หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุลโน 19 45 28
2 003 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 8 14 12
3 004 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี 12 32 18
4 005 โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 4 18 7
5 006 โรงเรียนจารย์ตำรา 11 18 11
6 010 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 3 10 6
7 011 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 4 10 7
8 012 โรงเรียนชุมชนประทาย 41 120 61
9 240 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 20 57 35
10 009 โรงเรียนชุมชนโนนแดง 55 183 95
11 008 โรงเรียนช่องแมวพิทยา 11 24 18
12 014 โรงเรียนดงเค็งศึกษา 0 0 0
13 015 โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 0 0 0
14 016 โรงเรียนดอนมัน 10 18 14
15 018 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 11 36 13
16 017 โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 0 0 0
17 019 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 9 30 13
18 022 โรงเรียนท่าลาด 31 73 46
19 021 โรงเรียนท่าเรือวิทยา 3 5 3
20 023 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 2 9 5
21 025 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 5 21 10
22 026 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 7 13 12
23 027 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 9 17 12
24 028 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 4 12 8
25 029 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 4 27 12
26 034 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 7 24 15
27 035 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 0 0 0
28 036 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 7 11 9
29 037 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 26 78 30
30 038 โรงเรียนบ้านกล้วย 9 19 15
31 040 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 1 1 1
32 041 โรงเรียนบ้านขามใต้ 1 2 1
33 042 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 18 42 18
34 044 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 20 54 31
35 045 โรงเรียนบ้านคล้า 2 6 4
36 046 โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 0 0 0
37 051 โรงเรียนบ้านจาบ 1 1 1
38 052 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 1 10 3
39 054 โรงเรียนบ้านชีวาน 5 13 9
40 053 โรงเรียนบ้านช่องแมว 4 12 6
41 055 โรงเรียนบ้านซาด 0 0 0
42 056 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 3 3 3
43 057 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 16 33 27
44 058 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 10 48 23
45 059 โรงเรียนบ้านดงหลบ 7 28 13
46 062 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 21 49 35
47 063 โรงเรียนบ้านดอนยาว 6 7 7
48 064 โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 3 3 3
49 065 โรงเรียนบ้านดอนวัว 0 0 0
50 066 โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 5 7 7
51 067 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 2 8 4
52 060 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 23 46 37
53 061 โรงเรียนบ้านดอนแซะ 2 1 0
54 069 โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 0 0 0
55 068 โรงเรียนบ้านตลาดไทร 12 21 10
56 070 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 3 5 4
57 071 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 21 36 22
58 074 โรงเรียนบ้านถนน 3 9 5
59 078 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 4 4 4
60 077 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 3 17 5
61 076 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 13 30 21
62 075 โรงเรียนบ้านท่าแดง 1 1 1
63 081 โรงเรียนบ้านนา 0 0 0
64 079 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 6 35 12
65 080 โรงเรียนบ้านนาดี 2 3 3
66 099 โรงเรียนบ้านประทาย 2 5 3
67 100 โรงเรียนบ้านประสุข 4 12 6
68 101 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 6 20 8
69 102 โรงเรียนบ้านฝาง 1 1 1
70 103 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 2 2 2
71 104 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 9 18 14
72 105 โรงเรียนบ้านพุทรา 16 37 22
73 109 โรงเรียนบ้านมะกอก 11 23 20
74 110 โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 0 0 0
75 108 โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 0 0 0
76 112 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 10 38 17
77 115 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 17 24 18
78 113 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 3 6 4
79 114 โรงเรียนบ้านละโว้ 21 42 31
80 116 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 7 14 12
81 117 โรงเรียนบ้านลุงตามัน 10 22 16
82 118 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 1 1 1
83 119 โรงเรียนบ้านวังม่วง 4 9 6
84 120 โรงเรียนบ้านศาลา 1 1 1
85 121 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 7 14 9
86 122 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 10 19 14
87 123 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 7 11 10
88 124 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 15 54 29
89 125 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 18 35 26
90 126 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 2 1 1
91 128 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 13 18 18
92 129 โรงเรียนบ้านหนองขาม 7 10 9
93 130 โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 2 4 2
94 131 โรงเรียนบ้านหนองคอกควาย (คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0
95 132 โรงเรียนบ้านหนองคึม 11 28 22
96 134 โรงเรียนบ้านหนองจาน 13 22 12
97 133 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 8 28 12
98 135 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 0 0 0
99 137 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 6 6 6
100 138 โรงเรียนบ้านหนองตาด 5 14 5
101 139 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 6 10 7
102 140 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 6 10 7
103 142 โรงเรียนบ้านหนองบง 4 4 4
104 145 โรงเรียนบ้านหนองบัว 9 18 14
105 143 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 3 4 3
106 144 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 17 26 20
107 146 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 7 20 12
108 147 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว 6 16 9
109 150 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 5 23 10
110 149 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 2 7 4
111 153 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 9 42 12
112 151 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 4 4
113 152 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 25 56 39
114 154 โรงเรียนบ้านหนองยาง 15 20 15
115 159 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 2 3 2
116 160 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 5 17 8
117 161 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 31 69 43
118 162 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 5 17 8
119 163 โรงเรียนบ้านหนองห่าง 1 3 2
120 156 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 5 5
121 155 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 2 4 3
122 157 โรงเรียนบ้านหนองแสง 0 0 0
123 136 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 4 11 8
124 141 โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0
125 148 โรงเรียนบ้านหนองโปร่ง 7 23 11
126 158 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 12 8
127 164 โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 0 0 0
128 166 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 10 15 10
129 165 โรงเรียนบ้านหันเตย 1 1 1
130 170 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 19 28 20
131 043 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 8 16 8
132 072 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 5 11 7
133 073 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 10 32 10
134 111 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 1 3 1
135 039 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 7 20 10
136 047 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 3 11 6
137 049 โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 0 0 0
138 050 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 12 21 19
139 048 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 2 9 4
140 082 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 15 64 27
141 084 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 0 0 0
142 086 โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 1 3 2
143 085 โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 1 2 2
144 087 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 6 15 6
145 088 โรงเรียนบ้านโนนปีบ 1 2 2
146 089 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 5 13 9
147 091 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 13 27 14
148 092 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 0 0 0
149 094 โรงเรียนบ้านโนนยอ 22 32 25
150 095 โรงเรียนบ้านโนนรัง 24 54 31
151 097 โรงเรียนบ้านโนนสูง 20 28 17
152 098 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 22 55 38
153 090 โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 3 9 4
154 083 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 3 6 6
155 093 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 3 7 6
156 106 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 9 13 11
157 127 โรงเรียนบ้านโสกดู่ 0 0 0
158 167 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 7 16 11
159 168 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 15 30 22
160 169 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 2 6 3
161 107 โรงเรียนบ้านไพล 17 36 24
162 171 โรงเรียนบ้ายทับควาย 0 0 0
163 172 โรงเรียนประโดกสามัคคี 1 2 1
164 173 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 1 1 1
165 174 โรงเรียนพิกุลทอง 26 74 34
166 175 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 39 49 49
167 177 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 12 15 15
168 178 โรงเรียนมะค่าสามัคคี 2 5 2
169 182 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 9 50 21
170 183 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 13 20 13
171 184 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 13 23 16
172 185 โรงเรียนวัดจันทนาราม 1 2 1
173 188 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 3 5 3
174 193 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 1 1 0
175 194 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 4 6 6
176 195 โรงเรียนวัดบ้านตำแย 13 25 15
177 196 โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 0 0 0
178 197 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 3 4 4
179 198 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 24 60 36
180 199 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 2 5 4
181 200 โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0
182 201 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 1 8 2
183 202 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 2 5 4
184 203 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 2 4 3
185 205 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 3 7 3
186 204 โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 1 3 2
187 206 โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 0 0 0
188 207 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 4 15 7
189 189 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 4 6 4
190 191 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 1 3 2
191 192 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 20 59 34
192 190 โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด 0 0 0
193 208 โรงเรียนวัดปลักแรต 10 28 16
194 210 โรงเรียนวัดวังน้ำ 6 14 11
195 211 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 15 22 19
196 186 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 16 36 24
197 187 โรงเรียนวัดโชติการาม 18 39 28
198 209 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 32 61 44
199 212 โรงเรียนสระประดู่ 7 9 5
200 213 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 7 11 10
201 214 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 2 3 3
202 215 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 12 25 17
203 217 โรงเรียนหนองกรดวิทยา 4 4 2
204 218 โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 0 0 0
205 219 โรงเรียนหนองบัวนาค 0 0 0
206 220 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 8 9 8
207 221 โรงเรียนหนองบัวลอย 6 12 10
208 222 โรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 1 1 1
209 224 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 4 6 5
210 226 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 6 8 8
211 225 โรงเรียนหนองแวง 4 13 5
212 223 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 4 8 4
213 228 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 6 18 11
214 227 โรงเรียนห้วยบงวิทยา 17 42 29
215 230 โรงเรียนอนุบาลจินดา 1 0 0
216 231 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 38 101 56
217 232 โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ 1 0 0
218 233 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 2 2 2
219 234 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 19 50 30
220 235 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ 8 12 11
221 229 โรงเรียนอนุบาลแก้วตา 1 3 1
222 236 โรงเรียนอรพิมวิทยา 11 19 15
223 237 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 3 6 5
224 238 โรงเรียนอาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 0 0 0
225 239 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 0 0 0
226 007 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 22 54 38
227 176 โรงเรียนเพชรหนองขาม 27 53 37
228 179 โรงเรียนเมืองจากวิทยา 33 72 50
229 181 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 24 50 38
230 180 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 11 22 17
231 002 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 1 2 1
232 030 โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 3 14 5
233 032 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 3 7 5
234 096 โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 2 4 2
235 033 โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 1 3 2
236 020 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 0
237 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 21 94 33
รวม 1871 4401 2696
7097

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]