เรียน ผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.6
ด้วยปรากฎว่าโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่   ยังมีบางโรงเรียนที่ยังไม่มีชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน  อยู่ในระบบการแข่งขัน จะส่งผลให้การจัดพิมพฺเกียรติบีตรของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เข้าแข่งขันเกิดปัญหา จึงขอให้ทุกโรงเรียนเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เมนูหน้าเว็บแข้่่งขันระดับเขต
ที่ รายชื่อ  นักเรียน ครู   แต่ละกิจกรรม
ให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่  22  กันยายน 2557
วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 08:00 น.