งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายศรชัย    ใจซื่อ
2. เด็กชายอุ้มบุญ    นาชีวา
1. นางสาวศิริรัตน์    รอดวินิจ
2. นางสมทรัพย์    เลิศนา
2 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายจุลจักร    แก้วนิล
2. เด็กชายไกรสิทธิ์    หารศึก
1. นายนคร    นาคเครือ
2. นายอภิชาติ    วงคำจันทร์
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายวรกานต์    รถเพ็ชร
2. เด็กชายธีรเทพ    ภูตะดา
1. นางสาวณภาภัช    แสงหิรัญ
4 โรงเรียนบ้านกล้วย ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    พึ่งพิมาย
2. เด็กหญิงนิดตา    สุขก้อง
1. นางอรุนรัตน์    ชำนาญนา
2. นางเนาวรัตน์    เดชขุนทด
5 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายจักรพันธ์    วงศ์แสน
2. เด็กชายโชคทวีทรัพย์    อุดม
1. นางรตณัน    ยางเครือ
2. นางสุกัญญา    หลวงวงษ์
6 โรงเรียนบ้านตลาดไทร ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายภานุพงศ์    โพยนอก
2. เด็กชายเธียรชัย    อินทร์งาม
1. นายสุขสันต์    พลอยจะบก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................