หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma7

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางนาท ปุ่นนอกโรงเรียนแกสำโรงวิทยา กรรมการ
2. นางสาวสุรีวัลย์ แจ่มกระจายโรงเรียนสระประดู่ กรรมการ
3. นางดาวเรือง ถ้ำกลางโรงเรียนวัดบ้านหนองกกกรรมการ
4. นางเสาวณี พันธ์ทองโรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลางกรรมการ
5. นางผอวบ กุลนาแพงโรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
6. นางสาวพรรณทิวา บุญเครือบโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ
7. นางสาวชำเลือง ขาวสุขโรงเรียนกุลโน กรรมการ
8. นางกัญญา สุขสุทธิ์โรงเรียนพิมายสามัคคี กรรมการ
9. นางกฤษณา โฉมทองโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
10. นางอุทัยวรรณ สาสวนโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
11. นางสัมพันธ์ ลีสมโรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
12. นางปราณี แก้วไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
13. นางประวีณา พรหมพันธ์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางรัตติยา นามโนรินทร์โรงเรียนบ้านหนองบง กรรมการ
2. นางจรูญศรี ศรีแฉล้มโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นางชัชฎาพร กุลวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นางสาวพิกุลทอง แววไธสงโรงเรียนบ้านดอนวัวกรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ จริงไธสงโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
6. นางสุภาพ นาดีโรงเรียนม่วงขามประชารักษ์กรรมการ
7. นางบุญส่ง ปาดีโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
8. นางรัตติยา เสริมเปล่งศรีโรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก กรรมการ
9. นางบังอร เสริมสุขโรงเรียนหนองบัวรี (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
10. นางฝ้าย ปัจจัยเกโรงเรียนท่าลาด กรรมการ
11. นางสุณีภรณ์ สารสินโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสายสิน สีแสดโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
2. นางเรณู วรรณจันทร์โรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
3. นางถวิล ทำนุโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นายณรงค์ เอกพันธุ์โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
5. นางงามจิต จงเพียร โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวมนต์ชยา เข็มสุขโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลกรรมการ
7. นางจินตนา เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
8. นายสุรจักร รัตนพิมานชัยโรงเรียนหนองหลักสามัคคีกรรมการ
9. นางนันทวรรณ วงเพ็ญโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
10. นางจุฬาลักษณ์ ยอดยิ่งโรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา) กรรมการ
11. นางสาวสุวรรณา จี่พิมายโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษณ์นุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางธันคยาณีย์ นรินทร์โรงเรียนบ้านดอนยาว กรรมการ
2. นางพรทิพา ไพศาลโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางมณเทียร ผ่องพูนโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
4. นางคำผาย สุจินต์ โรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาวสมใจ วัฒนะยาโรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวแววมณี ตอรบรัมย์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
7. นางเตือนใจ นภาพรโรงเรียนบ้านท่าหลวง กรรมการ
8. นางมาลินี พานิชนอกโรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
9. นางขนิษฐา ชูตระกูลโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯกรรมการ
10. นางสาวเพ็ญภักดิ์ นิลกลางโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
11. นางปราณี แก้วไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
12. นางสายสิน สีแสดโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางงามตา ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นางสุฌาลักษณ์ อัยลาโรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง กรรมการ
3. นางสมควร จันทนุกูลโรงเรียนวัดบ้านหนองคู กรรมการ
4. นางมณี สุวรรณทา โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นายวิจิตร ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
6. นางสุรัชนี สัมมารุ่งโรจน์โรงเรียนจารย์ตำรากรรมการ
7. นางปรุงจิต ฝอยตะคุโรงเรียนบ้านตะบอง “เจริญราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
8. นางสุพรรณี พลค้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2กรรมการ
9. นางสุชาดา โพนภาคโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
10. นางเพียงใจ แสนยามาศโรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ"กรรมการ
11. นางสุณีภรณ์ สารสินโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
12. นายพสิษฐ์ นุชสาย โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยากรรมการ
13. นางอดิภา ผลจันทร์โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุไรรัตน์ กาดนอกโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสุภัค นิลแก้วโรงเรียนสระประดู่กรรมการ
3. นางจุฑามาส ทองแสนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
4. นายนฤนาท แก้วยางนอกโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
5. นางสาวอนัญลักษณ์ ไมหรือโรงเรียนบ้านโนนโชงโลงกรรมการ
6. นางสาวสิยาวรรณ โสภาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
7. นายอภิเดช ผึ่งไธสงโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
8. นางวรรณศรี วรรณพงษ์เจริญโรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
9. นายสงบ พับพิมพ์สัย โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
10. นายองอาจ เดชนอกโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
11. นางสาวศศิมาพร วงศ์วานิชโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสกาวเดือน สีหาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
2. นางไพวรรณ พงศ์พัชรางกูรโรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นายวันชัย นาคใหญ่ โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
4. นายขันทอง แฝงเดชาโรงเรียนหนองม่วงหนองแวงกรรมการ
5. นายอเนก โกสีย์รัตนาภิบาลโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
6. นางสาวจรรยา สวามีชัยโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคมกรรมการ
7. นางศิริฉาย ไชยสูงเนินโรงเรียนกุลโน กรรมการ
8. นางดาวรุ่ง ฉาไธสงโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
9. นางสัมฤทธิ์ น้อมกลางโรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
10. นางปราณี ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
11. นางมณีวรรณ ชุ่มชื่นโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
12. นางบัญรัตน์ เนมขุนทดโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจงกล สิริวงษ์อังกูรโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
2. นางเรวดี ทองอยู่โรงเรียนดอนมันกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ ปุราสะเกโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางพรรณราย วัฒนดิลกวิทย์ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลางกรรมการ
5. นางนุชรา จุปมัดถา โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย กรรมการ
6. นางกาญจนา ยันฉิมพลีโรงเรียนกุลโนกรรมการ
7. นางสุพร ค้าคุ้ม โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
8. นางสาวกำไล กลิ่นโพธิ์กลางโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
9. นางรัตณา นมัสการ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
10. นางนิตยา ธรรมวิภารัตน์โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
11. นางบัญรัตน์ เนมขุนทดโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันท์นภัส รัชพงศ์ชญานนท์โรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
2. นางธนัชชา ขยันกลางโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการ
3. นายจักรี ศรีคำโรงเรียนบ้านหญ้าคา กรรมการ
4. นางสมบัติ ทะชาดาโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
5. นายณภัทร เทียนวรรณโรงเรียนบ้านดงหลบกรรมการ
6. นางชามาศ ธีรคุณัญญาโรงเรียนราษฎร์สโมสร กรรมการ
7. นางรุ่งระวี กะการดี โรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
8. นางศริญญา ศรีผ่องโรงเรียนบ้านยางวิทยา กรรมการ
9. นายมงคล สาสีดาโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ กรรมการ
10. นางบุญรัตน์ เนมขุนทดโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป กรรมการ
11. นางเยาวลักษณ์ แย้มเศียรโรงเรียนจารย์ตำรากรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพูลศรี นพวัฒน์โรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
2. นางสมมาตย์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
3. นางดารา ธรรมสาร โรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
4. นายสุธิดา มาแสวง โรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
5. นางณัฐกฤตา วุฒิพันธ์โรงเรียนบ้านขุยวิทยา กรรมการ
6. นางสาวพัชร์อัมพร ควบพิมาย โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
7. นายปัก ลาภยิ่งยง โรงเรียนหนองบัวรี (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางละเอียด ปรีดีวงศ์โรงเรียนบ้านโนนตาเถร กรรมการ
2. นางสาวสุนิสา กินนอนโรงเรียนวัดปลักแรตกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ศีรษะนอกโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
4. นางมงคล การสร้างโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
5. นางสาวปัญจพร ชาติพุดซาโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวประยูร แก้วสีใสโรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
7. นายพินิจ นภาพรโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย กรรมการ
8. นางอัจฉรา โข่พิมายโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
9. นางนาตยา ไชยโยราชโรงเรียนเพชรหนองขาม กรรมการ
10. นางวรรณกร พรมบุญด่านโรงเรียนวัดโชติการาม กรรมการ
11. นางแสงเดือน สาสีดาโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
12. นางสุณีภรณ์ สารสิน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสวิตตา ธรรมวิเศษสกุลโรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุนกรรมการ
2. นางอรพินธุ์ พิรักษาโรงเรียนช่องแมวพิทยา กรรมการ
3. นายธนาพร ระวังเป้าโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นางสุทธิดานี พาลี โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ อนุฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
6. นายชาตรี กาศก้อง โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
7. นางสาววราพร เหล่าคนค้า โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯ กรรมการ
8. นางอรัญญา นันอุมาลี โรงเรียนบ้านลุงประดู่กรรมการ
9. นายองอาจ เดชนอก โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป กรรมการ
10. นางระริชาติ ศรีเขียวโรงเรียนบ้านดอนเข้ากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายบุญมี สร้างนาโรงเรียนสระประดู่กรรมการ
2. นายประสาร บุบผาลา โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสุภาพร รัตนรังสิกุลโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
4. นางอิสพร พร้าวไธสง โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางรื่นนิรา ศรีขาวโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
6. นางธนาภรณ์ คทาศิลป์โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
7. นางภัทรา สุขสุทธิ์ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
8. นางคนึง เพียพิมเพิ่มโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
9. นางนัยรัตน์ วุฒิพงษ์กุลยศโรงเรียนบ้านดอนลำดวนกรรมการ
10. นางพรรณี สิทธิมาตรโรงเรียนบ้านสว่างนาดีกรรมการ
11. นางชลธิชา วงศ์สุริยะประภา โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
12. นางอมร แสงโทโพโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
13. นางปวีณา แทนไธสงโรงเรียนบ้านหันเตยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปราณี ทันใจโรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุนกรรมการ
2. นางปวีณา แทนไธสงโรงเรียนบ้านหันเตยกรรมการ
3. นายสุหรา กลางนอก โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
4. นายชาติชาติ ประทุมเมศโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
5. นางสาวชวพร กอเลิศสุชัยโรงเรียนบ้านหนองจานใต้กรรมการ
6. นางสมหมาย โฉสูงเนินโรงเรียนกุลโนกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ บุญศิริ โรงเรียนบ้านพุทรา กรรมการ
8. นายมนตรี พลค้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2กรรมการ
9. นางสาวศิวพร กลับคล้ายโรงเรียนหนองบัวรี (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
10. นายไพโรจน์ หัสดีโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
11. นางสาววณิชกรณ์ อเนกนิธิศรีห์ โรงเรียนบ้านขามขุนร่มฯกรรมการ
12. นางอัมพร ไชยศิริโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
13. นายบุญมี สร้างนาโรงเรียนสระประดู่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอมร แสงโทโพโรงเรียนบ้านดอนยาว กรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ทับวิเศษโรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ลาดนอกโรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย พึ่งน้ำโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ศรีทาปโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นายเสนอ คำภิมูลโรงเรียนบ้านโนนโชงโลงกรรมการ
7. นายพิทักษ์ ใจเที่ยงโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
8. นางศรินยา คุณาจารย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา กรรมการ
9. นางสาวจุไรรัตน์ ประพาสพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
10. นางเกษรา อุ่นคำโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นายชลากรณ์ เหลียวกลางโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
12. นางณัฐภัสสร สุรนาจโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายชูวัช นามโนรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ พาชื่นใจ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายวุฒิไกร เจนไธสง โรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี ประทุมเมศโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
5. นางผลารักษ์ เดี่ยวไธสงโรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
6. นางอรัญญา บุญทวี โรงเรียนบ้านโนนพุทรา กรรมการ
7. นางสาววณิชกรณ์ อเนกนิธิสีห์ โรงเรียนบ้านขามขุนร่มฯกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ นาคพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
9. นางสาวมะลิวรรณ ระฆังทอง โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์ญาดา ลาภยิ่งยงโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางชาลิศา สามิดีโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. ดร.สุระ พราหมณ์กระโทกโรงเรียนบ้านเตยกระโตนกรรมการ
3. นายเสนาะ เยินรัมย์โรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
4. นางสาวสุนิสา หลักชัย โรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพยุง จับพิมาย โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
6. นางบุปผา สุขสุมนต์ศิลป์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
7. นางสาวสุพรรณี สมัชชัย โรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
8. นายเดชณรงค์ ประโมทะโก โรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ สีบางโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นางสุภวรรณ ทูลไธสง โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางปรียา สิทธินอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
4. นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชรโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุชญา เปรื่องการโรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
6. นางอุดร เขตกลาง โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
7. นางสาวอุไร เทิ่งไธสงโรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
8. นางวงเดือน ธรมีฤทธิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ พลดงนอกโรงเรียนแกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นายปริญญา ประทุมพันธ์โรงเรียนดอนมันกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เพชรพลโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นางสาวเบ็ญจพร ศรีจันทาโรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)กรรมการ
5. นายสำราญ คูณกระโทกโรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคีฯกรรมการ
6. นางทับทิม สวามิชัย โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายดุสิต บาลไธสงโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
2. นางกาญจนา สุขกมลเสถียรโรงเรียนบ้านหันเตยกรรมการ
3. นางสุจรรยา พราหมณ์ไธสง โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ คำอูโรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลางกรรมการ
5. นายธวัชชัย ปิงน้ำโทง โรงเรียนบ้านโนนไม้งามกรรมการ
6. นางอรพินธ์ บุญญานุสนธ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
7. นางสาวนิตยา มวยมั่น โรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
8. นางชุลีรัตน์ เดือนกระจ่างโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3กรรมการ
9. นางนิภาภรณ์ ซ้ายโพธิ์กลาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒กรรมการ
10. นางสาวต๋อม แก้วกันหาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ไชยศิริโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
2. นางทัศวรรณ อินทร์ลุนโรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
3. นางศศิธร เมืองแสนโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
4. นางจิราพร สุดสารโรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
5. นางสาวปวีณ์รัตน์ นารากิตพงศ์ โรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
6. นายสถาพร งามสอนโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯกรรมการ
7. นายทองพัน หารีย์ โรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
8. นายพรเทพ ไชยราช โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยากรรมการ
9. นางนงเยาว์ ลิ้มศักดา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุดารัตน์ พลสงโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นางน้อม สร้างนาโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางเวณิกา พลเยี่ยม โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร คำพิมายโรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
5. นางสาววลัยพร สูงยิ่ง โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
6. นายสุริยา ฉ่ำเมืองปักษ์โรงเรียนกุลโนกรรมการ
7. นางพอใจ มีไม้ดีโรงเรียนบ้านโนนโชงโลงกรรมการ
8. นางสาวสมพร ไหลงามโรงเรียนบ้านโพธิ์งามฯกรรมการ
9. นางประทีป ทิชัยโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
10. นางจุฬาภรณ์ บุญศรี โรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
11. นายกำจัด วัฒโนโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
12. นางสาวพิมพ์สุดา งบพิมาย โรงเรียนอนุบาลอนันต์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวมณีรัตน์ กองทุ่งมนโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นางเกษมศรี ใจปัญญา โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางภัสส์รญาณ์ ประพันธ์อนุรักษ์โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
4. นางนราทิพย์ ใยระย้า โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาย ขาวสุขโรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ นนทะชัย โรงเรียนบ้านตะบอง “เจริญราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
7. นางสาวมุทิตา บุตรสีตะราช โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
8. นางพัฒนา แสนทำพลโรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
9. นางธมนันท์ภัส ปรัชญาวงศ์ชัย โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
10. นายพิศาล ลาภยิ่งยง โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ซื่อสัตย์โรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
2. นางกัลยา ทิพย์รักษาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
3. นายสำราญ จบมะรุมโรงเรียนบ้านดอนสามัคคีกรรมการ
4. นางอนุรัตน์ ชนะค้า โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ เยาวเรศ โรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
6. นางสุมาลี หม่วยนอก โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคีกรรมการ
7. นางวงเดือน ธรมีฤทธิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
8. นางสาวปราถนา บุญคุ้มโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
9. นางสาวเกียรติมณี บำรุงไร่โรงเรียนบ้านตะบอง “เจริญราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
10. นางเรณู สุวรรณนังโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมทรัพย์ เลิศนาโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
2. นางสาวภัทธิภา กระทู้นันโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ สุวิชชานนท์โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กกรรมการ
4. นายเพชร โฉมไทยสงโรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลางกรรมการ
5. นางสาววาสนา โตน้ำโรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปัทมา พรมดอนกลอยโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ การค้าโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
8. นายฐาปกรณ์ ธิติเสรีโรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
9. นางสุจิตรา โกวิทพัฒนาโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
10. นางพรพิมล ปัตตาเทสังโรงเรียนพิกุลทอง กรรมการ
11. นางสุกัญญา มุ่งต่อบัวโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
12. นางสุมาลี วุฒิเสลาโรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา)กรรมการ
13. นางสาวจีรภา เจริญวงค์โรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
14. นางกาญจนา วงศ์นรินืทร์โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
15. นางสาวศิริพร กรำกระโทกโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจรัล บุญวิจิตรโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
2. นางสาวจีรภา เจริญวงศ์โรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
3. นายวิชิต จันทีนอกโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา วงศ์นรินทร์โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
5. นายเพทาย คำวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ ค้าขายโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
7. นายชยุททร ชูหนูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
8. นายนพดล บุญไทยกลางโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
9. นางสาวนริศรา นนทภาโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
10. นางสุกัญญา หลวงวงษ์ โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
11. นางสาวสุภภร อโนรีโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
12. นางสุมาลี วุฒิเสลาโรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา)กรรมการ
13. นางสาวปัทมา พรมดอนกลอยโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
14. นายเพชร โฉมไทยสงโรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลางกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณี ชัยสีดาโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นางเกษกนก สีระสูงเนินโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา คำสิงห์นอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
4. นางงามนิตย์ ประสิทธิ์นอกโรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
5. นายนคร นาคเครือโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
6. นายปิยบุตร บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา กรรมการ
7. นางสุวดี ชาติสุรัตน์โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์กรรมการ
8. นางวันดี นิลพิมาย โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา กลิ่นบุบผาโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
10. นางกฤษณา พันธุ์วัฒน์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา กรรมการ
11. นางสุทิพย์ ศรีมหันต์ โรงเรียนบ้านหนองตะคลองกรรมการ
12. นางบุญเลี้ยง ชัยเลิศโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
13. นางจินต์พิมล งอยไธสง โรงเรียนดอนมันกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร รัชตะแดงดีโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นางจินต์พิมล งอยไธสงโรงเรียนดอนมันกรรมการ
3. นายสุขสันต์ พลอยจะบกโรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ จอดนอกโรงเรียนบ้านดอนวัวกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ธรรมราษฎร์โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
6. นางสาวนภาพร ม่วงชูอินทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3กรรมการ
7. นางฐิติภา ผึ่งไธสงโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
8. นายณัฐชาญ ยางเครือ โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
9. นางเกษกนก สีระสูงเนินโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ฉวีวงศ์โรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
2. นางกานต์ธิดา กลางนอกโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เมืองแสนโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
4. นางสาวกิตติวรรณ อ่อนสุวรรณโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
5. นายสมชาย ปลื้มพันธ์โรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
6. นางณัฏฐ์ษิญา ประจิตรเมธาธิกุลโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
7. นางสุมาลี ระงับทุกข์โรงเรียนบ้านพุทรา กรรมการ
8. นางศุภาลักษณ์ สมจิตรโรงเรียนบ้านละโว้ กรรมการ
9. นายสุมาลี วุฒิเสลา โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา)กรรมการ
10. นางพิชญ์สิณี โพธิ์ศรีดา โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์กรรมการ
11. นางนราทิพย์ ใยระย้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยากรรมการ
12. นางสุจิตรา โกวิทพัฒนาโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
13. นางจิราวรรณ เกษทองมาโรงเรียนดอนมันกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวีระศิลป์ เทพจิตร์โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
2. นางจิราวรรณ เกษทองมาโรงเรียนดอนมันกรรมการ
3. นายธารินทร์ ลครพลโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
4. นางสาววิภาภรณ์ บุไธสงโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ยังพิมายโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
6. นายนิคม หินจำปาโรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
7. นางสาวพานิช สุตตะนา โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
8. นางสาวกิตติวรรณ อ่อนสุวรรณโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายคณพัชญ์ ปินาถาโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
2. นางอุไร ศิริหล่อโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นางกุหลาบ ทองศรีมะดันโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นางรัญชนา มณีทองโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
5. นายมงคง ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวนันทพร จิตรจำลองโรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางเพลินตา สิงห์สนั่น โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
8. นางศรุดา บุญยธรรมกุลโรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
9. นางสาวขวัญชนก การถางโรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
10. นางสาวอธิกา ป่าขมิ้นโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
11. นางสาววรัญญา แว่นไธสงโรงเรียนดอนมันกรรมการ
12. นางสุภาพร รัตนรังสิกุลโรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมปอง อ้นศรีวงค์โรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
2. นางสาววรัญญา แว่นไธสงโรงเรียนดอนมันกรรมการ
3. นางวรรณนิภา เยินรัมย์โรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
4. นางสุภาพร รัตนรังสิกุลโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
5. นางสาววริษฐา อดีตรัมย์โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
6. นางนัชชา ชาญชัยภูวดลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
7. นางสาวนริศรา นนทภาโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
8. นางเพลินตา สิงห์สนั่นโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
9. นางสาวนันทพร จิตรจำลองโรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
10. นางอุไร ศิริหล่อโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย มาลัยพวงโรงเรียนบ้านโกรกสำโรงกรรมการ
2. นางอ้อยทิพย์ มาลัยศรีโรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
3. นางสาวรสรินทร์ ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
4. นายเอกชัย ชื่นชมโรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
5. นางนราทิพย์ ใยระย้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ สืบค้าโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
7. นายสนิท นามพิมายโรงเรียนบ้านศาลา กรรมการ
8. นางสาวจันจุรา ชั้นดีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2กรรมการ
9. นางฉัฐมา วัชระประทีปโรงเรียนบ้านโนนขุยสามัคคี กรรมการ
10. นายสมพิศ พานไหม โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
11. นายนิยม เพลินบุญ โรงเรียนบ้านสว่างนาดีกรรมการ
12. นางณัฎฐ์ษิญา ประจิตรเมธาธิกุลโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
13. นางกฤษณา พันธุ์วัฒน์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไสว สุวิชชานนท์โรงเรียนบ้านหันเตยกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ยมนัตถ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นางสาวพรรณิดา มะโนราชโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
4. นางสาวราตรี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
5. นางสาวลำยอง ไม้ดีโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
6. นางรตณัน ยางเครือ โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
7. นางฉัฐมา วัชรประทีปโรงเรียนบ้านโนนขุยสามัคคีกรรมการ
8. นายสมพิศ พานไหมโรงเรียนพานไหมกรรมการ
9. นางสาวจัญจุรา ชั้นดีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๒กรรมการ
10. นางสาวรสรินทร์ ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจตุ หาสุนโมโรงเรียนสระประดู่กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สีระสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นายชุมพล แก้วยอดโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อยกรรมการ
4. นายวิศรุต บัวสายโรงเรียนอรพิมวิทยากรรมการ
5. นายสุทธิพร คล้ายเมืองปักโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
6. นายสมเกียรติ ทีปกรกุลโรงเรียนบ้านคล้ากรรมการ
7. นายบุญเริ่ม วิไลพัฒน์โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
8. นางนิตยา โพธิสมโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯกรรมการ
9. นางสาวลลิตา พรทั้งสี่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82(โคกตองเจริญ)กรรมการ
10. นายสมาน หน้าพิมาย โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
11. นางกันจณา ปวงปะชันโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
12. นางสาวอรอนงค์ ผินโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอนันต์กรรมการ
13. นางสมทรัพย์ เลิศนาโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
14. นางสาวสุรีรัตน์ สืบค้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๓กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ คงภักดีโรงเรียนบ้านเตยกระโตนกรรมการ
2. นายเผด็จ ปราณีตพลกรัง โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายไพบูลย์ สุดสารโรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
4. นายพงศ์พิรัต บุญแซมโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สอพิมายโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
6. นางสุรีรัตน์ สืบค้า โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3กรรมการ
7. นายโกมล ผลพิมายโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
8. นายจตุพล หาญดี โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
9. นายธนัน จองโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ จันทร์นวลโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นายบุญรักษ์ สร้อยชดโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ละอองเอกโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ พิทักษ์ธานินทร์โรงเรียนบ้านซาดกรรมการ
5. นางวิลาสินี พูนวรรณกุลโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
6. นายมานพ ชัยสูงเนินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6กรรมการ
7. นางสุรีย์ กรุพิมายโรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
8. นางสัมฤทธิ์พร พบขุนทดโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
9. นางสาวจริญญา ปักกาโรโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
10. นายพงศ์พิรัต บุญแซมโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
11. นายชูเกียรติ แสนกำพลโรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศกรรมการ
12. นายธนัน จองโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยากรรมการ
13. นางสาวรัตนา สวัสดิิ์ดลโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีกรรมการ
14. นางสาวนฤกานต์ ชูชีพโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสาธิต สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ สุดสารโรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
3. นายสมาน สอพิมายโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ เดชขุนทดโรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ
5. นางสาวรัตนา สวัสดิ์ดลโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯกรรมการ
6. นายประหยัด อยุ่เกาะโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
7. นายสุรชัย จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
8. นางสาวสุภภร อโนรีโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ ตู้ธีระโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สินอำนวยผลโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ละอองกลางโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
4. นางสาวบุญเรือน จือพิมายโรงเรียนบ้านตะบอง“เจริญราษฎร์อุทิศ” กรรมการ
5. นายศศิพงษ์ หิรัญพิพิชชัยโรงเรียนประโดกสามัคคีกรรมการ
6. นางวิวัฒนา สุขมาโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวจรัญญา ปักกาโรโรงเรียนใหม่ปฏิรูปกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางประภัสรา ปัญญาวงษ์รักษาโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางมยุรี ปราณพานิชกิจ โรงเรียนบ้านดอนมันกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพา ชำนาญโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สังฆมณีโรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสุรพิษ สีลาดเลาโรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
6. นายประสาท ตรีศรโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ แซ่ลิ้มโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลกรรมการ
8. นายอนุชา เชิดแสงมุขโรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
9. นางปัณพร มูลจันทร์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
10. นางเดือนเพ็ญ อินทลีโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพรวิภา พุทไธวัฒน์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
2. นางนรินทร พลภูงา โรงเรียนบ้านเตยกระโตนกรรมการ
3. นางสาวรุ่งจิต ปรัชญาสันติ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
4. นายณเรศ รูปเหมาะโรงเรียนบ้านโนนโชงโลงกรรมการ
5. นายนิกร เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
6. นางสาวบุปผา กมล โรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
7. นายเทเวศ อัปมาโทโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
8. นางนัยนา ยุดไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
9. นายรังสัน สุขประเสริฐโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
10. นายอนุชา เสิดแสงมุขโรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
11. นางอังคณา ชาติพันธ์จันทร์โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นาง สุรีรัตน์ สถิตย์พงษ์โรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
2. นางสาวกัญญาพัธญ์ ทำไธสง โรงเรียนวัดปลักแรตกรรมการ
3. นางผ่องศรี ตอพล โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นายทศพล แสนศรีโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
5. นางจรรยา ทิศกลางโรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
6. นายสมคิด สุขสบายโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ ยาพิมายโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
8. นางสาวบุญเลิศ รวดเร็ว โรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพิชาติ นามจันอัดโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี จันทพรมโรงเรียนบ้านหันเตยกรรมการ
3. นางมยุรี วรรณสุข โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นางสาวลาวัลย์ ผูกจันอัด โรงเรียนบ้านขามใต้กรรมการ
5. นางปัทมาวดี พิลาแดง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 กรรมการ
6. นางชวนพิศ แซ่แต้ โรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
7. นายธวัชชัย หมื่นไธสง โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
8. นางอมร เมยมงคล โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางสุพิน เมียมขุนทดโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชาตรี นาคศรี โรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสง โรงเรียนบ้านละเลิงหินกรรมการ
3. นายเมธินทร์ ทบวอร์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสำราญ คัมภิรา โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
5. นายชลิต อิฐไธสง โรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
6. นางประไพพร พิมพ์จันทร์ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
7. นางบุญเลี้ยง ชัยเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
8. นางพรเพ็ญ กันตังกุล โรงเรียนบ้านประสุข กรรมการ
9. นางอาภร ปักการะเณ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสุรีรัตน์ สถิตย์พงศ์โรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
11. นายธนารัตน์ มาลัยศรีโรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา จอดนอก โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
2. นายธนารัตน์ มาลัยศรี โรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
3. นางสาวจอมใจ ไชยโคตร โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
4. นายเรียน แก้วคูนอกโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
5. นางสุพิน เมียมขุนทด โรงเรียนบ้านดงประชานุกูลกรรมการ
6. นายบุญส่ง สิงห์คำจันทร์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 กรรมการ
7. นางละออง ชัยภักดี โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
8. นางสุกัญญา ประจุดธะเก โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
9. นายชลิต อิฐไธสงโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา กลิ่นบุปผาโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวมีนา พลสิทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นายจิตรกร จูไธสง โรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
3. นายวันชัย กมล โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ สารคล่อง โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปัณณฑัต สิงห์วงค์ โรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ขันโท โรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ สร้างไร่ โรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ กล้าหาญโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาววิไลพร ศรีขันธ์ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรงกรรมการ
2. นายมนู ผลเพิ่ม โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ เล่านิทานคุณธรรม กรรมการ
3. นายปัญญา หมื่นไธสง โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา กรรมการ
4. นายประสพ สิทธิสมบัติโรงเรียนบ้านโคกขาม (นาคพัฒนา)กรรมการ
5. นางจำเนียร สุขทั่ว โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
6. นางสาวสุนันทา ยางนอกโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางวีณา ประทุมเมศ โรงเรียนวัดบ้านหินตั้งกรรมการ
2. นางประเทืองศรี ปินะพัง โรงเรียปราสาทหินนางรำกรรมการ
3. นายวิรัช ฤทธิ์สิงห์โรงเรียน คมเพชรวิทยาคารกรรมการ
4. นางอังครักษณ์ ดูกลางโรงเรียนบ้านโนนตะแบกกรรมการ
5. นายไพโรจน์ วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุมาลี อึ่งสีคราม โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
2. นางทิพย์สุดา แก้วข้อนอก โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินกรรมการ
3. นายสมจิตร บุบผาเต โรงเรียนบ้านดอนสามัคคีกรรมการ
4. นายจันทร์แดง สุขโน โรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
5. นายมนู ผลเพิ่มโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ กรรมการ
6. นางสุจิตรา รัตนสิงห์โรงเรียนบ้านตะบอง “เจริญราษฎร์อุทิศ” กรรมการ
7. นางชุลีกร เกตุย้อย โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
8. นางโสริยาพร อำมาตย์ไทย โรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
9. นางสาววรรณกร แก้วสอน โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
10. นางสาวศิริพร คำคง โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยากรรมการ
11. นายวทัญญู ยางกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวธิษณาบดี นาเมืองรักษ์โรงเรียน บ้านละเลิงหินกรรมการ
2. นางธวัลหทัย ไททะนี โรงเรียนหนองกุงวันชาติกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ เรืองแก้ว โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยากรรมการ
4. นางจรรยา ทิศกลาง โรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
5. นางพจนีย์ ปุมพิมาย โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
6. นางสุนิตร วัจฉละอนันท์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
7. นายทองสุข โวหารดี โรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
8. นางสาวรัตนา อินธิเสน โรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
9. นายวันชัย ทองคำ โรงเรียนบ้านสองห้องแวงน้อยวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมปอง ดาวเรือง โรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
2. นางวารี เทพจิต โรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
3. นางทิพาพรรณ เมตตาสุต โรงเรียนบ้านตะบอง “เจริญราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายไตรรัตน์ น้อมกลาง โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
5. นายวรพงษ์ สุรชาติเมธินทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82ฯ กรรมการ
6. นางสาวรัตนา อินธิเสน โรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
7. นางจณัญญา เจริญรัมย์ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
8. นายชาตรี นาคศรีโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกุลแก้ว พิลาสมบัติ โรงเรียนดอนมันกรรมการ
2. นางศุภัทราวดี ทองจำรูญ โรงเรียนบ้านประทายกรรมการ
3. นางปุญญัสสิกา กองเงินนอก โรงเรียนหนองม่วงหนองแวงกรรมการ
4. นายประกอบ แถวไธสง โรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
5. นางอัศราภรณ์ ชะออน โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย กรรมการ
6. นางสมสุนันท์ กาศก้อง โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
7. นางพจมาน เพาพาน โรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
8. นางรัตนาภรณ์ มานะงาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 กรรมการ
9. นางจีราวัฒน์ ศรีวัฒนายา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82ฯกรรมการ
10. นางบุบผา ปักการะโน โรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
11. นางอาภร ปักการะเณ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นายพรเทพ ชูศักดิ์ธนาเดชโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา สุวรรณศักดิ์ โรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองจำรูญ โรงเรียนบ้านประทายกรรมการ
3. นางดารา เอมโอษฐ์ โรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
4. นางศุภชานันท์ สิรพัทธ์โภคิน โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางจรัสศรี มณีแสง โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ กรรมการ
6. นายพรเทพ ชูศักดิ์ธญาเดช โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 กรรมการ
7. นางจันทร์เพ็ญ เอมโคกสูง โรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
8. นางสาวสุมณฑา ประพาสพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
9. นายวันชัย ทองคำ โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยากรรมการ
10. นางรัตนาภรณ์ มานะงานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6กรรมการ
11. นางอาภร ปักการะเณโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทธิภา กระทู้นันท์ โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
2. นางถนอมศรี กุลสุนันท์ โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นางประกอบ ทองพรหมโรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
4. นางสาวกนกพร แถวโสภา โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
5. นายสุวรรณ สาทกลาง โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
6. นางวรรณวิมล วิภาดา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
7. นายคม พงษ์พิมาย โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯกรรมการ
8. นางเบญจมาศ พวงมณี โรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
9. นางเบญจพร ดงเรืองศรี โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
10. นายสงวน นาคนวลโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
11. นางอัศราภรณ์ ชะออนโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางทิพย์วารินทร์ ทองเกลียว โรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นายวีระศาสตร์ วงศรี โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
3. นางเรืองรอง คงประฐา โรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
4. นางสำอาง เหล็กประสุขโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศรีมงคล แก้วอุทัศน์ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
6. นายสมมาตย์ แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
7. นางนิ่มนวล ชูจันทึกโรงเรียนบ้านตะบอง “เจริญราษฎร์อุทิศ” กรรมการ
8. นายประจวบ บุญศิริ โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโคกรรมการ
9. นางวรรณภรณ์ บาตรโพธิ์ โรงเรียนพิกุลทอง กรรมการ
10. นายเลิศรวยศักดิ์ พันธุ์วงศ์ โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
11. นายยงยุทธ ขาวสุข โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวราตรี ชนะเคนโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
2. นายไพรัตน์ สมน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางพาพิศ อยู่ภักดี โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี เพ็งพินิจโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
5. นางเปมิกา ฟูกระโทกโรงเรียนจตุคามพิทยาคม กรรมการ
6. นายอุดร เลไธสง โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ กรรมการ
7. นายสุพจน์ นาสะกาดโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
8. นายประจง ธีรพงศธรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 กรรมการ
9. นางสุเนตร พาพินิจโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
10. นางเกยูร ศิริคุณโรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ"กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุปราณี รอดช้างโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
2. นางสาวจินดา สิทธิพงศ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
3. นายทิพย์อาสน์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
4. นายนิรุตต์ ชนไธสงโรงเรียนบ้านดงหลบ กรรมการ
5. นางฉันทนา ศรีปราโมชโรงเรียนอาสานารามฯกรรมการ
6. นางสาวปราณี พนารินทร์โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา กรรมการ
7. นายรัตนศักดิ์ มิดแสง โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมรา โปร่งมณีโรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุนกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ ชมพูวิเศษโรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
3. นายปรีชา จอดนอกโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย ทองพรมโรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลางกรรมการ
5. นางสุวารีย์ ไวยวุฒินันท์โรงเรียหนองอ้อวิทยาคม นกรรมการ
6. นายเสรี เจียมจับเล่ห์โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
7. นายปรีชา ปั่นสุขโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
8. นายทวีศักดิ์ ค้าขายโรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค กรรมการ
9. นายพิษณุ หินซุย โรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
10. นายพงษ์ศิริ ภูมีศรีโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
11. นายศิริชัย ไชยราชโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิรุตติ์ ศรีอุดมโรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
2. นางสาวพวงเพ็ญ ทองเกลียวโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายวิชาญ แก้วไชยโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาลักษณ์ บุญครอง โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ กรรมการ
5. นายสมชาย ขานกระโทกโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษณ์นุเคราะห์)กรรมการ
6. นายสุนันท์ ค้าขายโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ กรรมการ
7. นายสุวิรัตน์ เทพจินดาโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
8. นายเวช กันตังกุล โรงเรียนประสุข กรรมการ
9. นายมนตรี กัญญาคำโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวอโนทัย คงอินทร์โรงเรียนวัดปลักแรตกรรมการ
2. นางดวงหทัย คำมูลโรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบงกรรมการ
3. นายฉวีวรรณ ทำนุ โรงเรียนบ้านหนองจาน กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ กลุ่มกลาง โรงเรียนกุลโนกรรมการ
5. นายสมควร มีศรีโรงเรียนหนองบัวลอยกรรมการ
6. นางจิตตาภัทร์ ทบลมโรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
7. นางพุทธรักษ์ อินทร์นอก โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้ากรรมการ
8. นางนุจรินทร์ ดงนอกโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายไกรศักดิ์ ค้าเจริญโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นายกวี ประสิทธินอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินกรรมการ
3. นายเอกภพ ภายศรีโรงเรียนอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นายอรุณ วิมานะโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
5. นายชัยสิทธิ์ พลฉิมโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
6. นายจีรศักดิ์ บุญถึงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2กรรมการ
7. นางเกศสุดา ประคองสุขโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
8. นางละไม โพธิ์บุตรดี โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
9. นายจักรพงษ์ ตั้งจิตนฤมาณ โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางจารุณี หอมทอง โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นางศุภลัคน์ ตระกูลดีโรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
3. นายยศชัย มารยาตร์โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวพัชรี พิมพ์ปรุโรงเรียนบ้านคล้ากรรมการ
5. นายวัชรเกียรติ สืบค้าโรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ คงภักดีโรงเรียนบ้านเตยกระโตนกรรมการ
2. นายอรุณ อึ้งศิริรัตน์โรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
3. นายสุชาติ ศรีสดโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
4. นางชุติมา นานาโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายพีรพล ดาวไธสง โรงเรียนบ้านชีวานกรรมการ
6. นางสาวปิญญาภีณ์ อัคราชโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
7. นางอนงค์ ปีนะภาโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
8. นายอิทธิพล ศรีมหันต์โรงเรียนบ้านหนองตะคลองกรรมการ
9. นางกมลลักษณ์ ผาสุก โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางเฉลียง พละสุขโรงเรียนบ้านโกรกสำโรงกรรมการ
2. นางสุพินดา พรมหนองแสนโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นายสงวน ปินะพังโรงเรียนปราสาทหินนางรำกรรมการ
4. นางพิณฆเณศร์ ณัฐนันท์สุดาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
5. นางศรีสุดา เทียมโคกกรวดโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
6. นายวัชระ นาดี โรงเรียนหนองบัวลอยกรรมการ
7. นางวนิดา ชัยวงษ์ โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
8. นางสุนันนทา ยางนอก โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ศิลป์ประกอบโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นายบุญพิศ พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นางศิริวรรณ แสงสุระโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
4. นายชลิต ขาวสุขโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
5. นายไพศาล สุขสุมนต์ศิลป์ โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
6. นางดุษณีย์ จับพิมายโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา เลี้ยงวงษ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
2. นายนายประวิทย์ คำรังษีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นางศุภวรรณ รวมกลาง โรงเรียนบ้านดงหลบกรรมการ
4. นายวิชัย โตรำพิมายโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ดำรงค์ธรรมสกุลโรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
6. นางกนกพร ประจำโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุพร บุญเรือนโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นายนายชนาวัชร เวียงสีมา โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายเจริญพงศ์ เบาแรงโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
4. นายบุญพร้อม อาจสามารถโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ หมู่เพชรโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
6. นายกฤษณะ สุมงคล โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวสมพร ยศกลางโรงเรียนบ้านละเลิงหินกรรมการ
3. นายชุมนุม คุ้มบัวโรงเรียนปราสาทหินนางรำกรรมการ
4. นายอำนวย เชื้อนิดโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
5. นางวิภาส กะตะศิลาโรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์กรรมการ
6. นางไพลิน บุญแซม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3กรรมการ
7. นางสาวศศินันท์ ธัญเจริญทวีรัฐ โรงเรียนพิกุลทอง กรรมการ
8. นางอุไร วาดวงศรี โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลวรรณ ปฏิบัติโรงเรียนวัดบ้านทุ่งรีกรรมการ
2. นางวิมลพักตร์ บุญฮวดโรงเรียนวัดบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นางอัมพร จอดนอก โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
4. นายมนตรี บัวตาโรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์กรรมการ
5. นางดาวเรือง ปรุงเรือนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2กรรมการ
6. นายศึกษา เนมขุนทดโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
7. นายชาติชาย กาวไธสง โรงเรียนโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
8. นางยุพาภรณ์ กัญญาคำ โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวรรธนา กระทู้นัน โรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ศรีเจริญโรงเรียนดอนมันกรรมการ
3. นายธรธวัช ธรกนกกาญจน์โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
4. นางสุพรรณี นิลเลี่ยมโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
5. นางเพ็ญศรี โสดกลาง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
6. นางสาวสุนันทา ปัดธุลีโรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
7. นางสุวิมล เขตอำนวยโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ สัมฤทธิ์นอกโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายสุพรรณ พลยางนอกโรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
3. นายประทีป กุลนาแพง โรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ วงศ์เพียร โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายสุนทร สุดชนะโรงเรียนบ้านซาดกรรมการ
6. นายวีรพันธ์ วิชัยวัฒนาโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
7. นางสาวพินทอน จงกลกลาง โรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ เย็นรมภ์โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
9. นายคำพอง เสาะไธสง โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
10. นายสุภาพ ไชสง โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายไพศาล ศิรินครโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
2. นางชลิตา ไชยราช โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
3. นายสมควร มีศรีโรงเรียนหนองบัวลอยกรรมการ
4. นางสาวกุหลาบ การค้าโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
5. นายขวัญชัย สังคะโลก โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอุเทน ทัดไธสงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือกรรมการ
2. นางสาวปารินา แครกระโทกโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
3. นายสุเทพ สุขปัญญาโรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์กรรมการ
4. นายวัชระ นาดีโรงเรียนหนองบัวลอยกรรมการ
5. นางสุขหทัย ภูมิกระจ่าง โรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
6. นางฉวี คำเกิด โรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายคมกฤชพิพัฒน์ ประชุม โรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
2. นายบัญชา อนุญาหงส์โรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นายบุญพร้อม อาจสามารถโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
4. นางมาลี พิมละมาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
5. นางศิริวรรณ สุวรรณกลาง โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา)กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประมวล พันธุเวช โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
4. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
5. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
6. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
4. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายประมวล พันธุเวช โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุล โรงเรียนครูโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุล โรงเรียนครูโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายประมวล พันธุเวช โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
5. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
3. นายจำเริญ วัชรพาณิชย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
4. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
5. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
5. นายจำเริญ วัชรพาณิชย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔กรรมการ
6. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ แหวนพิมาย โรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
5. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
6. นายจำเริญ วัชรพาณิชย์โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาววิไลพร พรมเสนา โรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
5. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
6. นายจำเริญ วัชรพาณิชย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
5. นายช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
6. นายจำเริญ วัชรพาณิชย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
4. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
5. นายจำเริญ วัชรพาณิชย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔กรรมการ
6. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
4. นายช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
5. นายจำเริญ วัชรพาณิชย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔กรรมการ
6. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาววิไลพร พรมเสนาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
5. นายช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
6. นางจำเริญ วัชรพาณิชย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
5. นายจำเริญ วัชรพาณิชย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔กรรมการ
6. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาววิไลพร พรมเสนาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
5. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
6. นายจำเริญ วัชรพาณิชย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔กรรมการ
7. นางสาวเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธนวรรธน์ สิทธิเลิศสกุล โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
5. นายช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
6. นายจำเริญ วัชรพาณิชย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาววิไลพร พรมเสนาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
5. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
6. นายจำเริญ วัชรพาณิชย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๕กรรมการ
7. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
8. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสุดจิตร ประคองค้าโรงเรียนมะค่าสามัคคีกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
3. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
4. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง วัชรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
2. นางสาววิไลพร พรมเสนาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นายคีตะ อรรถวันโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
4. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
5. นางช่อผกา สวนแก้วโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทานกระโทก โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
4. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
5. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาววิไลพร พรมเสนาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
7. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทานกระโทก โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
3. นายคีตะ อรรถวันโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
4. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
5. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
7. นางสาววิไลพร พรมเสนาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทานกระโทก โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมาย โรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
3. นายคีตะ อรรถวันโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสามารถ สาลีชน โรงเรียนบ้านดงประชานุกูลกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ชมภูสลุง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6กรรมการ
3. นายคีตะ อรรถวันโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
4. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
6. นางสาววิไลพร พรมเสนาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
7. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
8. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ หุปกาโรงเรียนบ้านเตยกระโตนกรรมการ
2. นายเชษฐา โฮมวงค์ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
3. นายเอกชัย คุณาจารย์ โรงเรียนบ้านดอนลำดวนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ หุปกาโรงเรียนบ้านเตยกระโตนกรรมการ
2. นายเชษฐา โฮมวงค์ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
3. นายเอกชัย คุณาจารย์โรงเรียนบ้านดอนลำดวนกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภูวนารถ ไปนาวะดี โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
2. นายปวริศร์ บุบผามาลาโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
3. นายเอกชัย คณาจารย์โรงเรียนบ้านดอนลำดวนกรรมการ
4. นายวีระชัย รักษ์ธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชาตรี กลางสูงเนิน โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นายจาตุรงค์ ภูอยู่เย็น โรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
3. นายธงชัย แก้วเดช โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายสำเริง ฟุ้งพิมาย โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
5. นายเจริญทรัพย์ ขอบพิมาย โรงเรียนบ้านตะบอง“เจริญราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
6. นางสาวพูลทรัพย์ เข็มจีนมะดันโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
7. นางพรรณทิพา ประทุมพันธ์ โรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
8. นางสาววิลาวัณย์ แสนพลดี โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
9. นายปรมินทร์ โตน้ำโรงเรียนกุลโนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายชาตรี กลางสูงเนิน โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นายจาตุรงค์ ภูอยู่เย็น โรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
3. นางคะนึงนิจ เลไธสง โรงเรียนบ้านหนองจานใต้กรรมการ
4. นายปรมินทร์ โตน้ำ โรงเรียนกุลโนกรรมการ
5. นายเจริญทรัพย์ ขอบพิมายโรงเรียนบ้านตะบอง“เจริญราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
6. นางสาวพูลทรัพย์ เข็มจีนมะดันโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
7. นางสาวสุรีย์รัตน์ ไชยวงษา โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคีกรรมการ
8. นางยุพาพิน ทึนหารโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชาตรี กลางสูงเนินโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นายจาตุรงค์ ภูอยู่เย็น โรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
3. นายธงชัย แก้วเดช โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายธำรงค์ วัชรพาณิชย์ โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษณ์นุเคราะห์)กรรมการ
5. นายเจริญทรัพย์ ขอบพิมายโรงเรียนบ้านตะบอง“เจริญราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
6. นางสาวพูนทรัพย์ เข็มจีนมะดัน โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
7. นางสำรวม แสนเย็น โรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
8. นายอนุรักษ์ บัวนาค โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
9. นายสมบูรณ์ ทองโกยโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชาตรี กลางสูงเนินโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นายจาตุรงค์ ภูอยู่เย็น โรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
3. นางคะนึงนิจ เลไธสง โรงเรียนบ้านหนองจานใต้กรรมการ
4. นายสนธยา พากเพียร โรงเรียนบ้านดอนเข้ากรรมการ
5. นายเจริญทรัพย์ ขอบพิมายโรงเรียนบ้านตะบอง“เจริญราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
6. นางสาวพูนทรัพย์ เข็มจีนมะดันโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
7. นางกันตินันท์ รัตนสีหาโรงเรียนโนนยอ กรรมการ
8. นางสุดารัตน์ บังวรรณ โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
9. นายปรินทร์ ศรีษะเนตร โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระพงษ์ สงฆ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
2. นายวินัย ศรีทรัพย์ โรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
3. นายสมจิตร ปัจจัยโย โรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
4. นางเตือนใจ สนิทบุญ โรงเรียนบ้านชีวานกรรมการ
5. นายสมชาย ศึกษาชีพ โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
6. นายจรูญ สีม่วงงาม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
7. นางสาวกมลพรรณ ขันทะศิริ โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศกรรมการ
8. นายอภินันท์ บุญศรี โรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
9. นางสาวจันทิวา เผือกมูล โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวเพรียบพร้อม โพธิ์สีดาโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
11. นางสาววาสนา นวลสกุลนิภาโรงเรียนกุลโนกรรมการ
12. นางสาวมุกดา มีหิรัญโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
13. นายสมยศ สีใสโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระพงษ์ สงฆ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
2. นายวินัย ศรีทรัพย์โรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
3. นายสมจิตร ปัจจัยโยโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
4. นางประพิณสรรค์ ภักดีรัตน์ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
5. นายสมชาย ศึกษาชีพโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
6. นายจรูญ สีม่วงงามโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
7. นางสาวเพียบพร้อม โพธิ์สีดา โรงเรียนพิกุลทอง กรรมการ
8. นายประสาร กาบขุนทด โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ สงฆ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
2. นายวินัย ศรีทรัพย์โรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
3. นายสมจิตร ปัจจัยโยโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
4. นางสาววาสนา นวลสกุลนิภาโรงเรียนกุลโนกรรมการ
5. นายสมชาย ศึกษาชีพโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
6. นายจรูญ สีม่วงงามโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
7. นางรุ่งนภา ขาวสุขโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
8. นายสมยศ ศรีแสง โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ สงฆ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
2. นายวินัย ศรีทรัพย์โรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
3. นายสมจิตร ปัจจัยโย โรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
4. นางจิตติยา ร่มเย็น โรงเรียนบ้านท่าแดงกรรมการ
5. นายสมชาย ศึกษาชีพ โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
6. นายจรูญ สีม่วงงามโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
7. นางสาวมุกดา มีหิรัญ โรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
8. นางสาววิลาวัณย์ แสนพลดีโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ ชื่นฤทธิ์ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
2. นางประทุม แทวกระโทก โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางณัฐภรณ์ ดิ๊กสัน โรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
4. นางศิริวรรณ กองแก้ว โรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
5. นางสาวชนิดา จันทร์โพธิ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
6. นายสุชิน บุญคานโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ ชื่นฤทธิ์ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
2. นางประทุม แทวกระโทก โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายจำลอง นิรัติกรกุล โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
4. นางศิริวรรณ กองแก้วโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
5. นางสาวชนิดา จันทร์โพธิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
6. นายสุชิน บุญคานโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ชื่นฤทธิ์โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
2. นางประทุม แทวกระโทก โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ นิรัติกรกุลโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
4. นางศิริวรรณ กองแก้ว โรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
5. นางสาวชนิดา จันทร์โพธิ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ชื่นฤทธิ์ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
2. นางประทุม แทวกระโทก โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายพีรวัส ธนาตย์ทวีปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
4. นางศิริวรรณ กองแก้วโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
5. นางสาวชนิดา จันทร์โพธิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี ปักการะโถโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรรชัย สิทธิตา โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
2. นางสาวฐิติชญา แสนมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
3. นางวิเชียร คำด้วง โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
4. นายชโยดม ทิพย์พงศ์ธร โรงเรียนบ้านดอนเข้ากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ถนัดค้า โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
6. นายเสมาณรงค์ สุวรรณหงษ์ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวฐิติรัตน์ มาตราโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
8. นางมณิดา ชนะชัยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติรัตน์ มาตรา โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
2. นางสาวฐิติชญา แสนมาตย์โรงเรียน บ้านหนองบัวนาคกรรมการ
3. นางวิเชียร คำด้วง โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
4. นายสุริยะ กึนพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนแซะกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ถนัดค้า โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
6. นายเสมาณรงค์ สุวรรณหงษ์โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายจักรกริช ศรีระชาติ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคีกรรมการ
2. นางสาวฐิติชญา แสนมาตย์โรงเรียน บ้านหนองบัวนาคกรรมการ
3. นางวิเชียร คำด้วง โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ทองกลาง โรงเรียนกุลโนกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ถนัดค้าโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
6. นายเสมาณรงค์ สุวรรณหงษ์โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีกรรมการ
7. นายวันชัย ทองคำ โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยากรรมการ
8. นางมณิดา ชนะชัยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยากรรมการ
9. นางสาวฐิติรัตน์ มาตราโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ไกรดงพลอง โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคีกรรมการ
2. นางสาวฐิติชญา แสนมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
3. นางวิเชียร คำด้วง โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
4. นางพิมพันธุ์ ฟุ้งพิมาย โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ถนัดค้าโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
6. นายเสมาณรงค์ สุวรรณหงษ์โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีกรรมการ
7. นางมณิดา ชนะชัย โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยากรรมการ
8. นางสาวฐิติรัตน์ มาตราโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
9. นายชโยดม ทิพย์พงศธรโรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเสมาณรงค์ สุวรรณหงษ์โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีกรรมการ
2. นายวงกต ชื่นดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลอนันต์กรรมการ
3. นายปวริศร์ บุปผามาลาโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
4. นายสุรัตน์ หุปกาโรงเรียนบ้านเตยกระโดนกรรมการ
5. นายสมจิตร ปัจจัยโยโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเสมาณรงค์ สุวรรณหงษ์ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีกรรมการ
2. นายวงกต ชื่นดอนกลอยโรงเรียนอนุบาลอนันต์กรรมการ
3. นายปวริศร์ บุบผามาลาโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา ประสิทธิ์นอก โรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นางสาวเกวรีย์ ดีจริง โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
3. นางศรีบำเพ็ญ พิพัฒน์กมลาเขตโรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี กรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ช่างเติมโรงเรียนบ้านหนองปรือแดงฯกรรมการ
5. นางปิยนุช ศรีสุนนท์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
6. นางสาวเย็นจิตร์ ชวนะวิบูลยางโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ รัตนจันทร์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยนุช ศรีสุนนท์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ คงเป็นนิจโรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
3. นายจักรี ตามจนา โรงเรียนกุลโนกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ช่างเติมโรงเรียนบ้านหนองปรือแดงฯกรรมการ
5. นางปัณณิตา กล้าหาญโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
6. นางสาวเย็นจิตร์ ชวนะวิบูลยางโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ รัตนจันทร์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
8. นางสาวปวีณา ประสิทธิ์นอกโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเพลินพิศ อุตส่าห์การโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
2. นางศรีบำเพ็ญ พิพัฒน์กมลาเขตโรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวเย็นจิตร์ ชวนะวิบูลยางกูรโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายวงกต ชื่นดอนกลอยโรงเรียนภูมิสิทธิ์กรรมการ
5. นางปัณณิตา กล้าหาญโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ รัตนจันทร์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
7. นางสาวปวีณา ประสิทธิ์นอกโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
8. นางวิไลพร จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
9. นายวุฒิชัย พรหมประดิษฐ์โรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
10. นางสาวอลิษา อุตรดิษฐ์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวเย็นจิตร์ ชวนะวิบูลยางกูรโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
2. นายวงกต ชื่นดอนกลอย โรงเรียนภูมิสิทธิ์กรรมการ
3. นางเพลินพิศ อุส่าห์การโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
4. นางศรีบำเพ็ญ พิพัฒน์กมลาเขตโรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ บัวโค้งโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวัชนินทร์ สียางนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
2. นางจำเนียร นาอ้อม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ยะปะตังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒กรรมการ
4. นางพัฒนา รัตนนนท์โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายวุฒิชัย พรหมประดิษฐ์โรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
6. นางกิตติยาภรณ์ พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ รัตนจันทร์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
8. นางสาวนฤมล เทียมทะนงค์โรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกษมา เรืองมนตรี โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
2. นางสมัย เจียมใจโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
3. นางอรลภา เนื่องละมุลโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
4. นางสาวนฤมล เทียมทะนงค์โรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
5. นางอังคะณา สุรชาติเมธินทร์โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
6. นางจำเนียร มาอ้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ รัตนจันทร์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
8. นายวุฒิชัย พรหมประดิษฐ์โรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกิตติยาภรณ์ พิลาสมบัติ โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา กุนอกโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย เครือโยชน์โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
4. นางวาสนา พูพิมายโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
5. นางรังสิมา จันทสิงห์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
6. นางวิไลพร จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
7. นางสาวอลิษา อุตรดิษฐ์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสมฤทัย เครือโยชน์ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
2. นางวาสนา พูพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
3. นางรังสิมา จันทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
4. นางกิตติยาภรณ์ พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา กุนอกโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
6. นางวิไลพร จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
7. นางสาวอลิษา อุตรดิษฐ์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวหิรัญญา จอดนอกโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
2. นายมานิตย์ ปัดไธสงโรงเรียนบ้านคึมหญ้านางกรรมการ
3. นายนิวัตร ใจช่วงโรงเรียนประสุขกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา ประสิทย์นอกโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นางสาวเย็นจิตร์ ชวนะวิบูลยางกูรโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสุพรรษา เนาวคุณ โรงเรียนวัดบ้านนางิ้วกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ดวงมาลัยโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายธีรเทพ คำสิงห์นอกโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ อุปัชฌาโรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
5. นางปานทิพย์ เจือจันทร์โรงเรียนจารย์ตำรากรรมการ
6. นางจิราภา นรินทร์นอกโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
7. นางจิราภรณ์ อารีรัมย์ โรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
8. Mr.Joel Wayne Brunerโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
9. นางสุธาวัลย์ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
10. นางจณัญญา เจริญรัมย์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
11. นางกรองกาญ ป้องประดา โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยากรรมการ
12. นางกุหลาบ โพธิพันไม้โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางวิภารัตน์ สังมาตรครูโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
2. นางสาวกิตติยาภรณ์ เปลี่ยมไธสงโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ธนะทองพิทักษ์โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
4. นางสาวจันทราภรณ์ อินทะราชาโรงเรียนหนองม่วงหนองแวงกรรมการ
5. นางชนมิกา ผาดไธสง โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
6. นางจินตนัย โชตินอกโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
7. นางสุมาลี อินยาพงษ์ โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
8. นางสาวปริมา คิดการ โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ หมอกขุนทด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
10. นางอัญชลี วังหอม โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
11. นางกุหลาบ โพธิพันไม้โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นางสาวศิริพร สุวรรณังโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
13. Mr.์Norman Briceโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางบุษรา เพ็ชรแสน โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุนกรรมการ
2. นางสาวนภัส โตทองหลางโรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
3. นางธัญพิชชา จันทจร โรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
4. นางสาวอารียา สมใจ โรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
5. นางกนกวรรณ มงคลการโรงเรียนบ้านตะบอง“เจริญราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
6. นายนิยม ปิยวรรณวงศ์โรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
7. นางจันทนา รัตนพิมานชัยโรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี กรรมการ
8. นางสาวรินดา รังดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสว่างนาดีกรรมการ
9. นางสาวยุภาพรรณ คาทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ อิ่มกมล โรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
2. นางกนกพร ชัยชูวิทย์ โรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นายวิษณุ แสนบุญมีโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
4. นางประภาศรี แมนสืบชาติ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
5. นางสาวพิไลวรรณ จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคารกรรมการ
6. นางประมัย ธีรพงศธร โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
7. นางปนัดดา กลั่นกระโทกโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
8. นางสาวอุไรวรรณ ตุมาโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
9. นางกลมชนก บดสันเทียะ โรงเรียนอาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์"กรรมการ
10. นางจณัญญา เจริญรัมย์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกวรรณ เทินสระเกษโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
2. นางนพมาส พาโคกทมโรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
3. นางสาวฐิติกัญญ์ ลีวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินกรรมการ
4. นางสาววริศรา ผ่องแผ้วโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ กลางหมื่นไวยโรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางรัตติกาล ศรีทอง โรงเรียนจารย์ตำรากรรมการ
7. นางอารี ยศไกรโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
8. นางนนทยา ปรึกไธสง โรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
9. นางสาวสุพรรณษา ทองเปาว์ โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
10. นางสุภาพ รัตตสนธิกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา ตั้งศรีสกุลไทยโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
2. นางพชรนันท์ แสงปากโรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
3. นางวรรณิดา บุญมาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
4. นายศราวุธ พันธ์ชัยภูมิโรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
5. นางสมคิด พานิชนอก โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
6. นางพุธชาติ พงฺษ์พิมายโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
7. นางชนิสรา รักษาศิลป์ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯกรรมการ
8. นายสฤษฎ์พล สุขกำเนิด โรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
9. นางสาวปภาวรินทร์ มุงคุณโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี ปักการะโถโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ รัตนปราการโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
2. นางภคพร เมืองแสน โรงเรียนสระประดู่กรรมการ
3. นางสาวกรณิศ พละเสนโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
4. นางปรานี นวลละออ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
5. นางสาวอจิราภา ดีด่านค้อโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีกรรมการ
6. นางกิตติมา อารมณ์เพียรโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
7. นางสาวรุจิรา เลิศวรพงษ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
8. นางบุญธีตา สุวรรณหงษ์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
9. นางสาวมาลี ปินะถาโรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
10. นายวิชัย บุตรศรีภูมิ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
11. นางสุภาพ รัตตสนธิกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางณชาลิฏา นาโควงษ์โรงเรียนบ้านโกรกสำโรงกรรมการ
2. นางสาวสำราญ ประทุมพันธ์โรงเรียนดอนมันกรรมการ
3. นางสาวภูมิใจ เกสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นางสำรวย ขินหนองจอกโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล สิทธิมงคลโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
6. นางปิติมาส จิ๋ววิเศษโรงเรียนกุลโนกรรมการ
7. นางสิริภัทร สุขกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
8. นางสาวระวิ ขอมอบกลาง โรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
9. นางสาวยุภาพรรณ คาทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
10. นางภคพร เมืองแสนโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการ
11. นางยิ่งลักษณ์ เกตุพิชิตกุลโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสมควร จงเจือกลางโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางวราภรณ์ เปลี่ยมไธสงโรงเรียนวัดปลักแรตกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ วาวไธสง โรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
4. นางวรรณศิริภรณ์ เสนาราชโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
5. นางสาวจงดี แจบไธสง โรงเรียนบ้านท่าเรือวิทยากรรมการ
6. นางนิศานาถ ผลนาโรงเรียนกุลโนกรรมการ
7. นางสาวรัตนา เรือนจังหรีดโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
8. นางยุพิณ กรกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3กรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ บุญพลีโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
10. นางแอนนา วัฒโนโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
11. นางสุภาพ รัตตสนธิกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
12. นางเบญจมาศ พลานิวัติโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน จุลชาติโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นางประนอม ล้อมไธสงโรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
3. นางยิ่งลักษณ์ เกตุพิชิตกุลโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ จันทีนอก โรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
5. นางสาวประไพพร ภู่ถนนนอกโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
6. นางสาวธนารัตน์ เข็มเมืองโรงเรียนบ้านโนนโชงโลงกรรมการ
7. นางสมถวิล หารีย์โรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
8. นางเบญจมาศ พลานิวัติ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
9. นางสมควร จงเจือกลางโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคีกรรมการ
10. นางยุพิณ กรพิมายโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๓กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายฐิติภูมิ แสนยะบุตรโรงเรียนหนองกรดวิทยากรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ ไชยปัญหา โรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Philip Addison โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวนปภัส หลวงวงษ์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นางปนัดดา กลั่นกระโทกโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางวรรณนภา ฤทธิ์พรมโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. Ms.Chen Jinโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
3. MissZhou Jinhuaกรรมการ
4. MissLiu Zhimingกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Ms.Chen Jinโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา กรรมการ
2. นางวรรณนภา ฤทธิ์พรมโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวสภัส โตทองหลางโรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
2. นายสุเชาว์ วิลัยปานโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นายกฤตนัย วันดี โรงเรียนจตุคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมณฑา แก้วเพ็ชรโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางจินตนา กูลพิมาย โรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
6. นางสาวกวิสรา โคจร โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
7. นายธนากร จงรวมกลาง โรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
8. นางกนกนิกา ชวนพิมายโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
9. นางสาวชญาภา เจินกระโทกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวชญาภา เจินกระโทกโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นางสาวณัฐมณี สุขขี้เหล็กโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
3. นางนุชรา จุปมัดถาโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
4. นางปิติมาส จิ๋ววิเศษโรงเรียนกุลโนกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ กลึกกลางโรงเรียนบ้านโนนโชงโลงกรรมการ
6. นางอรอุมา งามเชื้อ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคีกรรมการ
7. นางสาววรรณวรุณ บุญเรา โรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไวพจน์ เสมียนพิมพ์ครูโรงเรียนวัดปลักแรตกรรมการ
2. นายศิริชัย ประชันกาญจนาครูโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายจุมพล จันทร์คำครูโรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลางกรรมการ
4. นายนิติพัฒน์ เหมชัยนันท์ครูโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา บังกาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านดงหลบกรรมการ
6. นายสมคิด โด่งพิมายครู โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
7. นายธเนศ นนทะชัย โรงเรียนครูโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
8. นายมานะ เล่สิงห์ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์งามฯกรรมการ
9. นางจุฑามณี เจ๊กสันเทียะครูโรงเรียนอาสนาราม “เปล่งอุปถัมภ์”กรรมการ
10. นายยอดรัก วันนาครูโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
11. นายประสาน กาบขุนทด ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายธวัฒน์ พัฒนตรีคุปต์ ครูโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
2. นายชอุ่ม ไพศาลครูโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นายชุมพล แก้วยอดโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อยกรรมการ
4. นายเชิดชัย กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ กะการดี ครูโรงเรียนบ้านโคกขาม (นาคพัฒนา)กรรมการ
6. นายบุญเชิด เจ๊กสันเทียะครูโรงเรียนอาสนาราม “เปล่งอุปถัมภ์”กรรมการ
7. นายอภิเษก วรรณไชย ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายไตรภพ บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
9. นายสุวรรณ ดาษไธสงครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5กรรมการ
10. นายสมทรง แพงคำครูโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบัวโฮม โพธิพันไม้ผอ.รร.บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
2. นายสุทธิกร หลวงนันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือแก้วกรรมการ
3. นายวิทยากร จันทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
4. นายธีรยุทธ พาโคกทมโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
5. นายสัญญา ดงเรืองศรีครูโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
6. นายอรุณ ชัยชนะ ครูโรงเรียนบ้านโกรกสำโรงกรรมการ
7. นายปณสาร กาบขุนทดโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายอภิเษก วรรณไชยโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเจนุวัตร จงเจือกลาง ครูโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ สาสีเสาร์ครูโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. นายทองพูน หมั่นกิจโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
4. นายนัทวัฒน์ จันทร์นอก ครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
5. นายทวีวงศ์ ศิรินามครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นายกำแหง นาอ้อม ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม กรรมการ
7. นางสาวมะลิสา หนูไธสงโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
8. นางสาวกาญจณี พลหมั่นโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายธนบดี ธรรมวิเศษครูโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
2. นางสาวกาญจณี พลหมั่นครูโรงเรียน ครูโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
3. นายกำแหง นาอ้อม ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม กรรมการ
4. นางสาวมะลิสา หนูไธสง ครูโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสังข์วร พูนสระน้อยครูโรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
2. นายพูนศิลป์ สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นายวีระชัย บุญคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงศ์ สวัสดิ์วุฒิกร ครูโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
2. นางกาญจนา เกษรเทียนครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วัลย์ ต้นทับไทยครูโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยากรรมการ
4. นางนราทิพย์ ใยระย้าครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางฐปนีกร หาญนอกครูโรงเรียนพิกุลทอง กรรมการ
6. นางชูศรี บุญเที่ยงครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นางสาวอุไร ทองกลางครู โรงเรียนกุลโนกรรมการ
8. นางปัฐมาภรณ์ ทองธีระครูโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
9. นางสาวดาหวัน สาพันธ์ครูโรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ เรืองเรื่อครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
2. นางสมสวย ชำนาญรบครูโรงเรียนบ้านคึมหญ้านางกรรมการ
3. นางบุญญานันท์ บุญจันทร์ ครูโรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ สิริโชติกุลชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
5. นางสาวดาหวัน สาพันธ์โรงเรียนโนนตูมรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอรมณ์ สาสีเสาร์ครูโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นางธีรพรรณ สง่าศรี ครูโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
3. นางสาวนภัสวรรณ เกล้าสกุลครูโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
4. นางชูศรี บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายอภิรัตน์ สุพิมพ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ วิชัยรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
2. นายอภิรัตน์ สุพิมพ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ฯกรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ คงควร ครูโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
4. นางธีราวรรณ สง่าศรีโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
5. นางอารมย์ สาสีเสาร์โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
6. นางชูศรี บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอนิวัจน์ วงศ์งามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
2. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เนาว์ถึง โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นายบุญกว้าง ฤทธิลันโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนนางโทพัฒนากรรมการ
7. นายบัวโฮม โพธิพันไม้โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
8. นายมาโนช บาริศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เนาว์ถึง โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอนิวัจน์ วงศ์งามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
5. นายบุญกว้าง ฤทธิลันโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
7. นายบัวโฮม โพธิพันไม้โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ เนาว์ถึง โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายอนิวัจน์ วงศ์งามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
4. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นายบุญกว้าง ฤทธิลันโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
7. นายมาโนช บาริศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ เนาว์ถึง โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายอนิวัจน์ วงศ์งามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
4. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นายบุญกว้าง ฤทธิลันโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
7. นายบัวโฮม โพธิพันไม้โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายบุญกว้าง ฤทธิลัน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เนาว์ถึง โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอนิวัจน์ วงศ์งามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
5. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ เนาว์ถึง โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายอนิวัจน์ วงศ์งามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
4. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นายบุญกว้าง ฤทธิลันโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
7. นายบัวโฮม โพธิพันไม้โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ เนาว์ถึง โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายอนิวัจน์ วงศ์งามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
4. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นายบุญกว้าง ฤทธิลันโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
7. นายบัวโฮม โพธิพันไม้โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ เนาว์ถึง โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายอนิวัจน์ วงศ์งามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
4. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นายบุญกว้าง ฤทธิลันโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
7. นายบัวโฮม โพธิพันไม้โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอนิวัจน์ วงศ์งามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
2. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
3. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
4. นายบุญกว้าง ฤทธิลันโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ เนาว์ถึงโรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
7. นายบัวโฮม โพธิพันไม้โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
2. นายอนิวัจน์ วงศ์งามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ฯกรรมการ
4. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นายบุญกว้าง ฤทธิลันโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ เนาว์ถึงโรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายมาโนช บาริศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
8. นายบัวโฮม โพธิพันไม้โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอำพร บุบผาลาโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
2. นางสาวบุษบา บุญฑีฆ์โรงเรียนบ้านละหานสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวดอกแก้ว มีระหารนอกโรงเรียนราษฎร์สโมสร กรรมการ
4. นางสาวชุติมณฑ์ บรรหาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82(โคกตองเจริญ)กรรมการ
5. นายบุญเรือง เกียรตินอกโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวกฤษฎา แสงหาญโรงเรียนหนองกรดวิทยากรรมการ
2. นางสำเรียน ปักการะโตโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการ
3. นายสุธีรวุฒิ จอมธิโรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
4. นางวรรณา มณีกันทังโรงเรียนบ้านหนองจาน กรรมการ
5. นางสาวนัดดา บุญหมั่นโรงเรียนมะค่าสามัคคี กรรมการ
6. นายสุวาท กูลพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
7. นายณัฐศิษฎ์ พากเพียรโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯกรรมการ
8. นายชัย ขวัญมา โรงเรียนวัดโชติการาม กรรมการ
9. นายทวีสิน อินทร์นอกโรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้ากรรมการ
10. นางสุภัทรวดี ศรีนามบุรีโรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างสามัคคี)กรรมการ
11. นางนงคราญ ใจช่วงโรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตติกาล สมน้อยโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ รักษาทรัพย์โรงเรียนอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นายเสกสรร ปูพบุญโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายชนินทร์ สังข์ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายไพโรจน์ สวนแก้ว โรงเรียนวัดโชติการาม กรรมการ
6. นางปาริชาติ เกียรตินอก โรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
7. นางยุภาพิน ทึนหารโรงเรียนบ้านโนนรัง กรรมการ
8. นายเกื้อกูล ทองพราวโรงเรียนโนนวังกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางอธิพงษ์ ชิณวงศ์โรงเรียนช่องแมวพิทยา กรรมการ
2. นางทรงพิมล สมน้อยโรงเรียนวัดบ้านหนองคึม กรรมการ
3. นายสนั่น กล้าหาญ โรงเรียนบ้านโนนโชงโลงกรรมการ
4. นางสาวคุณัญญา แหลมไธสงโรงเรียนวัดโชติการาม กรรมการ
5. นายสามารถ ใช้ช้างโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรังสฤษฐ์ แก้วยอดโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อยกรรมการ
2. นางอนัญญา ชูชาติเชื้อโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. นายนราวุธ คงดีโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
4. นางสาวดอกแก้ว มีระหารนอกโรงเรียนราษฎร์สโมสร กรรมการ
5. นายภาณุวัฒน์ โทมณีโรงเรียนพิกุลทอง กรรมการ
6. นางสุภัทรวดี ศรีนามบุรีโรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างสามัคคี)กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา อมรดารารัตน์โรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวิศรุต เหล่าพิทักษ์โยธินโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ลีโสมโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นายสุภาพ งามตะคุ โรงเรียนกุลโน กรรมการ
4. นายประสิทธิชัย อารมณ์เพียรโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
5. นายเจริญชัย บุตรสุดโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
6. นายภูวนาถ แสนยามาศโรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
7. นางสาววาสิฏฐี ศรีผ่องโรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววาสิฏฐี ศรีผ่อง โรงเรียนบ้านยางวิทยา กรรมการ
2. นายภูวนาถ แสนยามาศ โรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
3. นางสาวนวลนารี กูลขำ โรงเรียนบ้านโนนรัง กรรมการ
4. นายภานุพงษ์ ศรีดาราโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุภาพ งามตะคุโรงเรียนกุลโนกรรมการ
6. นางสาวศริพร ลีโสมโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางนงคราญ ใจช่วงโรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวมัทรี จันทีนอกโรงเรียนบ้านวังม่วง กรรมการ
3. นางภัทราพร ธัญกิจเจริญสินโรงเรียนบ้านหนองห่าง กรรมการ
4. นายธนศักดิ์ เจียมใจโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นางสาวทวีนันท์ ถนิมกาญจน์โรงเรียนจารย์ตำรา กรรมการ
6. นางอัจฉรา วัชรประทีปโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
7. นายถวิล เดือนกระจ่างโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2กรรมการ
8. นายนิติพัฒน์ เวทย์ตลับเงินโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
9. นายจีรวัฒน์ เยี่ยมรัมย์โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุธนี ไชยสวนโรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางจินดาพร ชิณวงศ์โรงเรียนช่องแมวพิทยา กรรมการ
2. นายนันทพัทธ์ แดนสว่าง โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายพรชัย แย้มเศียร โรงเรียนจารย์ตำรากรรมการ
4. นายชัยนิด กะการดีโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
5. นางสาวจรูญทรัพย์ เทียบมัง โรงเรียนพิกุลทอง กรรมการ
6. นายอัคเดช รูปสูงโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
7. นางไพรินทร์ อัครสารโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง กรรมการ
8. นางสาวจารุนันท์ สงนอกโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ พนเสนโรงเรียนชุมชนประทาย กรรมการ
2. นางสาวสิริอร พลภูงาโรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสิริกานดา พลทามูลโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
4. นายนิรุช ดำหนูไทยโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
5. นายวาทสิน ลิ้มศักดา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย กรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ ช่างทองโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ จรรยาศิริโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2กรรมการ
8. นางสาวสุชะดา ห่อทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
9. นางรชฎาพร กุลจิตตินาราโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
10. นายอนันตชัย รุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคีกรรมการ
11. นางสาวอุไรพร แสวงนาม โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา อมรดารารัตน์โรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ เทศไธสงโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎา แสงหาญโรงเรียนหนองกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวคุณัญญา แหลมไธสงโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวบุณิกา ปัจจัยโยโรงเรียนวัดบ้านตำแย กรรมการ
2. นางสาวกนกนภัส วันทาแท่นโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
3. นายสิริศักดิ์ ไชยสุวรรณ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ตะบองทองโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
5. นายสัมพันธ์ หมั่นศรีชุมโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
6. นายพรเทพ ดาราวรรณรัตน์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3กรรมการ
7. นางสุภัทรวดี ศรีนามบุรีโรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างสามัคคี)กรรมการ
8. นายจิรเดช สรสิทธิ์โรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเทิด สายโต โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา กรรมการ
2. นายกฤษฎา พรมชัยนันท์ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
3. นายอัศวิน เชื้อเมืองโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน เชื้อเมือง โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
2. นายกฤษฎา พรมชัยนันท์ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
3. นายเทิด สายโตโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายเทิด สายโตโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
2. นายกฤษฎา พรมชัยนันท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
3. นายอัศวิน เชื้อเมืองโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายเทิด สายโตโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
2. นายกฤษฎา พรมชัยนันท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
3. นายอัศวิน เชื้อเมืองโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ช้างน้ำ โรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สุวรรณทา โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ พลละคร โรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย รักพร้า โรงเรียนโรงเรียนบ้านตะบอง“เจริญราษฎร์อุทิศ” กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ แสงอ่อน โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ ผลาทิพย์ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กรรมการ
7. นางกิ่งแก้ว บุญสูงเนินโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
8. นายธงชัย เกตุย้อยโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯกรรมการ
9. นายมุน สารสินโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเอมอร ศรีเสมอ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรีกรรมการ
2. นายสุเวช ชินนอก โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ ขันฑา โรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
4. นายสามารถ มูลจันทร์ โรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
5. นายจำนง ชมภูปฏิโรงเรียนวัดบ้านนางิ้วกรรมการ
6. นายประมวล ภูชะอุ่มโรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบงกรรมการ
7. นายเฉลิมชัย รักพร้าโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางกัญจ์ญาณัฐ วรินทร์หิรัญโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
2. นายสุนทร พิรักษาโรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
3. นายปรีชา พิชพรมโรงเรียนบ้านประทายกรรมการ
4. นายทองม้วน ชุมภักดี โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
5. นายสุนทร อือตระกูล โรงเรียนจตุคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางศิริทิพย์ หงุ่ยกระโทก โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
7. นายนิรันดร์ พาพิมายโรงเรียนบ้านมะกอก กรรมการ
8. นางอมรรัตน์ จำปาโพธิ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 กรรมการ
9. นายสมศักดิ์ นวลประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
10. นายจักรพงษ์ ตั้งจิตนฤมาณโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา กรรมการ
11. นายวีระชัย มาแสวงโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สงนอก โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นายสุรชัย สกุลพอง โรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
3. นายวีรชัย มาแสวง โรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
4. นางสุภาพร เจือไธสงโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
5. นายธนทร มูลจันทร์ โรงเรียนกุลโนกรรมการ
6. นายสันทัด น้อมกลางโรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
7. นายรัญชกร ประนัดเตโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
8. นางสายสวาท อุดมผลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๖กรรมการ
9. นางอมรรัตน์ จำปาโพธิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๓กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางประวีณา พรหมพันธ์ โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
2. นางพวงเพชร คงภักดีโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นางสาวงามศิลป์ เอี่ยมนอก โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินกรรมการ
4. นางจุฑามาศ น่วมสำโรง โรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
5. นางปรัศนี สีลาโรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยากรรมการ
6. นางประณีตศรี ลาภยิ่งยง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82ฯกรรมการ
7. นางจินตนา สาสีดาโรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ"กรรมการ
8. นางอรุณ แพะขุนทดโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายจิรเดช สรสิทธิ์ โรงเรียนวังหินประชาสรรค์เรียนกรรมการ
2. นางวัชรี ชัยศิริวงษ์โรงเรียนดอนมันกรรมการ
3. นางสุภาพ ธรรมไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เพชรนิล โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
5. นางสาวประไพพร ภู่ถนนนอก โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
6. นางพวงเพชร คงภักดีโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายภานุพงษ์ ศรีดารา โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายไสว นนลือชาโรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
3. นายสุริยันต์ รักขันแสง โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
4. นายรังสฤษฐ์ แก้วยอดโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อยกรรมการ
5. นางสาวดวงใจ พาแกดำ โรงเรียนบ้านดงหลบกรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ ชื่นมะเริง โรงเรียนบ้านโพธิ์งามฯกรรมการ
7. นางสาววรรณภา หลงพิมายโรงเรียนอาสนารามฯ กรรมการ
8. นางสำเนียง บำรุงการ โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
9. นางยุภาพิน ทึนหาร โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
10. นางวนิดา ใสสะรังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทรงวุฒิ มัททะปาโท โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
2. นายองอาจ พลสง โรงเรียนวัดปลักแรตกรรมการ
3. นายนาวี สว่างจิรวงศ์ โรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
4. นางกมล สินอำนวยผล โรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
5. นางอภิญญา พลละครโรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
6. นายอรรถ สดกลาง โรงเรียนมะค่าสามัคคีกรรมการ
7. นายประสิทธิชัย อารมณ์เพียรโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
8. นายอัครเดช ไชยโยราชโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
9. นางสาวนภาภัส แสงหิรัญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82ฯกรรมการ
10. นางมัทนา ถวิล โรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
11. นางวนิดา ใสสะรัง โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
12. นางยุภาพิน ทึนหารโรงเรียนบ้้านโนนรังกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตติญาณี ศรีนอก โรงเรียนบ้านโกรกสำโรงกรรมการ
2. นายทศพล แสนศรี โรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
3. นายกฤษณะ ศรีละบุตร โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ การค้า โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นายจรูญ สีม่วงงาม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
6. นางกานต์พิชชา ขวัญตา โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
7. นางสาวนวลนารี กูลขำโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
8. นางศิริวรรณ พันธ์ใยโรงเรียนวััดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางสาวรุ่งจิตร ปรัชญาสันติโรงเรียนบ้านหนองคึมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบำรุง ฉาไธสง โรงเรียนดอนมันกรรมการ
2. นายสมัย จันทีนอกโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายเอกพล ศรีไวย์ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพรเฉลิม เคลิ้มกระโทก โรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
5. นายสมชาติ พรมกลัดพะเนา โรงเรียนท้าวสุรนารีกรรมการ
6. นายสมจิตร เลิมแสน โรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
7. นายยุทธจักร พิมพ์ขนิษฐ์ โรงเรียนห้วยบงวิทยา กรรมการ
8. นางสุภาพร ทองน้อย โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้วกรรมการ
9. นางศิริวรรณ พันใยโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง กรรมการ
10. นางสาวนวลนารี กูลขำโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภิชา แก้วยอดโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อยกรรมการ
2. นางสุกัญญา ดีเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตำหนักกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ จิรานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านชีวานกรรมการ
4. นางสาวมาลัย ขวัญดี โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
5. นางสาวเสาลักษณ์ นาลาด โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางรัตนา พูนสระน้อยโรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
7. นางสาววิชชุณี การค้าโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวิภาวรรณ เอียการนา โรงเรียนดอนมันกรรมการ
2. นางรำเพย คลังพระศรี โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ จันทนุกูลโรงเรียนวัดบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายประนอม แนบกลาง โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
5. นางแสงจันทร์ ปรุงเรือนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
6. นางจารุณี พิมพ์ขนิษฐ์ โรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
7. นางสาวรำไพ ศรีทนงาม โรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางละม้าย ปิดตาฝ้าย โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เพชรรัตน์โรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
3. นางกาญดา ทาวีโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุดาทัศน์ เพิ่มพูน โรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
5. นางอรุณ แพะขุนทด โรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
6. นางกัณหา เพ็ญสุข โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 กรรมการ
7. นางสมพิศ ตุ้มนอก โรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
8. นางพรทิพย์ ตรีสันเทียะโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลกรรมการ
9. นางนงค์ลักษณ์ เพชรนิลโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
10. นายปรีชา สงนอกโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
11. นางสมคิด ช่อชัยกุลโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายโกญจนิษฐ์ เพชรเพ็ง โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
2. นางสาวษมาสิริ โชติกลาง โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
3. นางอัญชลี ศรีชัย โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเตือนใจ สมนอก โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
2. นางสุอัมพร ปานพูนโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
3. นางสมคิด ช่อชัยกุล โรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
4. นางยุพาพร พาจันทึก โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
5. นางณัฐธิดา วงค์รัตนากร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก กรรมการ
6. นางสุจาริน กาศก้อง โรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
7. นางชุมพร ตะคอนรัมย์ โรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอรพิน พลอาวุธ โรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
2. นางนวลฉวี สุวรรณทา โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
3. นางภาวิกา วิชัยวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัชนี พรหมรศ โรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
5. นางอรพันธ์ ชายคง โรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
6. นางสาวกมลพรรณ อัศวีระพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
7. นางสุจิตตา ยศยังมีโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางร่วมจิต แจ่มเพชร โรงเรียนบ้านคึมหญ้านางกรรมการ
2. นางสาวนัญธิชา ไชยแสง โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
3. นางพิลาพร ธิติเสรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ศิวะโรจน์จินดา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางหวาน ทำนุ โรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
2. นางลำจวน แย้มไพรศรี โรงเรียนประโดกสามัคคีกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสาวกนกวรรณ ดอกขาวรัมย์โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ สมน้อยโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด กรรมการ
3. นางสำรวย นนตานอกโรงเรียนบ้านตลาดไทร กรรมการ
4. นางกานดา แก้วไชยโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
5. นางรัชนี ศิลาโรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
6. นางบุญญิสา พรมมิราชโรงเรียนวัดปลักแรตกรรมการ
7. นางภรัณยา พัฒนกุลโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
8. นางจิตทนาวรรณ พิมพ์จันทร์โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
9. นายสิทธิชัย ชายคงโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯกรรมการ
10. นางนิภาภรณ์ กรุพิมายโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
11. นางสาวนราทิพย์ บัวสายโรงเรียนบ้านโนนอุดมฯกรรมการ
12. นางสาวมลฤดี แก้วพูนโรงเรียนบ้านดงบังฯกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวกฤษณา บุญกลางโรงเรียนบ้านป่าตะแบง กรรมการ
2. นางวรัญญา กลางสูงเนิน โรงเรียนดอนมันกรรมการ
3. นางวราลักษณ์ พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กรรมการ
4. นางสาวพิชญดา ส่งเสริมโรงเรียนหนองม่วงหนองแวง กรรมการ
5. นางนราทิพย์ บัวสายโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสุนันทา พงษ์พิมายโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
7. นางกานต์ระพี เพ็งสาทรโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กรรมการ
8. นางเกสร อุตรดิษฐ์ โรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
9. นางสาวกาญจนี สงนอกโรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
10. นางพัชนีย์ รวดเร็วโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
11. นางรัชณัน ตุพิภาคโรงเรียนวัดสองพี่น้อง กรรมการ
12. นางสมจิตร ไชยรัมย์โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวดวงกมล ชนยุทธโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นางณัฏฐรินทร์ เจริญพัฒนสินโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยกรรมการ
3. นางสุภาพรรณ นิลศาสตร์โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ศิริรัตนไพจิตร โรงเรียนวัดบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางพิชญานิน สุวรรณทาโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
6. นางชนมิกา ผาดไธสงโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
7. นางอุบล ชัยกาศโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
8. นางนันทิยา ธิตะปันโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
9. นางอมรรัตน์ ชินหัวดงโรงเรียนโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
10. นางสาววรางคณา ถือมาลาโรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
11. นางมยุรี สืบพรมโรงเรียนบ้านสว่างนาดี กรรมการ
12. นางสุรัตดา สถานพงษ์โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางศิรินาถ อุบลโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองบง กรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ สียางนอกโรงเรียนบ้านเตยกระโตน กรรมการ
3. นางอรวรรณ โสดาปัดชา โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ แสงแพงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือกรรมการ
5. นางน้ำฝน มาตรปัญญาโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
6. นางพิศมัย สระคูพันธุ์โรงเรียนกุลโนกรรมการ
7. นางนิภาภรณ์ เผือกไธสงโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลฯกรรมการ
8. นายราเชนทร์ ดอกแคกลางโรงเรียนบ้านสะแแกงามกรรมการ
9. นางบุญเรียม กล้าหาญโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
10. นางกัลยา เพลินบุญโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
11. นางฉวีวรรณ จันทรานุวงศ์โรงเรียนบ้านดงบังฯกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ยมนัตถ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
2. นางพัชนีวัลย์ ขานกระโทกโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
3. นางชามาศ ธีรคุณัญญาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
4. นางจินตนา เผื่อนงูเหลือม โรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
5. นางธันคยาณีย์ นรินทร์โรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
6. นางสาวพรรณทิวา บุญเครือบโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ
7. นางเรวดี ทองอยู่ โรงเรียนดอนมันกรรมการ
8. นางสาวมัสลิน สร้อยพิมายโรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]