รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองคง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสนนอก
 
1. นายปัญญา  ทองขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บ้วนนอก
 
1. นางยุพิน  รัตนจรัสโรจน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงณัฐชฎา  หวังแนบกลาง
 
1. นางศิวาภรณ์  ดามะดัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงภัทรมน  ทันมา
 
1. นางรัชนี  คำภีระ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงวิไลพร  มรรครมณ์
 
1. นางสมจิต  ศรีประเทศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 1. เด็กหญิงธีมาพร  แก้วศรีนวล
 
1. นางสาวสุวรรณา  สิงห์ลอ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กหญิงศศิธร  เทียมภักดี
 
1. นางเครือวรรณ  มงคล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กหญิงประมงกุฎ  รุ่งแจ้งรัมย์
 
1. นางดนยา  กว้างนอก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายวัชรพล  จันทะเขตต์
 
1. นางสาวฐิตินันท์   ขันทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงชฎาพร  เกลี้ยงหอม
2. เด็กหญิงญานิน  หาญนอก
3. เด็กหญิงปวีณา  แฝงกลาง
 
1. ดร.วิไลวรรณ  เวฬุวนารักษ์
2. นางสงวนวงศ์  วรนาถนฤมล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ลาดฮูม
2. เด็กชายอธิราช  พรมนอก
 
1. นางนราภรณ์  ดีแดง
2. นางสุภาพร  จิตรักษา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงอริษา  ถาพิลา
2. เด็กชายอลงกรณ์  ไชยสงค์
 
1. นายประยงค์  หันตุลา
2. นางยุวันญา  ล้ำเลิศ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายณภัทร  สัตตบุตร
 
1. นางดวงพร  กลมเกลียว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปานทอง
 
1. นางวราภรณ์  หลายทวีวัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กชายณัฐวิทย์  ชอบบัว
 
1. นางสาวธนาวีย์รัต  คุปตวุฒินันท์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง 1. เด็กชายกฤตภัค  คชลัย
2. เด็กหญิงจิดาภา  ลับสาร
3. เด็กหญิงอนัญญา  บุญใหญ่
 
1. นางประสพสุข  คชลัย
2. นางชนิดา  พันธุ์ดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 87.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปักการะเต
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  เผียดนอก
3. เด็กหญิงวิภาดา  สีบัวลา
 
1. นางสาวปิยาพร  ไพราม
2. นายสังวาลย์  เกิดมาลัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1. เด็กหญิงปราณปริยา  ช่างปลูก
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ช่างปลูก
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทรพร  สุรรัตน์
2. นางวิไลลักษณ์  ศิริโสม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กหญิงจณิสตา  จันทรานุสรณ์
2. นางสาววลิดา  ลายทอง
3. เด็กหญิงศรัญญา  คำพิมูล
 
1. นางเปรมฤดี  บุญประเสริฐ
2. นายอคร  บุญประเสริฐ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  กล้าหาญ
2. เด็กชายยุทธนา  พานิชย์
 
1. นางสาวฐิติยา  ปุราชะโก
2. นางลัดดาวัลย์  บารมี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แลบแดง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คำหลาน
 
1. นางสาวฐิติยา  ปุราชะโก
2. นางกัลยา  อุเมมุระ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุทธิจักร์
 
1. นางศรีวณา  ทับพังเทียม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงอารียา  ศึกษา
 
1. นายอำนาจ  อินทโร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กหญิงจิรภัทร  พิศนอก
 
1. นางสาวธนาวีย์รัต  คุปตวุฒินันท์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กชายบัญญวัตร  ไปบน
2. เด็กหญิงสุธิดา  พานเหนือ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญประคม
 
1. นายรชตะ  ประกอบผล
2. นางรุ่งทิวา  ฉลาด
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ขันไพบูลย์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธงฤทธิ์
3. เด็กหญิงสิริพร  หมื่นหลุบกุง
 
1. นายรชตะ  ประกอบผล
2. นางขันทอง  บุญเจริญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กหญิงณหทัยทิพย์  ผลช่วย
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  เผียดนอก
3. เด็กหญิงศุภารัตน์  เลาราษฏร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์นอก
2. นางสาวรัชนี  สีน้ำอ้อม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 1. เด็กชายธีระธนากรณ์  สุทธิสุวรรณ
2. เด็กชายนันทนากรณ์  หยิบสูงเนิน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมา
 
1. นายวีระชัย  ตั้งชีวินศิริกุล
2. นางธัญญาภรณ์  วงษ์ไกร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายกฤษณะ  ขุริรัง
2. เด็กชายขจรศักดิ์  นาวเขียว
3. เด็กชายรัฐพงษ์  หอกระโทก
 
1. นางศรีประภา  วิเศษภักดี
2. นายเสมอ  เกษนอก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. นายกฤษฎา  ปัญญา
2. นายณัฐวุฒิ  ยิ่งนอก
3. เด็กหญิงมาริณี  เยข้อ
 
1. นายไพโรจน์  เดชโนนสังข์
2. นางจันทร์เพ็ญ  เดชโนนสังข์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ประชากลาง
2. เด็กหญิงปรีญาพร  ขอใหญ่กลาง
3. เด็กหญิงรัตนากร  หนองสิมมา
 
1. นางสุกัญญา  ทองสวัสดิ์
2. นางพนัชกร  ระวังชาติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กหญิงวรินทร  ปะทิทัง
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ปังไทยสงค์
3. เด็กหญิงอริษา  ลัดพลี
 
1. นายเอนก  จำปาเรือง
2. นางวิลัยกร  จำปาเรือง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แช่กลาง
2. เด็กหญิงอังควิภา  การบรรจง
 
1. นายไพโรจน์  เดชโนนสังข์
2. นางจันทร์เพ็ญ  เดชโนนสังข์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงปวีณา  พิรักษา
2. เด็กหญิงพรศิวะ  สัมฤทธิ์วัชฌาสัย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เดชโนนสังข์
2. นายไพโรจน์  เดชโนนสังข์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.617 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ปุราตะโน
2. เด็กชายปริญญรา  สาสิทรธิ์
 
1. นายจันทร์ดี  สีทา
2. นางสาวจีราภรณ์  นาราษฎร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายบุญหลาย  กิ่งนอก
2. เด็กชายสิรภพ  พูนพัฒนาพันธุ์
 
1. นายอุ่นจิต  หอมคำพัด
2. นางธัญลักษณ์  ถำ้กลาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 1. เด็กชายนิติรัฐ  เศรษฐา
2. เด็กชายภัทรภพ  ปลาโพธิ์
 
1. นายวิศิษฏ์  ศรีรัตนพันธ
2. นางวราภรณ์  รัตนวิชัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สิทธิพรเกษตร
2. เด็กชายศิริชัย  หาญอาสา
 
1. นายภาณุวงศกรณ์  จรัสแสง
2. นายอภิชัย  อาจประจันทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  รักษาบุญ
2. เด็กชายปฐพี  สีอำคา
 
1. นายศุภเศรษฐ์  ปลั่งกลาง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงตรีรักษ์  สร้อยสูงเนิน
2. เด็กหญิงนันทิยา  ใกล้สุข
3. เด็กหญิงปานชนก  หาญสงคราม
4. เด็กหญิงภาสินี  พิรักษา
5. เด็กหญิงวรางคนางค์  ทิศรักษ์
 
1. นางรพีพรรณ  ราชตราชู
2. นางนพรัตน์  ภัทรโภคิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ชัญถาวร
2. เด็กหญิงนิโลบล  ณรงค์นอก
3. เด็กหญิงวิชุตา  ศิลป์ประกอบ
4. เด็กหญิงสุพัตชา  ทะเลดอน
5. เด็กหญิงอรปรียา  พุทธณะวงศ์
 
1. นางสมร  คำเทียนทอง
2. นางสาวสุภลักษณ์  ณรงค์นอก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงจุไลรัตน์   จำนงค์นอก
2. เด็กหญิงปิรันธณา  ทำสวน
3. เด็กหญิงพานทิพย์  ดีนอก
4. เด็กหญิงภัทรสุดา โลหะปัต  โลหะปัต
5. เด็กหญิงวิพาภัคณัน  ข้องนอก
 
1. ดร.วิไลวรรณ  เวฬุวนารักษ์
2. นางสำรวย  ทองหล่อ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 1. เด็กหญิงจิริลิน  พุทไธสง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ปราบจันทร์
3. เด็กชายภัครพงศ์  วิเศษแก้ว
4. เด็กหญิงลักขณา  ภู่กลั่น
5. เด็กหญิงโสภิตา  คำมีภักดี
 
1. นางพัชรา  รักษาชนม์
2. นางสุจิตรา  ผดุงโชค
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 1. เด็กชายชินวัตร  สีพูน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมูลตรี
3. เด็กชายธณงศักดิ์  จงนอก
4. เด็กหญิงวิราวรรณ  สร้อยทองคำ
5. เด็กหญิงอังศุมาริน  คำสอน
 
1. นายอภิรัตน์  นาดี
2. นางสาวอัญชลี  สันติรักษ์พงษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กชายทรงกลด  ขอห้อมกลาง
2. เด็กหญิงธิดา  ชนะชัย
3. เด็กชายปฏิพัทธ  สุขศรีพะเนา
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ห่วงยวนกลาง
5. เด็กหญิงไพลิน  รามะเริง
 
1. นางรวิวรรณ  พวงสมบัติ
2. นางอุบลรัตน์  จัดนอก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กชายปฏิภาณ  สิงห์เดช
2. เด็กหญิงพลอยสุดา  เสือกระสัง
3. เด็กหญิงภัทราวดี  มณีวรรณ
4. เด็กชายศรันย์  อินทร์สัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงโยษิตา  สมน้อย
 
1. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 1. เด็กชายยศกร  ศรีเจียม
2. เด็กหญิงยุพาวดี  โหมดนอก
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  หน่อโนรี
4. เด็กชายวรปรัชญ์  ดาขวา
5. เด็กหญิงโขมฤทัย  ทิพย์แสง
 
1. นายอำนาจ  วัฒนดิลกวิทย์
2. นายบุญทัน  ชิดทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยภูธร
 
1. นางศิริกัลยา  มณีจันทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงณัฐชนิดา  ภูมิภักตร์
 
1. นางสาคร  กำลังวรรณ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  สายขุนทด
 
1. นางรวิวรรณ  พวงสมบัติ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงฎีรนา   นาดี
2. เด็กชายณัฐพล   แสงใส
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดศรีทอง
2. นายการันต์   วีรชาติเมธี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอม 1. เด็กชายธนาวุธ  โทแก้ว
2. เด็กหญิงศิรินภา  ประกอบนันท์
 
1. นางนงค์นุช  มีระหันนอก
2. นางพัชรินทร์  อาษาพันธ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงศรัญญา  แจ้งไพร
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีปราชวิทยา
 
1. นางสุภัทรา  เขตจัตุรัส
2. นางสมทรง  ลาวงษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  เจริญชัย
2. เด็กหญิงดวงกมล  โปร่งสันเทียะ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นาคดี
4. เด็กหญิงประภาสิณี  สารเจริญโภคา
5. เด็กหญิงพลอยอำไพ  เรืองเรื่อ
6. เด็กหญิงรัศนภาพร  หลาวทอง
7. เด็กหญิงวิกานต์ดา  พุฒนอก
8. เด็กหญิงศิวพร  แก้วพิมพ์
9. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โปริสา
10. เด็กหญิงเบญจมิน  ปรีชานนท์
 
1. นางศุภานัน  แก้วเงิน
2. นางพนัชกร  ระวังชาติ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกานต์ญารัตน์  บุตรสะอาด
2. เด็กหญิงชลกานต์  ทนปรางค์
3. เด็กหญิงณัฐชา  จีรกรเรืองเจริญ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  นรานอก
5. เด็กหญิงบงกช  โกจินอก
6. เด็กหญิงประภาพรรณ  ตากิ่มนอก
7. เด็กหญิงปวิชญา  วิเศษ
8. เด็กหญิงมรกต  กกกลาง
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิลปชัยเสรี
10. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขนิล
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  เขตสันเทียะ
12. เด็กหญิงสุภาพร  โกจินอก
13. เด็กหญิงอมินตรา  เต็งเมืองปัก
14. เด็กหญิงอิงอร  เสมาเพ็ชร
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปันสาร
 
1. นางส้มลิ้ม  แผลงนอก
2. นางสำรวม  ศักดิ์วราภรณ์
3. นางศิริลักษณ์  ครุสาตะ
4. นางประไพสี  ไทรสาย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรโยง 1. เด็กหญิงฑิพย์กัลยา  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายศุภชัย   จ่ายนอก
 
1. นางวลัยลักษณ์  กันแก้ว
2. นางวราภรณ์  ผิวสา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองคง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยชาติ
2. เด็กหญิงลินรนา  ศิริมั่น
 
1. นางสาวอรณิชา  สุมนนอก
2. นางวงเดือน  แสงทองสี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์ทอง
 
1. นายศิลา  มอมขุนทด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กหญิงอนงนาฏ  ศรีนอก
 
1. นายศิลา  มอมขุนทด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงณัฐภัทร   เติมขุนทด
 
1. นางขวัญเรือน   ลาดนอก
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  รันสูงเนิน
 
1. นายชาตรี  แนบกลาง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงลลิดา  เมฆเสือ
 
1. นางสาววิรญา  เทวิญญา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 1. เด็กหญิงสุภาพร  บัวกลาง
 
1. นายนคร  แถวไธสง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   หมั่นการ
 
1. นางขวัญเรือน   ลาดนอก
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาจั่น 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   พุฒนอก
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิจาด
2. เด็กหญิงศุภรดา  สวนดี
 
1. นางรำพึง  ขวัญชัยพงศ์
2. นางสาวรินแก้ว  โนนนอก
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เมรินทร์
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  มูลลาด
 
1. นางบัวเรียน  ด้วงเงิน
2. นางสาววิราภรณ์  กลัดสันเทียะ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 1. เด็กหญิงสุธิดา  พรมภักดี
2. เด็กหญิงอารียา  ชุ่มสีดา
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุวรรณนิตย์กุล
2. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีคล้ำ
 
1. นายวิทยา  ป้องลอด
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กหญิงกชพร  สุดแสง
2. เด็กชายศิวัช  โปรยโคกสูง
3. เด็กหญิงอรทัย  สนตาเถร
 
1. นางอุบล  สุดแสง
2. นางอารีวัน  บุตรลี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายฐิติเมธ  ฉิมนอก
2. เด็กชายธีระภัทร  ช่างเหล็ก
3. เด็กชายอภิรักษ์  งามอ่อง
 
1. นายกิตติพงษ์  วงศ์นรินทร์
2. นายประสิทธิ์  ศรีละครเลิศ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กชายณัฐชัย  วิเชียร
2. เด็กชายธวัช  สอนสา
3. เด็กชายภมรพรรณ  การถาง
 
1. นายวิทยา  ป้องลอด
2. นายสมภพ  ศรีสังข์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 1. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  อนันตรัมย์
 
1. นายประยุทธ  บุญกลาง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 1. เด็กหญิงอังษิณา  สืบสาย
 
1. นายประยุทธ  บุญกลาง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 1. เด็กหญิงแพรวา  ปึกสันเทียะ
 
1. นางกมลรัตน์  คุ้มกลาง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประจิตร
 
1. นางสาวกุลเศรษฐ์ศิริ  ปานบุดดา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์นอก
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงมันตรินี  ปลั่งกลาง
 
1. นางพรศรี  ควรขุนทด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงวิจิตรา  หวังดีกลาง
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กชายบรรฑิต  พิศนอก
 
1. นายถวัลย์  ยางเดิม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จิตระวัง
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงนัฏฐนิชา  ชื่นนอก
 
1. นางอุบลรัตน์  โลหากาศ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  อ่อนตา
 
1. นางพิมพ์ฉวี  บูรณปรีชา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายอนุชา  จิ๋วนอก
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 1. เด็กชายมงคล  สุขการ
 
1. นางรัชนีภรณ์  ชนะไชย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงณภัทร  เติมขุนทด
 
1. นายทักษ์ดนัย   ถิตย์ถนอม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปิ่นทะศิริ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีผา
3. เด็กชายธีรนาถ  ทำสันเทียะ
4. นายนรินทร์  บัวทอง
5. เด็กชายนันทสิทธิื  บัวกระโทก
6. เด็กชายพลากร  ศรียะนัย
7. เด็กหญิงวรรณพร  สร้างไร่
8. เด็กชายวรัญญู  แสวงนอก
9. เด็กหญิงศิริญา  แถวไธสง
10. เด็กหญิงศิริวดี  เรืองศิริ
11. เด็กหญิงสุกัญญา  แดงประดับ
12. เด็กหญิงอินทิรา  บุตรศรีภูมิ
 
1. นายนรินทร์  บัวทอง
2. นางสุมาลัย  เชียรพิมาย
3. นายธนยศ  ปะเสทะกัง
4. นางมารศรี  กล้าหาญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กชายกัมปนาท  โคตะดี
2. เด็กหญิงกานดา  นานอก
3. เด็กหญิงจันธิมา  เกษนอก
4. เด็กหญิงชณาพร  โคตรปัญญา
5. เด็กชายชัชพงศ์  เชื้อกุล
6. เด็กหญิงนภัสสร  บทนอก
7. เด็กชายนวพล  นนทะภา
8. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพ์ภักดิ์
9. เด็กหญิงปิยฉัตร   มีสิทธิ์
10. เด็กหญิงพรพิมล  แดนจอหอ
11. เด็กชายรังสิมันต์  สุขจิตร
12. เด็กชายรัตนพล  มะสิการะเต
13. เด็กหญิงราทา  พานทอง
14. เด็กหญิงวราลักษณ์  โกสุมภ์
15. เด็กหญิงศิริโสภา  เทวงขัติ
16. เด็กชายศุภชัย  หมั่นการ
17. เด็กหญิงสุธาสินี  บุญแสน
18. เด็กหญิงสุนิสา  โท่คำเครือ
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันทัด
20. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีสูงเนิน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แทนรินทร์
2. นางสมปอง  ชัยภัย
3. นางพานทอง  ยอดมั่น
4. นางสาวแฟทิพย์  อัจฉริยพรหม
5. นายภานุวัฒน์  โกสุมภ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กชายจตุพร  มั่นเขตวิทย์
2. เด็กหญิงจรินทร  แร่กาสินธ์
3. เด็กชายจิระศักดิ์  ขอดรัมย์
4. เด็กหญิงชลนิภา  สามคูเมือง
5. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีชุม
6. เด็กชายณัฐพงษ์  อ่อนทา
7. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์พิมาย
8. นายดุลยวัต  พลดงนอก
9. เด็กหญิงทัศธิดา  โสภณ
10. นายธนกร  สินฉัยยา
11. เด็กชายธนากร  พรภิรมย์
12. เด็กหญิงนิตยา  กินาลักษณ์
13. เด็กชายบัณฑิต  ดวงประทุม
14. เด็กหญิงบุษบา  จันทร์เหลือง
15. เด็กชายพงษกร  พลดงนอก
16. เด็กหญิงพิชชาภา  จันทร์น้อย
17. นางสาวมลฤดี  กินาลักษณ์
18. เด็กหญิงวรนุช  บัวผา
19. เด็กชายวรโชติ  ผ่องแผ้ว
20. นางสาวศกุนตลา  ฤทธิ์สิงห์
21. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีระ
22. เด็กหญิงศิริกุล  ธาตุสร้อย
23. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มาระมิ่ง
24. เด็กหญิงศุภารัตน์  สงสุแก
25. เด็กหญิงสรวีย์  แร่กาสินธ์
26. เด็กชายสันติราษฎร์  พรมมานอก
27. เด็กชายสายฟ้า  ไพนาทม
28. เด็กชายสิทธิกร  ฤทธิสิทธิ์
29. เด็กหญิงสุพัตรา  เจือจันทึก
30. เด็กชายอนุรักษ์  พลดงนอก
31. เด็กหญิงอมรรัตน์  คลังใหญ่
32. เด็กหญิงอังคณา  พลดงนอก
33. เด็กหญิงอัชญา  พิมพาเรียน
34. เด็กหญิงอิสริญา  ชัยศิลป์
35. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พุทธชาติ
36. เด็กชายเจษฎากร  ศรีชุม
37. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยรถ
38. เด็กหญิงเมธนี  จำวัน
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แทบทาม
40. เด็กชายแสงชัย  ทังลา
 
1. นายประพนธ์  การค้า
2. นางปทุมพร  การค้า
3. นายบุญโฮม  แสงวงศ์
4. นางจันทรา  ธนาคุณ
5. นายอำนาจ  พรมภา
6. นางนิติยา  ศรีชุม
7. นายธำรง  พรหมเกษ
8. นางละมัย  ตั้งพงษ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 1. นายชนาธิป  ลามเกียรติ
2. เด็กชายพรภูมินทร์  จันทะคำ
3. เด็กชายภูษิต  ศรีคงเพชร
4. เด็กชายวิทวัท  การถาง
5. เด็กชายเมธัส  เยาวนิช
 
1. นายบุญช่วย  ชัยศิริ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายภานุพงศ์  ดีนอก
 
1. นางแพรวพรรณ  นราจันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 1. เด็กหญิงอรัญญา  อันทะชัย
 
1. นางทิพวรรณ  การนอก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กชายวรัญญู  พงษ์นาม
 
1. นายนรินทร์  ช่างสาร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  ชาญนอก
 
1. นางละม่อม  ศรีวัฒนพงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายสรสิทธิ์  วอนอก
 
1. นางวรรณกร  ศันสนียพันธุ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์  ชูเนตร
 
1. นางชุติอร  ราชตราชู
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กชายปฏิพัทธ  สุขศรีพะเนา
 
1. นางขวัญนภา  เวชกร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงธิดา  ชนะชัย
 
1. นายราชศักดิ์  เวชกร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายนพพร  ลมสูงเนิน
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงฉัตรนลินญา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กชายพงศกร  ปัดทุม
 
1. นางสาวอรุณรักษ์  มูลไพร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 1. เด็กหญิงสุทธิกา  เข็มมี
 
1. นางดัชนี  ยศพล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายสหรัฐ  รุกไพรี
 
1. นางแพรวพรรณ  นราจันทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 1. เด็กหญิงอรัญญา  อันทะชัย
 
1. นางทิพวรรณ  การนอก
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 1. เด็กชายสนธยา  บุญสงค์
 
1. นางราตรี  เลขาโชค
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสอง
 
1. นางปทุมพร  การค้า
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงกัญณิกา  คงจิตร
2. เด็กหญิงกันญารัตน์  ทองคำ
3. เด็กชายคมกฤต  ล้อมกลาง
4. เด็กหญิงจันทิมา  ผาจันทร์
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  วงกฎ
6. เด็กหญิงชลธิชา  สุราภัย
7. เด็กชายชวัลกร  โกสุมภ์
8. เด็กชายชูศักดิ์  เคารพ
9. เด็กชายณัฐกิตติ์  ชิตหนู
10. เด็กหญิงณัฐริกา  การบรรจง
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียมไธสง
12. เด็กหญิงดารารัตน์  ซอกดุลย์
13. เด็กหญิงทิพย์อาภา  โพยนอก
14. เด็กชายธีรดนย์  วงค์อินตา
15. เด็กชายนฤชา  สุขชัย
16. เด็กชายนันทวัฒน์  ประภูชะเนย์
17. เด็กชายประณาวุฒิ  ดีเรือก
18. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีภูมิเดิม
19. เด็กชายพัฒนากร  กองเกิด
20. เด็กชายพีรภัทร  ริตไธสง
21. เด็กหญิงมุจรินทร์  โคตรสงคราม
22. เด็กชายฤทธิชัย  ราษติ่ง
23. เด็กชายวัชรากร  เทียมทัน
24. เด็กหญิงวันวิสา  ทนงใจ
25. เด็กชายวีระวัฒน์  จันทร์วงษา
26. เด็กหญิงศศิธร  หลงสุวรรณ
27. เด็กหญิงศิรินญา  วงค์นภาพรกุล
28. เด็กชายสถาพร  สุวรรณศร
29. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงจันทร์
30. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูระบัด
31. เด็กหญิงสุวิมล  แทนรินทร์
32. เด็กชายอนุสิทธิ์  เรืองอร่าม
33. เด็กชายอภิรักษ์  พิพ่วนนอก
34. เด็กหญิงอัษฎาภา  พุทธชาติ
35. เด็กชายอานนท์  ทัพพลัน
36. เด็กหญิงอิสรา  สาลีพวง
37. เด็กชายเมคา  จารยุ้ย
38. เด็กหญิงเสาวรัตน์  แก้วพรม
39. เด็กชายเอกพงษ์  เรืองอร่าม
40. เด็กหญิงไพลิน  มีชัย
 
1. นายปริญญา  ประจง
2. นายวีรพงษ์  ศรีอภัย
3. นางอุบลรัตน์  วังหอม
4. นางศรีสุรางค์  ศรีพลาย
5. นางกรรณิกา  ทางไธสง
6. นางศิริกัลยา  มณีจันทร์
7. นางสาวพัชชาพร  อาจจุฬา
8. นางสาวจิณณพัต  ธนาทรงบุญ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชาย.สุคนธ์  แสนสุข
2. เด็กชายกฤษฎา   เลขกระโทก
3. เด็กหญิงกาญจนา   ฉิมกลาง
4. เด็กชายจักรพรรณ   แช่มรัมย์
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  โสมมนาวัฒน์
6. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์สด
7. เด็กชายชนิตพล   ศรีวังโป่ง
8. เด็กหญิงชมพูนุช  ชาวงค์
9. เด็กหญิงญาณิกา  เชื้อชา
10. เด็กชายณัฐกร   กุลเบญจพล
11. เด็กหญิงณัฐธิดา   คำด้วง
12. เด็กชายณัฐพงษ์  พุดหล่า
13. เด็กหญิงดาริน   ชื่นนอก
14. เด็กชายทินกฤต   ปะธิปะ
15. เด็กชายนนทวัฒน์   เปลี่ยนไธสง
16. เด็กชายนัทธพงศ์  ชัยประดิษฐ์
17. เด็กชายนันทวัฒน์   ชัยประดิษฐ์
18. เด็กหญิงนุชจิรา  ภูผาหลวง
19. เด็กหญิงปณิดา  ศรีบุญเรือง
20. เด็กชายพรลิขิต  จันวันดี
21. เด็กหญิงพลอยไพลิน  การถาง
22. เด็กหญิงพัชรี  ภักดีกลาง
23. เด็กหญิงรัตน์ชนก  ชินนอก
24. เด็กชายวรไชย   มารศรี
25. เด็กชายวุฒินันท์  กองชนะ
26. เด็กหญิงศิริพร  สิมหล่า
27. เด็กชายสราวุฒิ  โมครัตน์
28. เด็กชายสิทธิพล  นาดี
29. เด็กหญิงสุกัญญา   รุ่งแสง
30. เด็กชายสุชาติ   การงาน
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปะธิปะ
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  แหล้สุวรรณ
33. เด็กชายอัศวพงษ์พรหม  วันทุมมา
34. เด็กชายอาริยะ   ภักดีกลาง
35. เด็กหญิงอ้อนลัคณา   แกมจินดา
36. เด็กหญิงเกศนภา   ชุ่มศิริ
37. เด็กหญิงไพลิน   นาดี
 
1. นายพุทธิรัตน์  ศรีทรัพย์
2. นางอมรรัตน์  ปลายบน
3. นางจันทร์เพ็ญ  มาลาศรี
4. นางขวัญใจ  เขียวเกษม
5. นางขวัญยืน  สมบุญนอก
6. นายโกศล  สิงห์สุพรรณ
7. นายฐิติภากร  ชาญวิศิษฏ์
8. นางนางประมวน  มาลำโกน
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  แสพลกรัง
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ลุนมาตร
3. เด็กชายภคพล  เผื่อนอุดม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริมนตรี
5. เด็กหญิงอฐิติญา  ไชยนา
6. เด็กชายอนุชา  บุตรสี
7. เด็กหญิงอพัชชา  เงี้ยวสูงเนิน
8. เด็กหญิงอริศรา  โคกสูง
9. เด็กหญิงออมสิน  ศรีอ่อน
10. เด็กชายเฉลิมพล  ศรีบท
 
1. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
2. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
3. นางศุภากร  เสนาจันทร์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1. เด็กชายคมกริช  ถอนอก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  หาญโก่ย
3. เด็กชายนรินทร  นันภิวงค์
4. เด็กชายนัทพงษ์  สักบุตร
5. เด็กชายบัญญพนต์  มุสิกา
6. เด็กหญิงปทุมาศ  สักบุตร
7. เด็กหญิงปวีณา  วงค์อำมาตร
8. เด็กชายปาณาวัฒน์  บุญเยี่ยม
9. เด็กหญิงอริษา  แสนสี
10. เด็กหญิงอาราตี  ขจัดภัย
 
1. นายอภิชาติ  หลวงเมือง
2. นางสาวจันทิภา  คำหงษา
3. นางเจริญศรี  สวรรค์ดอน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จงนอก
2. เด็กหญิงฐิติยา  เกี้ยวสันเทียะ
3. เด็กหญิงธารารัตน์  กล่ำกลาง
4. เด็กหญิงปรางทิพย์  หวังเกี่ยวกลาง
5. เด็กหญิงภัทรมน  แสนกลาง
6. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งนอก
7. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  แสนกลาง
8. เด็กหญิงอาริษา  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางจิตติมา  มีโค
3. นายทวีป  ศรีสุวรรณโณ
4. นางธัญญภัสร์  อ่อนมา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงชณาลัย  ทรงศิริเลิศ
2. เด็กหญิงวรัญญา  กนกพรพรรณ
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ละมุนนอก
4. เด็กหญิงสุชาดา  ศิริมั่น
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สินโพธิ์
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เล็กวารี
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
2. นางวิลาวัลย์  รัตนวิชัย
3. นางอติพร  เพ็ชรนอก
4. นายบัณฑิต  สุมินทนะ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงฐิติยา  เกี้ยวสันเทียะ
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  หวังเกี่ยวกลาง
3. เด็กหญิงภัทรมน  แสนกลาง
4. เด็กหญิงวรรณษา  ตากิ่มนอก
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เลิศนอก
6. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งนอก
7. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  แสนกลาง
8. เด็กหญิงอาริษา  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางจิตติมา  มีโค
3. นายทวีป  ศรีสุวรรณโณ
4. นางธัญญภัสร์  อ่อนมา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงจิตรติมา  แสนสัญญา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ดอมไธสง
3. เด็กหญิงพรนภา  นามวาส
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  อาศัยร่ม
5. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ขาลนอก
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หารไชย
 
1. นางสาวณิชารีย์  การปลูก
2. นางสาวจีราภรณ์  นาราษฎร์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จ้อยสูงเนิน
2. เด็กหญิงกัญติญา  ชุ่มสีดา
3. เด็กหญิงขวัญสุดา  ขอกั้นกลาง
4. เด็กหญิงทิพสุดา  แก้วบุดดา
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญนอก
6. เด็กหญิงพรรณิกา  ยี่จอหอ
7. เด็กหญิงพลอย  ชุ่มสีดา
8. นางสาวมัณฑนา  จันทร์นอก
9. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หมั่นการ
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุขุนทด
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จงแต่งกลาง
12. เด็กหญิงสุวิมล  ใจบุญ
13. เด็กหญิงสุวิมล  ถ้ำกลาง
14. เด็กหญิงเมย์เฉ่ง  ขอกั้นกลาง
 
1. นางพรศรี  ควรขุนทด
2. นางสาวจุฑามาศ  ผาริการ
3. นางจินดา  ผินกลาง
4. นางอมร  ควรขุนทด
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทรัพย์สินเสถียร
2. เด็กหญิงจิตรติมา  แสนสัญญา
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ดอมไธสง
4. เด็กหญิงนวพร  สียางนอก
5. เด็กหญิงปิยะนันท์  ไธสง
6. เด็กหญิงพรนภา  นามวาส
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงขรอาจ
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  อาศัยร่ม
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ขาลนอก
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หารไชย
11. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สิงขรอาจ
12. เด็กหญิงเยาวภา  ดาวกลาง
 
1. นางสาวณิชารีย์  การปลูก
2. นางสาวจีราภรณ์  นาราษฎร์
3. นางสาววริศรา   ไลนอก
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กชายณภัทร  พิมพ์ขาว
2. เด็กชายบัณฑิต  อนุพัฒน์
3. เด็กชายพิมพ์เพชร  พิมพ์กลาง
4. เด็กชายพีระพล  ทองคำ
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ต้นพุดซา
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
2. นางปฐม  ขามโนนวัด
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  รัตนโสภา
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ยกบัตร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 1. เด็กหญิงลัดดาว  วัศราติยานนท์
 
1. นางสาวจิราพร  ประพิณ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จันทร์ภิรมย์
 
1. นางพงษ์ลดา  โสณัฐวงษ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กชายนนทิวัฒน์  ขัติยะ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ยกบัตร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร   บัวสำราญ
 
1. นางมัทนา  พงษ์ใหม่
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 1. เด็กชายวัชรินทร์  รอดวินิจ
 
1. นางสาวทิราภรณ์  ภักดีแก้ว
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองภูธร
 
1. นางสาวนภัทร  แดนไธสง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองคง 1. เด็กหญิงนิษา  วิชิต
 
1. นางสาวสุดามาส  สมบัติสวัสดิ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์   ทวิวิญ
 
1. นางมัทนา  พงษ์ใหม่
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กหญิงอนุสรา  ขอเสริมกลาง
 
1. นางภาวนา  กาญจนวรชัย
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองคง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ชาญกลาง
2. เด็กชายนัฐพงษ์  อินทร์ภิรมย์
3. เด็กชายศุภกร  พวงยอด
4. เด็กหญิงสุภาพร  หมั่นนอก
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ฟูงสูงเนิน
 
1. นายไกรวุฒิ  สว่างเมือง
2. นางสาวสุดามาส  สมบัติสวัสดิ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยังวิวัฒน์
 
1. Mrs.Yong  Zhao
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงพลอยพิม  คะเนนอก
2. เด็กหญิงพัชริดา  มงคล
 
1. นางเบญจมาศ  กิ่งนอก
2. นางสาวพรพรรณ  กุญชร
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กชายปณิธาน  เทียมสุจริจชน
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  พงษ์เสถียรศักดิ์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  นราศิริกุลพิชัย
2. นางสาวลลิตา  เหง่าศรี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 1. เด็กชายวัชระ  สีคำ
2. เด็กชายวีรเสก  บัวกอง
3. เด็กชายศุภวัฒน์  ประทุมชัย
4. เด็กชายสืบสกุล   จันทร์วงษา
5. เด็กชายสุรศักดิ์   กระฉอดนอก
6. เด็กชายเปรม  ศรีพาน
 
1. นายสุพล   ฤทธิ์ไธสง
2. นายอนุศักดิ์   เชื้อฉ่ำหลวง
3. นายชาญณรงค์   ภูศรีฤทธิ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยารัตน์  พลพิลา
2. เด็กหญิงคัทชาพร  วงษ์ชาลี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีแพร
4. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทิพย์บุญผล
5. เด็กหญิงภัสดา  อุปฮาด
6. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  แสงบุญรำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมคิด  จิตละม่อม
2. นางสาวประคอง  อาพัดนอก
3. นางสาวสุดารัตน์   การนา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายกิตติพล  ศรีโรจน์
2. เด็กชายณัฐนนท์  คำภิมูล
3. เด็กชายติณณภพ  แสงสุขสว่าง
4. เด็กชายพีรพัฒน์  แสนทา
5. เด็กชายภาคิน  แทนไธสง
6. เด็กชายวิศรุต  อินตา
7. เด็กชายอดิศักดิ์  ผอนนอก
8. เด็กชายอิทธิพันธ์  ดงพอง
 
1. นายอคร  บุญประเสริฐ
2. นางเปรมฤดี  บุญประเสริฐ
3. นางวงเดือน  พุกพิลา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ประมูล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วถึง
3. เด็กหญิงนัดดา  เก่งนอก
4. เด็กหญิงพัชชา  คำพันธ์
5. เด็กหญิงพิยดา  ชานอก
6. เด็กหญิงมณฑา  ผ่องแผ้ว
7. เด็กหญิงรวินันท์  นึกมี
8. เด็กหญิงสราลักษณ์  ปักเขตานัง
9. เด็กชายสุธิวัฒน์  แขสันเทียะ
10. เด็กหญิงอารียา  ภูมิแกดำ
 
1. นางเบญจมาศ  กิ่งนอก
2. นายปริญโญ  ประพันธ์อนุรักษุ์
3. ดร.อรทัย  วงศ์หิรัญกรชัย
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กชายนริศรา  บุญญานันท์
2. เด็กหญิงระพีพร  ชินสี
3. เด็กหญิงสาริกา  นาโควงษ์
4. เด็กหญิงสุพัตตรา  บุุญทด
5. เด็กหญิงอติการ์  สายจันทร์
 
1. นางบัวเรียน  ด้วงเงิน
2. นางสาวรัชนี  สีน้ำอ้อม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติไพศาล 1. เด็กหญิงณีรนุช  รอดวินิจ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  มูลจันทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จงเทพ
 
1. นางสาวจรัญญา  ฟังทันเทียะ
2. นางปิยะดา  ตั้งตระกูลเลิศ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติไพศาล 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทองยอด
2. เด็กหญิงนรีกานต์  ออกมา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ขอน้อมกลาง
 
1. นางพจนีย์  มนูญญโสภิต
2. นางวราภรณ์  ชำนาญนาค
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภาษา
2. เด็กหญิงจริยาวดี  ฝางเสน
3. เด็กหญิงนิสา  บุตรศรี
 
1. นางทัศนีย์  บุญมีสง่า
2. นางสาวรอมละห์  สาอิ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 1. เด็กชายณัฐพล  โชติกลาง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  บำรุงนอก
3. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วคูณ
 
1. นางสาวนภาพร  คงแสนคำ
2. นางสาววันเพ็ญ  นันทชัยศรี
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงพลอยพิม  คะเนนอก
2. เด็กหญิงเด่นนภา  ประชากลาง
 
1. นางเบญจมาศ  กิ่งนอก
2. นางสาวพรพรรณ  กุญชร
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายกลวัชร  สุริยจันทร์
2. เด็กชายวิวิธชัย  ใจเที่ยง
 
1. นางเบญจมาศ  กิ่งนอก
2. นางสาวพรพรรณ  กุญชร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วถึง
2. เด็กหญิงเกศยามนต์  บุตรชานนท์
 
1. นายศุภวัฒน์  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
2. นางทัศพร  ป้อมไทย
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายธีรภัทร  จันสิมมา
2. เด็กชายภิติภูมิ  บุตรชานนท์
 
1. นางทัศพร  ป้อมไทย
2. นายศุภวัฒน์  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กหญิงปุณญิกา  นาคแท้
2. เด็กชายสรัล  แสงจันทร์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
2. นางสาวนารี  โม่งปราณีต
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 1. เด็กหญิงชลิดา  บุญภักดี
2. เด็กหญิงวราพร  มีระหันนอก
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล
2. นายพิทยา  ตรีพงษ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงแพรวนภา  วัชชัยภูมิ
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงวาริน  ทานอก
 
1. นางวรรณกร  สันศนีย์พันธุ์
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กชายธนาทร  มูลแก่น
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาผง
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กชายภาคภูมิ  อัคฮาด
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาผง
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 1. เด็กชายสรศักดิ์  เสียงไพเราะ
 
1. นายวิสูตร  ไร่ดี
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กชายวันดี  บัวคำ
 
1. นายทนงศักดิ์  พลดงนอก
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เทียมทัน
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาผง
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กชายพีระพล  วันเพ็ง
 
1. นายทวี  มาเหง่า
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กชายสุวิชัย  วงษ์นอก
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาผง
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ป้องขันธ์
 
1. นางกุหลาบ  ทัพหลวง
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จ้อยสูงเนิน
2. เด็กชายกรณ์ดนัย  แจ่มจันทร์
3. เด็กชายกฤษณะ  ปาละ
4. เด็กหญิงขวัญสุดา  ขอกั้นกลาง
5. เด็กชายจารุกิตต์  ปลั่งกลาง
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผินกลาง
7. เด็กหญิงชมพูนุท  ประทุมศรี
8. เด็กหญิงญาดา  เผือกจันทร์
9. เด็กชายนันทวัฒน์  สระขุนทด
10. เด็กชายปราโมทย์  พิมพ์กลาง
11. เด็กหญิงพรรณิกา  ยีจอหอ
12. เด็กชายภาณุพงศ์  พลกรัง
13. เด็กชายภาสกร  ขอห้อมกลาง
14. เด็กหญิงมัณฑนา  จันทร์นอก
15. เด็กหญิงมันตรินี  ปลั่งกลาง
16. เด็กหญิงยุพารัตน์  ขอแจ่มกลาง
17. เด็กหญิงสนธยา  พิมพ์กลาง
18. เด็กหญิงสิริยากร  ปลื้มจันอัด
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุขุนทด
20. เด็กชายสุทัศน์  อ่างคำ
21. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จงแต่งกลาง
22. เด็กหญิงสุวิมล  ถ้ำกลาง
23. เด็กหญิงอัครชา  มีศิลป์
24. เด็กหญิงอัญชลี  คิดรอบ
25. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ชื่นนอก
26. เด็กชายเบญญมินทร์  เซลล์มัน
27. เด็กหญิงเมย์เฉ่ง  ขอกั้นกลาง
28. เด็กชายไกรสร  พิมพ์กลาง
29. เด็กชายไกรเกียรติ  ปัญญากาวิน
 
1. นางพรศรี  ควรขุนทด
2. นายประเสริฐ  เพ็ชรนอก
3. นายถาวร  ทำคาม
4. นายอุดม  พิมพ์กลาง
5. นางจินดา  ผินกลาง
6. นางสาวจุฑามาศ  ผาริการ
7. นายประเทือง  คมสัน
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  อินทมนต์
2. เด็กหญิงจิราพร  การปลูก
3. เด็กหญิงจีรนันท์  เต่าทอง
4. เด็กชายดนุสรณ์  อุดง
5. เด็กหญิงธารารัตน์  นาทะยัพ
6. เด็กหญิงธิดาพร  เสียงไพเราะ
7. เด็กชายธีระศักดิ์  นวนนอก
8. เด็กหญิงพราวรวี  ทองสุขนอก
9. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชัยเจริญ
10. เด็กชายพุทธพล  สุริยบุตร
11. เด็กหญิงยุวดี  บัวกอง
12. เด็กหญิงวรนุช  ไชยสงค์
13. เด็กชายวิชานนท์  พันธ์แก่น
14. เด็กหญิงวิภาพร  คิดการ
15. เด็กชายวิรุฬห์  ดวงกระโทก
16. เด็กหญิงวิลาวัลย์  โชคบัณฑิต
17. เด็กชายศราวุธ  พลกลาง
18. เด็กหญิงศริญา  คงกะโฮ่
19. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาวสวน
20. เด็กชายสรศักดิ์  เสียงไพเราะ
21. เด็กหญิงสุจิตรา  กากแก้ว
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  จอมไพรศรี
23. เด็กหญิงสุวดี  จงเยือกกลาง
24. เด็กหญิงอทิตยา  พรมป้อ
25. เด็กหญิงอารียาพร  พรมป้อ
26. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เฉลยกุล
27. เด็กหญิงเพชรลดา  จิตรกลาง
28. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ชาวสวน
29. เด็กหญิงโสรญา  จงใคร่กลาง
30. เด็กหญิงโสรยา  ซากลมกลาง
 
1. นายวิสูตร  ไร่ดี
2. นางรุ่งทิวา  วงศ์จันทร์เสือ
3. นางรุ่งรัตน์  เมินขุนทด
4. นางลดาวัลย์  จะชาลี
5. นางกิตติกำจร  วัชระเสถียร
6. นางนิยะดา  นาโสก
7. นางสุมาลี  ทองจันทร์
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธุ์สุข
2. เด็กหญิงเกศินี  ทวีแสง
 
1. นางภัททิญา  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
2. นายวิทยา  พรประสิทธิ์
 
160 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กชายธนากร  เทียมภักดิ์
2. เด็กชายนนทพัฒน์  รูปสูง
 
1. นางสาวอุษา  ถนิมแนบ
2. นางเบญจวรรณ์  ผาผง
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 1. เด็กชายชัยยันต์  วันจงคำ
2. เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์ศรี
3. เด็กชายยศศักดิ์  รวมญาติ
 
1. นางสาววรรณภา  เนื่องชุมพล
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กชายทอตะวัน  จ่ายจันทร์
2. เด็กชายพิชัย  ชิดนอก
 
1. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
163 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายคชาพล  สายเมฆ
2. เด็กหญิงสุธิษา  บัวระวงค์
 
1. นายทองใบ  วงศ์อินจันทร์
2. นายวีระพล  สันโดษ
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายธนวรรษ  แก้วโนนเฮ้า
2. เด็กชายศุภชัย  เขียนนอก
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายธนายุต  จำปีกลาง
2. เด็กชายนทีธร  ประจิตร
 
1. นายวิทยา  พรประสิทธิ์
2. นางภัททิญา  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 1. เด็กชายชวลิต  สินนอก
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ตุยที
 
1. นางภัทราพร  ไร่ดี
2. นางภนิดา  ชุมหิรัญ
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงปวีณา  ชานอก
2. เด็กชายวรวิช  วอนอก
 
1. นางภัททิญา   ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
2. นายวิทยา  พรประสิทธิ์
 
168 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หมอยา
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  รักใคร่กลาง
 
1. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายจิรวัตน์  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กชายนัฐพล  ดียางหวาย
 
1. นายวิทยา  พรประสิทธิ์
2. นางภัททิญา  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 1. เด็กหญิงจิตติมา  จามิเคน
2. เด็กหญิงสุภาพร  เกิดทอง
 
1. นายกัญธเมษย์  เลิศอริยะกูล
2. นางปวริศา  พิกุล
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1. เด็กชายชยุตม์  โสภี
2. เด็กชายณัฐภูมิ  สมบูรณ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สุโทสา
 
1. นายกฤษดา  จำปามูล
2. นางสาววรัญญา  จำปามูล
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายชาญชัย  อังคะศรี
2. เด็กชายภูวนัย  พลรักษา
3. เด็กชายศรรัก  ทาระไชย
 
1. นายประยงค์  หันตุลา
2. นางสาวอรทัย  ไชยนรินทร์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กชายกิตติทรพย์  บำรุงนา
2. เด็กชายชนะวรรณ  แก้วตะพาน
3. เด็กชายสุรชัย  จงนอก
 
1. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา  แผลงนอก
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 1. เด็กชายดนัย  แก้วบุดดี
2. เด็กชายอนุรักษ์  หอมแพงไว้
3. เด็กชายอินทราเทพ  โพธิ์เคน
 
1. นายสมศักดิ์  สีวัย
2. นางกมลา  เรืองประทีป
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กชายกิตติกร  อ้อนอุบล
2. เด็กชายคมสัน   เงาศรี
3. เด็กชายเสถียรพงษ์  ทองมะเริง
 
1. นางปรานอม  ขอผลกลาง
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีเมือง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกนกพร  ขันคำ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรีไพร
3. เด็กชายจีรพันธ์  สาโพนทัน
4. เด็กหญิงปวริศรา  ธรรมมานอก
5. เด็กหญิงอาภร  อย่าซื่อสัตย์
6. เด็กหญิงอินทิรา  รัตนอุดมสุข
 
1. นางเครือวัลย์  รัตรองใต้
2. นางสุพี  ผิวขาว
3. นางนิกร  สีสุดทา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มรรครมย์
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  นาคเหนือ
3. เด็กหญิงพัชริดา  โพธิ์ฤทธิ์
4. เด็กหญิงยลดา  หาญชนะ
5. เด็กหญิงยุภารัตน์  สัตพันธ์
6. เด็กหญิงรัตติกาล  หาญชนะ
 
1. นางศรินรัตน์  ธนิตธรรมพงศ์
2. นางนฤมล  วงษาเทียม
3. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงจารุนันท์  ทรงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แก้วบัวดี
3. เด็กหญิงวนิดา  ปุริสา
 
1. นางจีรนันท์   ดาประโคน
2. นางสาวอัญชลี  ภูบาลี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 1. เด็กชายธนเขตน์  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พลแสน
3. เด็กชายอภิรัฐ  รุ่งทะเล
 
1. นางปาริชาติ  บุญใบ
2. นางอมรรัตน์  กุมลาชัย
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พงษ์ธนู
2. เด็กหญิงนิตยา  ดีกลาง
3. เด็กชายเอกพงษ์  พรมนอก
 
1. นายนคร  เหมือดไธสง
2. นายวิทยา  งามพรม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 1. เด็กชายจักรี  แก้วสงวน
2. เด็กหญิงชุดาภา  ปาสาบุตร
3. เด็กชายนิรันดร์  ทันมา
 
1. นางเพ็ญนิตย์  เมตตา
2. นางนิรัฉรา  ปัญญาชนะวงศ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงวินัตตาภรณ์   ประกอบนอก
2. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ดีเรือก
3. เด็กหญิงสุกุลรักษ์   คิดรอบ
 
1. นางสาวพรศิริ  บุญกลาง
2. นางสาวจิราภรณ์  ดวงจิต
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  เหมือนกลาง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เอกรัมย์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สายเหล็ก
 
1. นางจิราภรณ์  หมอยา
2. นางพัชรี  เกื้ออนันต์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงชฎาพร  ชิดนอก
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ภู่นอก
3. เด็กหญิงอาริษา  ปืนโก
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
2. นางสาวปิยะนุช  ศรีแก้ว
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงจามรินทร์  มีแย้มภัก
2. เด็กหญิงศรีไพร  จงเพิ่มกลาง
3. นางสาวสุภาพร  คำใบศรี
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
2. นางสาวปิยะนุช  ศรีแก้ว
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงวิมลพร  ผ่องพูน
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ขะนอก
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เขือนอก
 
1. นางสาวกาญจนา  นันดี
2. นางจิระภา  ด่านดอน
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงกิดาการ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงดารารัตน์  พุดทัยวรรณ์
3. เด็กชายนรินทร์  ขาขุนทด
 
1. นางบุบผา  ช่วยงาน
2. นางวันดี  สวยกลาง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชอบรัก
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ลายนอก
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แย้มโคกสูง
 
1. นางครองสุข  เสริมเปล่งศรี
2. นางวงศ์เดือน  หงค์นอก
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระครก 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันปาน
2. เด็กหญิงยุพิน  เสลานอก
3. เด็กหญิงศิริพักร์  ศรีภูมิเดิม
 
1. นางสาวณัฐปรีญา  ผายพลพฤกษ์
2. นางจุไลวรรณ  ประกอบผล
 
190 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงศุภากร  ศิลป์ประกอบ
 
1. นางสุภาภรณ์  บุญคำมูล
 
191 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงชลนิชา  บุญยืด
2. เด็กชายปฏิมากรณ์  ศิริบุตร
3. เด็กหญิงอิศสราภรณ์  อินสุข
 
1. นางนิยม  จันทร์ศรีรัตน์
2. นางเพ็ญศรี  ชิดสูงเนิน
 
192 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์   สีพูน
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ประโคศรี
3. เด็กหญิงพลอยณิชา  โยธาโทน
 
1. นางสาวโคมฉาย  ทองมีศรี
2. นางจารุณี  เจริญสุข
 
193 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอนบก 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อู่ตะเภา
 
1. นางแสงจันทร์  ศรีนอก
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ห่วงยวนกลาง
 
1. นางรวิวรรณ  พวงสมบัติ
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุโพธิ์
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญใจ  มั่นยืนยง
 
1. นายบุญเลิศ  จันทร์เดช
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 1. เด็กหญิงอภิญญา  โคตรนาคำ
 
1. นางสาววนิดา  คำแก่นแก้ว
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายอดิเทพ   ไชยนอก
 
1. นางวรนันท์  เกตุคัมธิวัตร์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายภูรินทร์  แซ่กอง
 
1. นางจริยา  โทแหล่ง
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายรวีโรจน์   ทิมเดช
 
1. นางสาวชมอุษา   ใจแสน
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายเอกราช  สิมาจารย์
 
1. นางสาววรณัน  มณูญโสภิต
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  แก้วศรีนวล
2. เด็กหญิงกาญจนี  ทวีสิน
3. เด็กชายตะวัน  ยืนยง
 
1. นางรุ่งทิวา  ฉลาด
2. นางสาวชุติมา  ปะวะโพตะโก
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาจั่น 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  รัตนวิชัย
2. เด็กชายอดิเทพ  พิทักษ์นอก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ปืนโก
 
1. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
2. นางวารี  พิรักษา
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงนริศรา  โททุโย
2. เด็กหญิงปาริษา  สีซาแอน
 
1. นายรชตะ  ประกอบผล
2. นางสาวสวนีย์  สุรรักษ์ดิสัย
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 1. เด็กชายพงศกร  หอมสมบัติ
2. เด็กชายยศกร   แก้ววิจิตร์
 
1. นางแสงทอง  จิตรักษา
2. นางสาวเด่นนภา  พรมพา
 
206 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอม 1. เด็กหญิงพรชนก  พลเรือง
2. เด็กชายวุฒิชัย  บ้วนนอก
 
1. นางนงค์นุช  มีระหันนอก
2. นางพัชรินทร์  อาษาพันธ์
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายพงศกร  เกษศิริ
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง   สุตตนนท์
 
1. นางสาวณิชารีย์  การปลูก
2. นางสาวจีราภรณ์   นาราษฎร์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลขนอก
 
1. นางบัญญัติ  เปรมศิริวงศ์
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กชายพีรพล  สูงโนนตาด
 
1. นางกฤษณา  แทนรินทร์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ชาญกระโทก
 
1. นางอุบลรัตน์  จัดนอก
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอนบก 1. เด็กหญิงสุลัดดา  รัตนสมบูรณ์
 
1. นางแสงจันทร์  ศรีนอก
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หล่าอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  วงศ์เงินมี
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนวิชัย
4. เด็กหญิงนุสรา  สะลอยสิน
5. เด็กหญิงวนิดา  ชาญนอก
6. เด็กหญิงศศิธร  สุพรรณกลาง
7. เด็กหญิงอินทร์อร  หมั่นปรุ
 
1. นางสาววรณัน  มณูญโสภิต
2. นางสาววรรณวิภา  ตะวันเลิศสกุล
3. นางสาวธันยารัตน์   มุ่งศิลธรรม
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอม 1. เด็กหญิงอารยา  ศรีประดู่
 
1. นางนงค์นุช  มีระหันนอก
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ใจมงคล
 
1. นายจรัญ  ดงอุเทน
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กชายณัฐพล  ชาวสวน
 
1. นายไตรภพ  สุวรรณัง
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงธิดา   วังกลาง
 
1. นางจงรักษ์  ดงอุเทน
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กหญิงนริศรา  ทำเทียมแก้ว
 
1. นางวรรณฤดี  เสนผาบ
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายศุภากร  จำนงค์
 
1. นางบัญญัติ  เปรมศิริวงศ์
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายณัฐพล  ประจันทะศรี
 
1. นางวรรณกร  ศันสนียพันธุ์
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามแสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง    
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 1. เด็กชายจีรพัทธ์  สารีนนท์
2. เด็กชายรชานนท์  เรืองบุญ
3. เด็กชายวีระพงษ์  แก้วศรี
 
1. นางศิริญญา  จิตรศิลานนท์
2. นางรุ่งรัตน์  เมินขุนทด
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ผิวผ่อง
2. เด็กชายชัยชนะ  สุขแก้ว
3. เด็กชายธนวัฒน์  ตะวงษ์
 
1. นางนุจิตรา  วรเชษฐ
2. นางสาวกาญจนวรรณ  ศิริวุฒิ
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 1. เด็กชายทินกร  ภูศรี
2. เด็กหญิงนิดานุช  ชัยสงค์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุขแก้ว
 
1. นางนุจิตรา  วรเชษฐ
2. นางประกายกาญจน์  จรัสแสง
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1. เด็กชายภานุ  เพ็งโคตร
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  ทอนอิ่ม
3. เด็กชายสิทธิพร  สายน้ำ
 
1. นางสาวกุสุมา  วรเชษฐ
2. นางสุภัทรินทร์  วงศา
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายพงศกร  เกษศิริ
2. เด็กชายสายน้ำผึ้ง   สุตตนนท์
3. เด็กชายสุวัฒน์  กงชัยยา
 
1. นายจันทร์ดี  สีทา
2. นางกฤษณา  หล่าชนม์
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายชญานนท์  ธุระตา
2. เด็กชายชูศักดิ์  ธุระตา
3. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีธิเนตร
 
1. นางบัญญัติ  เปรมศิริวงศ์
2. นางสุจิตรา  กระเดา
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงศ์ศรี
2. เด็กชายพีรยุทธ  คิดการ
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  ชาวสวน
 
1. นางสาวฐิติมา  การสร้าง
2. นางปิยวรรณ  เชตะวัน
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอม 1. เด็กชายชัยวัตน์  เรืองศักดิ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประชายะกา
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีสุโข
 
1. นางสุภาภรณ์  ประทิพย์ทน
2. นางนงค์นุช  มีระหันนอก
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกานดา   วังกลาง
2. เด็กชายปานชัย   ทองนอก
 
1. นายสุทธิพร  เปียสุวรรณ
2. นางหทัยรัตน์  เปียสุวรรณ
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กชายนวพล  พลไชโย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชมกลาง
 
1. นายเทวัญ  วงษ์เจษฎากรณ์
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กชายจิรภาส  วาสนา
2. เด็กชายวายุ  ธุระทำ
3. เด็กหญิงเนตรดาว  ชัยนิคม
 
1. นางอรพิมพ์  ขอบ่มกลาง
2. นางรุ่งทิพย์  วงษ์ธรรม
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงดอกอ้อ  มูลม่อม
2. เด็กหญิงสุพรรณวดี  พรมโคตร
3. เด็กชายเจษฎา  ชำนาญการ
 
1. นางนิตยาพร  ลาภเจริญ
2. นางดารา  พันธ์ทอง