หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   28 ส.ค. 2557   6 ต.ค. 2557   7 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประทาย 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประทาย 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประทาย 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประทาย 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประทาย 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประทาย 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประทาย 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประทาย 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประทาย 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประทาย 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประทาย 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประทาย 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนยอ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนยอ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนยอ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
4 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนยอ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนยอ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะบองฯ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 9.00 - 17.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 9.00 - 17.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 9.00 - 17.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 9.00 - 17.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 9.00 - 17.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 9.00 - 17.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 9.00 - 17.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 9.00 - 17.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 9.00 - 17.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละโว้ 6 ต.ค. 2557 9.00 - 17.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]