งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายเมธี    ด่านณรงณ์
2. เด็กชายสารินทร์    ชินนอก
3. เด็กชายธนัช    ท่าเลิศ
1. นายพงษ์ศักดิ์    พลละคร
2 โรงเรียนอัมพวันวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์    กล้าพูน
2. เด็กชายธวัชชัย    ทองพูน
3. เด็กชายกฤษณะ    สุกุล้ำ
1. นายสัจพงษ์    นิโรจน์
2. นายเอกภพ    ภายศรี
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายคามิน    พันธุ์ทุม
2. เด็กชายณัฐพล    เวียนนอก
3. เด็กชายปฏิภาณ    อุดทาปา
1. นางสุนิตร    วัจฉละอนันท์
2. นายสุวรรณรัตน์    ปานแก้ว
4 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายณัฐภัทร    เบียดนอก
2. เด็กชายพงศธร    พิลารัก
3. เด็กชายอดิศร    เอี่ยมนอก
1. นายจำนงค์    ชุมภูปะฎิ
2. นางสาวสุจิตรา    แก้วหนองแสง
5 โรงเรียนท่าเรือวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายวิทยา    วงษ์มณี
2. เด็กชายชานนท์    จิตไธสง
3. เด็กชายอติเทพ    หวังพึ่งกลาง
1. นายวัชรพงษ์    แภวไธสง
6 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายภานุพงศ์    แน่นอุดร
2. เด็กชายปฐมพงษ์    ไชยช่วย
3. เด็กหญิงสุรัตนา    ยางเครือ
1. นางบุญวาส    อินทร์นอก
2. นางพุทธรักษ์    อินทร์นอก
7 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงธิดาพร    ศรีระวรรณ
2. เด็กหญิงพรภิรมย์    บุตรเจริญ
3. เด็กหญิงวาสนา    ผันพิมาย
1. นางอมร    เมยมงคล
2. นางอาภร    ปักการะเณ
8 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายนัฐวัฒน์    คล่องใจ
2. เด็กชายรัฐภูมิ    อุยดอน
3. เด็กหญิงธัญญพร    สาทกลาง
1. นางสาวศศิมาพร    วงศ์วานิช
2. นายสุุวรรณ    สาทกลาง
9 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงกนกอร    พานน้อย
2. เด็กหญิงอัญชัญ    สารรัมย์
3. เด็กหญิงอภิญญา    พันธุ์ดี
1. นางจีรนันทน์    สืบสวน
2. นางชลธิชา    ผลาทิพย์
10 โรงเรียนบ้านลุงตามัน ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายอภิจันท์    สุวรรณศรี
2. เด็กชายวิทยากร    ดวงเพ็ญมาตร
3. เด็กชายพลากร    จันทร์อ่อน
1. นายวิทยากร    จันทร์เพ็ญ
2. นายสุรสิทธิ์    ดอนสว่าง
11 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงปอทิพย์    ชูจันทร์
2. เด็กหญิงธัญมน    ธงชัย
3. เด็กหญิงจิราพร    จันทวิลา
1. นางสาวพรทิวา    แทบทาม
2. นางสุจิตรา    ญาติกลาง
12 โรงเรียนบ้านหนองคึม ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายชัยสิทธิ์    เหลาชัย
2. เด็กชายรัชพล    โคตรสมบัติ
3. เด็กชายพงศธร    สียางนอก
1. นายพิทักษ์    เมืองแสน
2. นางศศิธร    เมืองแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................