญิงสิริปรียาพร    คงสงวนวงษ์
5. เด็กหญิงคัทลียา    นิธิวรรณกิจ
6. เด็กหญิงจตุพร    ศรีพุฒ
1. นางจรูญศรี    ศรีแฉล้ม
2. นางพวงเพชร    คงภักดี
3. นายสัมฤทธิ์    จันทร์นวล
2 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงนฤมล    พลตื้อ
2. เด็กหญิงศิริประภา    สวามีชัย
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงศิรประภา    จันทวัน
5. เด็กหญิงสุภาพร    โพธิ์เข็ม
6. เด็กหญิงเนตรดาว    รวมออม
1. นางนงค์ลักษณ์    เพชรนิล
2. นายสมบัติ    วรรณา
3. นางสาวสุพรรณี    สิงห์สุวรรณ
3 โรงเรียนบ้านถนน ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงปวีณา    สุวรรณระห้อย
2. เด็กหญิงกิตติยา    ยอดดี
3. เด็กหญิงเกวลิน    หว่านนา
4. เด็กหญิงมาลินี    ลมพิมาย
5. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์    อาจหาญ
6. เด็กหญิงชลธิชา    คล่องชอบ
1. นายวัฒนศักดิ์    ปลั่งกลาง
2. นางสุดาทัศน์    เพิ่มพูน
3. นางสุนทรี    หะริตา
4 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    สุวรรณปัญญา
2. เด็กหญิงประภาวี    ฆ้องสีดา
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์    ร่มพฤก
4. เด็กหญิงกมลพรรณ    ผึ่งพิมาย
5. เด็กหญิงศิริรัตน์    แจ่มแจ้ง
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    อ่อนพิมาย
1. นางชำเรือง    ค้าขาย
2. นายประสิทธิ์    ตรีสันเทียะ
3. นางพรทิพย์    ตรีสันเทียะ
5 โรงเรียนท่าลาด ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายพิภพ    เชื้อโคกกรวด
2. เด็กหญิง ชฎารัตน์    นาลาด
3. เด็กหญิงวิภารัตน์    บุตรงาม
4. เด็กหญิงศุภรัตน์    หิงไธสง
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ศรีสว่าง
6. เด็กหญิงรดามณี    ภูมิกำเนิด
1. นางนพวรรณ    อัปมาโท
2. นายภราดร    วนไธสง
3. นางสำเนียง    บำรุงการ
6 โรงเรียนบ้านวังม่วง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา    อู่เจริญ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ณะวงศ์นอก
3. เด็กหญิงนภวรรณ    แก้วข้อนอก
4. เด็กชายธัชพงศ์    กล้าหาญ
5. เด็กชายชาติชาย    บุญไธสง
6. เด็กชายธนากร    สุภา
1. นายประเสริฐ    สามนคร
2. นางสาวมัทรี    จันทีนอก
3. นายเผด็จ    ปราณีตพลกรัง
7 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงศิรินดา    ทบหา
2. เด็กหญิงพุทธรักษา    วงศ์ปิ่นคำ
3. เด็กหญิงจรัญญา    จุลปะ
4. เด็กหญิงพรรณราย    ธรรมะธุระ
5. เด็กหญิงจินตหรา    ดังไธสง
6. เด็กชายธนกฤต    สุวรรณกิจ
1. นางปรัศนี    สีลา
2. นายสมชาย    ผาช้างเผือก
3. นายสมเดช    อุดมพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................